Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 138 (2022): Nasza Przeszłość

Recenzje

Przekaz historii w kulturze średniowiecza: Na marginesie książki Cz. Deptuły, Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji, Wydawnictwo Werset, Lublin 2022, ss. 402.

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.138.449-458  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

Artykuł recenzyjny poświęcony został książce Czesława Deptuły pt. Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji. Publikacja stanowi wybór tekstów Profesora Czesława Deptuły z lat 1968-2006, uzupełnionych dodatkami. Podjęte przez autora monografii badania oscylują wokół 1) historii Kościoła polskiego w X-XIII w., 2) historii religijności średniowiecznej w Polsce (badania wybranych kultów religijnych, w pierwszym rzędzie kultów patronów Polski oraz niektórych aspektów chrystianizacji społeczeństwa polskiego we wczesnym średniowieczu); 3) historii polskiej historiografii średniowiecznej (głównie historia idei, wyobrażeń i narracji).

 

Bibliografia

 1. Ćwir Karolina, Deptuła Czesław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz i in, t. I, Lublin 2018, s. 155. [Google Scholar]
 2. Deptuła Czesław, Abbatia de Bresca w wieku XII – XIII i wybrane problemy najstarszych dziejów grupy brzeskiej premonstratensów polskich, „Roczniki Humanistyczne” 42(1994), z. 2, s. 5-52. [Google Scholar]
 3. Deptuła Czesław, Archanioł i smok: z zagadnień legendy miejsca i mitu początku w Polsce średniowiecznej, Wydawnictwo Werset, Lublin 2003. [Google Scholar]
 4. Deptuła Czesław, Arrowezyjska reforma klasztorów w Polsce po r. 1180 a reforma premonstrateńska (Z problematyki przemianpolskiego kanonikatu regularnego w średniowieczu), „Roczniki Humanistyczne” 17(1969), z. 2, s. 5-47. [Google Scholar]
 5. Deptuła Czesław, Athleta Christi - Rex Poloniae. (Z dziejów ideologii Królestwa Polskiego) „Znak” 26(1974), nr 12, s. 1593-1604. [Google Scholar]
 6. Deptuła Czesław, Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskiego średniowiecza „Więź” 11(1968), nr 9(125), s. 42-64. [Google Scholar]
 7. Deptuła Czesław, Dwie fundacje klasztoru norbertanek w Krzyżanowicach, „Roczniki Humanistyczne” 11(1962), z. 2, s. 95–123. [Google Scholar]
 8. Deptuła Czesław, Galla Anonima mit genezy Polski: studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, wydanie I redakcja Wydawnictwa KUL, Lublin 1990, wydanie II, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000. [Google Scholar]
 9. Deptuła Czesław, Ideologia Polski jako państwa morskiego w dziejopisarstwie polskim XII-XIV wieku „Zeszyty Naukowe KUL” 18(1975), nr 4(72), s. 3-17. [Google Scholar]
 10. Deptuła Czesław, Iwon Odrowąż biskup ur. między 1170 – 80 w Końskich, zm. 20 VI lub 21 VIII 1229 w Borgo k. Modeny, syn Saula (Szawła) Odrowąża, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, kol. 579-580. [Google Scholar]
 11. Deptuła Czesław, Kościół płocki w XII wieku, „Studia Płockie” 3(1975), s. 67-84. [Google Scholar]
 12. Deptuła Czesław, Krajobrazy, bestie, sąsiedzi i bohaterowie. Wokół kwestii postrzegania przyrody w narracji historiograficznej polskiego średniowiecza „Teka Komisji Historycznej” 3(2006), s. 7-30. [Google Scholar]
 13. Deptuła Czesław, Krąg kościelny płocki w połowie XII w., „Roczniki Humanistyczne” 8(1959), z. 2, s. 5–122. [Google Scholar]
 14. Deptuła Czesław, Kronika i dziejopis, [w:] Lis Artur, Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi, t. I: Życie i dzieło, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2021, s. 11-16. [Google Scholar]
 15. Deptuła Czesław, Lapus (zm. po 1180, 1187?) biskup płocki, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, Wrocław 1973, s. 133–134. [Google Scholar]
 16. Deptuła Czesław, Metropolis. Z zagadnień mitu genezy stolic w Europie słowiańskiej „Roczniki Humanistyczne” 49(2001), z. 4, s. 5-49. [Google Scholar]
 17. Deptuła Czesław, Nad zagadką Mistrza Wincentego, „Znak” 28(1976), nr 261, s. 368-384. [Google Scholar]
 18. Deptuła Czesław, Niektóre aspekty stosunków Polski z Cesarstwem w w. XII, [w:] Polska w Europie. Studia historyczne, red. Henryk Zins, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lublin 1968, s. 35–92. [Google Scholar]
 19. Deptuła Czesław, O niektórych źródłach do historii zakonu premonstratensów w Polsce w XII i XIII w., „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 22(1971), s. 187-222. [Google Scholar]
 20. Deptuła Czesław, O nowe spojrzenie na początki kanoników regularnych w Polsce, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 14(1963/1964), s. 163-168. [Google Scholar]
 21. Deptuła Czesław, Płock kościelny u progu reform XIII w. Biskup Lapus i jego czasy, „Roczniki Humanistyczne” 21(1973), z. 2, s. 43-90. [Google Scholar]
 22. Deptuła Czesław, Początek klasztorów norbertańskich w Dłubni-Imbramowicach i Płocku, „Roczniki Humanistyczne” 16(1968), z. 2, s. 5–34. [Google Scholar]
 23. Deptuła Czesław, Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji, Wydawnictwo Werset, Lublin 2022. [Google Scholar]
 24. Deptuła Czesław, Problem mitu monarchy - dawcy żywności w Polsce średniowiecznej. Na przykładzie podania o Piaście „Zeszyty Naukowe KUL” 18(1975), nr 3(71), s. 41-56. [Google Scholar]
 25. Deptuła Czesław, Przyczynek do dziejów Ślęży i jej opactwa, „Roczniki Humanistyczne”, 15(1967), z. 2, s. 17-35. [Google Scholar]
 26. Deptuła Czesław, Skład i liczebność konwentów żeńskich w Polsce w drugiej połowie XII i pierwszej połowie XIII wieku, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 16(1968), s. 198–200. [Google Scholar]
 27. Deptuła Czesław, Słowo wstępne, [w:] tegoż, Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji, Wydawnictwo Werset, Lublin 2022, s. 11-17. [Google Scholar]
 28. Deptuła Czesław, Średniowieczne mity genezy Polski „Znak” 25(1973), nr 11/12, s. 1365-1403. [Google Scholar]
 29. Deptuła Czesław, Święte góry w dawnej Polsce. Impresja z pogranicza średniowiecza i renesansu, [w:] Miejsce rzeczywiste, miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Elżbieta Wolicka, Lublin1999, s. 215-224. [Google Scholar]
 30. Deptuła Czesław, Wielkopolska rodzina monarsza błogosławionej Jolenty a niektóre problemy biografii księżnej, [w:] Święci nie przemijają. Materiały z sympozjum naukowego o błogosławionej Jolencie z okazji 700-lecia jej śmierci, red. Paweł Blok, Gniezno 2002, s. 11-52. [Google Scholar]
 31. Deptuła Czesław, Witkowska Aleksandra, Wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII i XIII wieku, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona, red. Aleksander Gieysztor, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 119-158. [Google Scholar]
 32. Deptuła Czesław, Wojciech Sławnikowic - „święty w drodze”, [w:] Dziedzictwo świętego Wojciecha. Ogólnopolska sesja z okazji jubileuszu 1000-lecia męczeństwa św. Wojciecha, KUL – 22 IX 1997, red. Ryszard Knapiński, Lublin 1998, s. 41-89. [Google Scholar]
 33. Deptuła Czesław, Wokół postaci arcybiskupa Piotra Łabędzia, „Roczniki Humanistyczne” 15(1967), z. 2, s. 37–47. [Google Scholar]
 34. Deptuła Czesław, Z zagadnień interpretacji słynnego konfliktu. Refleksje wokół „Szkiców historycznych XI wieku” Tadeusza Wojciechowskiego „Roczniki Humanistyczne” 35(1987) (druk 1991), z. 2, s. 435-457. [Google Scholar]
 35. Filipowicz Mirosław, Czesław Deptuła, [w:] „Scientia et Fidelitate”. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Tomasz Panfil, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 23-26. [Google Scholar]
 36. Matuszewski Józef, Pisma wybrane, t. I-V, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999-2002. [Google Scholar]
 37. Wojciechowski Leszek, Wprowadzenie, [w:] Deptuła Czesław, Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji, Wydawnictwo Werset, Lublin 2022, s. 7-9. [Google Scholar]
 38. Wykaz publikacji prof. dr hab. Czesława Deptuły z lat 1958-2006, oprac. Mirosław Filipowicz, [w:] „Scientia et Fidelitate”. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Tomasz Panfil, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 43-56. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.