Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2021)

Artykuły

Opinia biegłego w sprawach o błąd medyczny jako podstawa odpowiedzialności karnej

 • Paulina Wiecha
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5358  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-03-23

Abstrakt

Tematyka artykułu dotyczy roli opinii biegłego w sprawach o błąd medyczny w kontekście postępowania karnego. Przedstawiono w nim definicję błędu medycznego i rodzaje błędów medycznych, omówiono różnice między błędem medycznym w postępowaniu cywilnym i postępowaniu karnym. Przeprowadzono analizę gromadzenia materiału dowodowego i omówiono znaczenie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Borys A., Opinia biegłego lekarza jako dowód w procesie medycznym – wybrane aspekty, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2017, nr 7. [Google Scholar]
 3. Cyprian T., Asłanowicz P., Karna i cywilna odpowiedzialność lekarza, Księgarnia Wydawnicza Dr L.J. Jaroszewski, Kraków 1949. [Google Scholar]
 4. Drzewiecki A., Błędy pozwanych jednostek ochrony zdrowia w sprawach o zakażenia szpitalne, Libra Pl, Rzeszów 2012. [Google Scholar]
 5. Dzierżanowska J., Studzińska J., Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 2. [Google Scholar]
 6. Grzeszczyk W., Rola opinii biegłego w postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 6. [Google Scholar]
 7. Hajdukiewicz D., Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 8. Krzyżewska-Kubacka K., Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy. Opracowany w ramach współpracy z Komisją ds. zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów działającej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 9. Popielski B., Pogranicze etyki i prawa, w: T. Kielanowski (red.), Etyka i deontologia lekarska, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 10. Wolińska M., Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 5. [Google Scholar]
 11. Wrześniewska-Wal I., Prawo cywilne w opiece zdrowotnej, w: J. Opolski (red.), Zdrowie publiczne: wybrane zagadnienia, t. 2, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 12. Źródła prawa [Google Scholar]
 13. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168). [Google Scholar]
 14. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.). [Google Scholar]
 15. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r., poz. 537, z późn. zm.). [Google Scholar]
 16. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1694). [Google Scholar]
 17. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660). [Google Scholar]
 18. Źródła internetowe [Google Scholar]
 19. Białkowski M., Kompensacja szkody powstałej przy leczeniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji, Poznań 2017 (rozprawa doktorska, praca niepublikowana), https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20802/1/2017_05_09_Doktorat_Michał_Białkowski_ostateczna_5_pdf.pdf (dostęp 7.08.2021). [Google Scholar]
 20. Kompetencje biegłych sądowych – oczekiwania i kryteria oceny; przegląd rozwiązań stosowanych w różnych państwach i systemach prawnych, opracowanie na podstawie badań desk research przeprowadzonych w ramach projektu „Forensic Watch” 2014–2015, http://forensicwatch.pl/pliki/Forensic_Watch_Desk_Research.pdf (dostęp 7.08.2021). [Google Scholar]
 21. Zieliński P., Kilka słów o pojęciu oraz rodzajach błędu medycznego, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8, http://www.archiwum.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/standardy-medyczne/ (dostęp 7.08.2021). [Google Scholar]