Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 138 Nr 2 (2022): Our Past

Recenzje

The transmission of history in mediaeval culture

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.138.2.427-436  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

The review article is devoted to the book by Czesław Deptuła entitled Historical beginnings in Polish medieval historiography. On the history of ideas, images and narratives. The publication is a selection of texts by Professor Czesław Deptuła from 1968-2006, supplemented with appendixes. The research undertaken by the author of the monograph revolves around 1) the history of the Polish Church in the 10th-13th centuries, 2) the history of medieval religiousness in Poland (studies of selected religious cults, primarily the cults of Polish patrons and some aspects of the Christianization of the Polish society in the early Middle Ages; 3) the history of Polish mediaeval historiography (mainly the history of ideas, images and narratives).

Bibliografia

 1. Ćwir Karolina, Deptuła Czesław, [in:] Encyklopedia 100-lecia KUL, eds. Edward Gigilewicz et al., vol. I, Lublin 2018, p. 155. [Google Scholar]
 2. Deptuła Czesław, Abbatia de Bresca w wieku XII-XIII i wybrane problemy najstarszych dziejów grupy brzeskiej premonstratensów polskich, „Roczniki Humanistyczne” 42(1994), iss. 2, pp. 5-52. [Google Scholar]
 3. Deptuła Czesław, Archanioł i smok: z zagadnień legendy miejsca i mitu początku w Polsce średniowiecznej, Wydawnictwo Werset, Lublin 2003. [Google Scholar]
 4. Deptuła Czesław, Arrowezyjska reforma klasztorów w Polsce po r. 1180 a reforma premonstrateńska (Z problematyki przemianpolskiego kanonikatu regularnego w średniowieczu), „Roczniki Humanistyczne” 17(1969), f. 2, pp. 5-47. [Google Scholar]
 5. Deptuła Czesław, Athleta Christi - Rex Poloniae. (Z dziejów ideologii Królestwa Polskiego) „Znak” 26(1974), No. 12, pp. 1593-1604. [Google Scholar]
 6. Deptuła Czesław, Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskiego średniowiecza „Więź” 11(1968), No. 9(125), pp. 42-64. [Google Scholar]
 7. Deptuła Czesław, Dwie fundacje klasztoru norbertanek w Krzyżanowicach, „Roczniki Humanistyczne” 11(1962), f. 2, pp. 95-123. [Google Scholar]
 8. Deptuła Czesław, Galla Anonima mit genezy Polski: studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, edition I redakcja Wydawnictwa KUL, Lublin 1990, edition II, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000. [Google Scholar]
 9. Deptuła Czesław, Ideologia Polski jako państwa morskiego w dziejopisarstwie polskim XII-XIV wieku „Zeszyty Naukowe KUL” 18(1975), No. 4(72), pp. 3-17. [Google Scholar]
 10. Deptuła Czesław, Iwon Odrowąż biskup ur. między 1170-80 w Końskich, zm. 20 VI lub 21 VIII 1229 w Borgo k. Modeny, syn Saula (Szawła) Odrowąża, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 7, kol. 579-580. [Google Scholar]
 11. Deptuła Czesław, Kościół płocki w XII wieku, „Studia Płockie” 3(1975), pp. 67-84. [Google Scholar]
 12. Deptuła Czesław, Krajobrazy, bestie, sąsiedzi i bohaterowie. Wokół kwestii postrzegania przyrody w narracji historiograficznej polskiego średniowiecza „Teka Komisji Historycznej” 3(2006), pp. 7-30. [Google Scholar]
 13. Deptuła Czesław, Krąg kościelny płocki w połowie XII w., „Roczniki Humanistyczne” 8(1959), f. 2, pp. 5-122. [Google Scholar]
 14. Deptuła Czesław, Kronika i dziejopis, [in:] Lis Artur, Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi, vol. I: Życie i dzieło, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2021, pp. 11-16. [Google Scholar]
 15. Deptuła Czesław, Lapus (zm. po 1180, 1187?) biskup płocki, [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. XVIII, Wrocław 1973, pp. 133-134. [Google Scholar]
 16. Deptuła Czesław, Metropolis. Z zagadnień mitu genezy stolic w Europie słowiańskiej „Roczniki Humanistyczne” 49(2001), iss. 4, pp. 5-49. [Google Scholar]
 17. Deptuła Czesław, Nad zagadką Mistrza Wincentego, „Znak” 28(1976), No. 261, pp. 368-384. [Google Scholar]
 18. Deptuła Czesław, Niektóre aspekty stosunków Polski z Cesarstwem w w. XII, [in:] Polska w Europie. Studia historyczne, ed. Henryk Zins, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lublin 1968, pp. 35-92. [Google Scholar]
 19. Deptuła Czesław, O niektórych źródłach do historii zakonu premonstratensów w Polsce w XII i XIII w., „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 22(1971), pp. 187-222. [Google Scholar]
 20. Deptuła Czesław, O nowe spojrzenie na początki kanoników regularnych w Polsce, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 14(1963/1964), pp. 163-168. [Google Scholar]
 21. Deptuła Czesław, Płock kościelny u progu reform XIII w. Biskup Lapus i jego czasy, „Roczniki Humanistyczne” 21(1973), f. 2, pp. 43-90. [Google Scholar]
 22. Deptuła Czesław, Początek klasztorów norbertańskich w Dłubni-Imbramowicach i Płocku, „Roczniki Humanistyczne” 16(1968), f. 2, pp. 5-34. [Google Scholar]
 23. Deptuła Czesław, Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji, Wydawnictwo Werset, Lublin 2022. [Google Scholar]
 24. Deptuła Czesław, Problem mitu monarchy - dawcy żywności w Polsce średniowiecznej. Na przykładzie podania o Piaście „Zeszyty Naukowe KUL” 18(1975), No. 3(71), pp. 41-56. [Google Scholar]
 25. Deptuła Czesław, Przyczynek do dziejów Ślęży i jej opactwa, „Roczniki Humanistyczne”, 15(1967), f. 2, pp. 17-35. [Google Scholar]
 26. Deptuła Czesław, Skład i liczebność konwentów żeńskich w Polsce w drugiej połowie XII i pierwszej połowie XIII wieku, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 16(1968), pp. 198-200. [Google Scholar]
 27. Deptuła Czesław, Słowo wstępne, [in:] Tegoż, Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji, Wydawnictwo Werset, Lublin 2022, pp. 11-17. [Google Scholar]
 28. Deptuła Czesław, Średniowieczne mity genezy Polski „Znak” 25(1973), No. 11/12, pp. 1365-1403. [Google Scholar]
 29. Deptuła Czesław, Święte góry w dawnej Polsce. Impresja z pogranicza średniowiecza i renesansu, [in:] Miejsce rzeczywiste, miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, eds. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Elżbieta Wolicka, Lublin 1999, pp. 215-224. [Google Scholar]
 30. Deptuła Czesław, Wielkopolska rodzina monarsza błogosławionej Jolenty a niektóre problemy biografii księżnej, [in:] Święci nie przemijają. Materiały z sympozjum naukowego o błogosławionej Jolencie z okazji 700-lecia jej śmierci, ed. Paweł Blok, Gniezno 2002, pp. 11-52. [Google Scholar]
 31. Deptuła Czesław, Witkowska Aleksandra, Wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII i XIII wieku, [in:] Polska dzielnicowa i zjednoczona, ed. Aleksander Gieysztor, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, pp. 119-158. [Google Scholar]
 32. Deptuła Czesław, Wojciech Sławnikowic – „święty w drodze”, [in:] Dziedzictwo świętego Wojciecha. Ogólnopolska sesja z okazji jubileuszu 1000-lecia męczeństwa św. Wojciecha, KUL – 22 IX 1997, ed. Ryszard Knapiński, Lublin 1998, pp. 41-89. [Google Scholar]
 33. Deptuła Czesław, Wokół postaci arcybiskupa Piotra Łabędzia, „Roczniki Humanistyczne” 15(1967), f. 2, pp. 37-47. [Google Scholar]
 34. Deptuła Czesław, Z zagadnień interpretacji słynnego konfliktu. Refleksje wokół „Szkiców historycznych XI wieku” Tadeusza Wojciechowskiego „Roczniki Humanistyczne” 35(1987) (print 1991), f. 2, pp. 435-457. [Google Scholar]
 35. Filipowicz Mirosław, Czesław Deptuła, [in:] „Scientia et Fidelitate”. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ed. Tomasz Panfil, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, pp. 23-26. [Google Scholar]
 36. Matuszewski Józef, Pisma wybrane, vol. I-V, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999-2002. [Google Scholar]
 37. Wojciechowski Leszek, Wprowadzenie, [in:] Deptuła Czesław, Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji, Wydawnictwo Werset, Lublin 2022, pp. 7-9. [Google Scholar]
 38. Wykaz publikacji prof. dr hab. Czesława Deptuły z lat 1958-2006, by Mirosław Filipowicz, [in:] „Scientia et Fidelitate”. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ed. Tomasz Panfil, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, pp. 43-56. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.