Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 (1969): Nasza Przeszłość

Artykuły

Andrzej Laskarz z Gosławic herbu Godziemba, biskup poznański

 • Marian Frontczyk
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1969.30.125-170  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1969

Abstrakt

Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monografii Andrzeja Łaskarza, dyplomaty, doktora praw, uczestnika soborów, reformatora i biskupa poznańskiego w latach 1414-1426. Monografia może być przyczynkiem do historii Kościoła w Polsce, a zwłaszcza Archidiecezji Poznańskiej, która w roku 1968 obchodziła swoje tysiąclecie.

Do artykułu dołączono 3 dokumenty: 1) Mowę elektora poznańskiego, Andrzeja Łaskarza, delegowanego z ramienia Polskiego Króla i Wielkiego Księcia Litwy na Sobór w Konstancji, wystosowana do Cesarza Zygmunta na rozpoczęcie Soboru, w styczniu 1415 roku, traktująca o pokoju i jedności Kościoła, zobowiązująca Cesarza do podjęcia w tym celu odpowiednich starań; 2) Przemowę Andrzeja Łaskarza, nominata biskupa poznańskiego, legata Króla Polskiego i Księcia Litewskiego, wygłoszona do papieża Jana XXIII na początku soboru w Konstancji, w styczniu roku 1414, o pokorze, która przystoi papieżowi, lub o dobrowolnym zrzeczeniu się papiestwa; 3) Transkrypcja tekstu listu łacińskiego Andrzeja Łaskarza do Zbigniewa Oleśnickiego.

Bibliografia

 1. Abraham W., Sprawozdania z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich, Archiwum Komisji Historycznej, Kraków 1902. [Google Scholar]
 2. Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta 1438-1532, wyd. B. Ulanowski, Archiwum Komisji Historycznej, t. VI, K raków 1891. [Google Scholar]
 3. Bruckner A., Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, kazania i pieśni, Warszawa 1902. [Google Scholar]
 4. Brzostowski T., Paweł Włodkowic, Warszawa 1954. [Google Scholar]
 5. Codex diplomaticus Lithuaniae, wyd. Raczyński S., Vratislaviae 1845. [Google Scholar]
 6. Codex diplomaticus Poloniae, wyd. L. Rzyszezewski i A. Muczkowski, Varsaviae 1847-1887. [Google Scholar]
 7. Codex epistolaris Vitoldi Magni ducis Lithuaniae 1376-1430, wyd. A. Prochaska, Cracoviae 1882. [Google Scholar]
 8. Fijałek J., Polonia apud Itales scholastica saeculi XV, Cracoviae 1900. [Google Scholar]
 9. Fijałek J., Ustalenie chronologii biskupów włocławskich, Kraków 1893. [Google Scholar]
 10. Gloria A., Monumenti della Universiteta di Padova, Venezia 1884. [Google Scholar]
 11. Kijak S., Piotr Wysz, biskup krakowski, Kraków 1933. [Google Scholar]
 12. Kłapkowski W., Działalność kościelna biskupa Wojciecha Jastrzębca, Warszawa 1932. [Google Scholar]
 13. Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876. [Google Scholar]
 14. Korytkowski J., Prałaci i kanonicy Katedry Metropolitalnej Gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, Gniezno 1883. [Google Scholar]
 15. Librowski S., Kapituła katedralna włocławska, Warszawa 1949. [Google Scholar]
 16. Lites ac gestae inter Polones Ordinemąue Cruciferorum, w yd. I. Zakrzewski, Z. Celichowski, Poznaniae 1892. [Google Scholar]
 17. Maurer R., Urzędnicy kancelaryjni Władysława Jagiełły, Warszawa 1877. [Google Scholar]
 18. Monumenta Poloniae Historica, Lwów 1864-1893, t. III. [Google Scholar]
 19. Morawski K., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1900. [Google Scholar]
 20. Nowacki J., Archidiecezja Poznańska, Poznań 1964, t. II s. 80-81. [Google Scholar]
 21. Nowacki J., Archidiecezja Poznańska, Poznań 1964. [Google Scholar]
 22. Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858. [Google Scholar]
 23. Pelczar J., Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce, Kraków 1917. [Google Scholar]
 24. Prochaska A., W czasach husyckich, Kraków 1897. [Google Scholar]
 25. Sawicki J., Synody diecezji poznańskiej. Poznań 1952. [Google Scholar]
 26. Statuta Synodalia Andrae Episcopi Poznaniensis, wyd. U. Heyzmann (Starodawne prawa polskiego pomniki), Cracoviae 1878. [Google Scholar]
 27. Wissemberg, Die Grossen Kirchen Versamlungen des XV und XVI Jahrhundertes, Constanz 1845. [Google Scholar]
 28. Zachorowski S., Studia z historii prawa kościelnego i polskiego, Kraków 1917. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.