Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 120 (2013): Nasza Przeszłość

Artykuły

Czy Piotr Damiani sie pomylił?

  • Bożena Diemjaniuk
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2013.120.5-24  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2013

Abstrakt

Autor stawia hipotezę, że Piotr Damian nie popełnił błędu umieszczając ostatniej wyprawy misyjnej Brunona Bonifacego z Querfurtu na Rusi oraz że działalność misyjna biskupa łacińskiego w kraju Włodzimierza w początkach XI wieku była z pewnością możliwa. Autor rozpoczyna od przytoczenia jednego z podstawowych źródeł dotyczących życia i działalności Brunona Bonifacego z Querfurtu, głównie Żywot św. Romualda autorstwa Piotra Damiana, napisanego około 1040 roku. W głównej części artykułu autor rozprawia się z jednym
z głównych zarzutów wobec dzieła Damiana, jakim jest wskazywanie na Ruś jako miejsce misji ewangelizacyjnej prowadzonej przez Brunona Bonifacego. misji prowadzonej przez Brunona Bonifacego.
W opinii autora zarzut, że Piotr Damian nie miał racji, pisząc o tym, że Ruś i Kościół ruski są dumne z "bardzo wybitnego szlachcica Bonifacego" był zbyt pochopny. Autor twierdzi, że było to spowodowane przeniesieniem do XI w. doświadczenia i sposób myślenia ludzi z późniejszych wieków oraz posługiwanie się schematów, które niekiedy niewiele mają wspólnego z rzeczywistością XI wieku.
Autor powołuje się na badania historyczne dotyczące granic i struktury średniowiecznych państw. Stara się wykazać, że błędem było przenoszenie na grunt katolicki i ruski prawosławnych wzajemnych animozji czy wręcz wrogości w XI wiek. (Następujące przykłady omawiane przez autora świadczą o poczuciu jedności eklezjalnej Kościoła ruskiego z Kościołem łacińskim. Kościoła z Kościołem łacińskim: chirotonia biskupia na ziemi włodzimierskiej wspomniana przez Bruno z Querfurtu w liście do króla Henryka, działalność łacińskiego biskupa Reinberna na Rusi oraz kult niektórych świętych - Klemensa, papieża jako pierwszego patrona państwa ruskiego
państwa, przyjęcie przez zachodnich chrześcijan kultu Leontija, biskupa Rostowa).

Bibliografia

  1. Buczek K., Pierwsze biskupstwa polskie, Kraków 1995. [Google Scholar]
  2. Karwasińska J., Państwo polskie w przekazach hagiograficznych XI i XII wieku, [w:] Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, red. K. T y m i e n i e c k i, t. II, Poznań 1962, s. 233-244. [Google Scholar]
  3. Kuczyński S. M., Wschodnia granica państwa polskiego w X wieku (przed rokiem 980), [w:] Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, red. K. T y m i e n i e c k i, t. I, Poznań 1962, s. 233-252. [Google Scholar]
  4. Kumor B., Problem jedności Kościoła na Rusi z Kościołem katolickim do końca XII wieku, [w:] Chrystus zwyciężył. Wokół Chrztu Rusi Kijowskiej, red. J. S. Gajek i W. Hryniewicz, Warszawa 1989, s. 45-53. [Google Scholar]
  5. Moczulski L., Narodziny Międzymorza: ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw oraz układy geopolityczne wschodniej części Europy w późnej starożytności i we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2007, [Google Scholar]
  6. Mironowicz A., Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003. [Google Scholar]
  7. Sahanowicz H., Historia Białorusi. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, tł. H. Łaszkiewicz, Lublin 2001. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.