Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 (2022)

Artykuły

Kompetencje biegłych z zakresu badań genetycznych

 • Wojciech Achrem
 • Ireneusz Sołtyszewski
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5430  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-25

Abstrakt

W polskim systemie prawnym instytucja biegłego została ustanowiona w celu zapewnienia należytego funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Niemniej praktyka wymiaru sprawiedliwości pokazuje, iż brak kompetencji, doświadczenia, liberalne przepisy dotyczące wyboru biegłych, co więcej brak narzędzi do weryfikacji ich umiejętności to główne źródła problemów z biegłymi. Celem artykuły jest skatalogowanie kluczowych kompetencji jakie powinien posiadać biegły z zakresu genetyki sądowej w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów jak również projektu ustawy o biegłych sądowych. W końcowej części artykułu przedstawiono wnioski, które należy rozważyć podczas prac legislacyjnych nad przepisami normującymi działanie biegłych podczas postepowań prawnych.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Achrem W., Sołtyszewski I., Wybrane aspekty metodyki badań DNA, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 2. [Google Scholar]
 3. Branicki W., Pośpiech E., Kupiec T., Styrna J., Nowy wymiar ekspertyzy DNA – potrzeba szkoleń ekspertów i odbiorców ekspertyz, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2014, nr 64 (3). [Google Scholar]
 4. Dzierżanowska J., Kompetencje biegłego w polskim procesie karnym, „Forum Prawnicze” 2019, nr 1 (51). [Google Scholar]
 5. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 6. Grabowska B., Pietryka A., Wolny M., Bodnar A., Biegli sądowi w Polsce, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 7. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, wyd. 7, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 8. Grzybowski T., Rogalla U., Płoski R., Konarzewska M., Krajewski P., Dziwne wpadki bieg-łych, „Genetyka i Prawo” 2009, nr 4 (7). [Google Scholar]
 9. Ivanowic A.B., Akredytacja jako jeden z czynników gwarantujących jakość pracy laboratoriów kryminalistycznych, „Problemy Kryminalistyki” 2019, nr 304 (2). [Google Scholar]
 10. Kosiba B., Professional ethics of an expert witness, „Law and Forensic Science” 2014, t. 7. [Google Scholar]
 11. Nyrek K., Badania biegłości a kompetencje personelu, „Lab” Rok 19, nr 5. [Google Scholar]
 12. Rybicki P., Kompetencje biegłych sądowych – narzędzia oceny, ocena narzędzi, „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” 2015, nr 3. [Google Scholar]
 13. Rybicki P., Pękała M., Karasek P., Tomaszewska-Michalak M., Betlejewski M., Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje, Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 14. Rzempała J., Kompetencje indywidualne i organizacyjne w zarządzaniu projektami-ujęcie systemowe, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 114 (1993). [Google Scholar]
 15. Sołtyszewski I., Akredytacja laboratoriów sądowych, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2010, t. LX. [Google Scholar]
 16. Sołtyszewski I., Kosiba B., Kodeks etyki laboratoriów sądowych, „Problemy Kryminalistyki” 2013, nr 280. [Google Scholar]
 17. Szczepaniec M., Badania genetyczne DNA na użytek procesu karnego, „Zeszyty Prawnicze” 2013, nr 131. [Google Scholar]
 18. Tabara J., Personel laboratorium w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 oraz dokumentów PCA, „Lab” Rok 21, nr 2. [Google Scholar]
 19. Tomaszewski T., Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1998. [Google Scholar]
 20. Źródła prawa [Google Scholar]
 21. DAB-07, Akredytacja laboratoriów badawczych, wydanie 12 z dnia 10 listopada 2021 r. [Google Scholar]
 22. DAB-10, Akredytacja laboratoriów badawczych – dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne, wydanie 2 z 15 grudnia 2020 r. [Google Scholar]
 23. Decyzja nr 85 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z dnia21 kwietnia 2016 roku w sprawie typowych zakresów czynności biegłego i specjalisty w specjalnościach kryminalistycznych. [Google Scholar]
 24. Projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, https://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekty/667_p.htm (dostęp 01.12.2021). [Google Scholar]
 25. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, Dz. U. 2005, nr 15, poz. 133. [Google Scholar]
 26. Ustawa z dnia… o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekty/667_p.htm (dostęp 15.09.2022). [Google Scholar]
 27. Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, Dz. Urz. KGP poz. 7 z 2016 r., poz. 24, 2018 r., poz. 111. [Google Scholar]
 28. Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, Dz. Urz. KGP 6 z 2021 r. [Google Scholar]
 29. Źródła internetowe [Google Scholar]
 30. Raport Najwyższej Izby Kontroli Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości, Warszawa 2015, https://www.nik.gov.pl/plik/id,9608,vp,11856.pdf (dostęp 15.09.2022). [Google Scholar]
 31. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-biegli-sadowi-ms-projekt-interwencja (dostęp 15.09.2022). [Google Scholar]