Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2023)

Artykuły

Kilka uwag na temat dopuszczalności dowodu z ekspertyzy poligraficznej w procesie karnym Ukrainy

 • Kateryna Mykytyshyna
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.8465  [Google Scholar]
Opublikowane: 2024-01-29

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania, czy możliwe jest stosowanie środków technicznych pozwalających na kontrolę reakcji organizmu osoby dla celów postępowania karnego oraz czy czynność taka musi być przewidziana w kodeksie postępowania karnego, aby jej wyniki zostały uznane za dopuszczalny dowód w sądzie. Opracowanie tego tematu ma na celu zapoznanie się z problemem dotyczącym stosowania poligrafu i wykorzystaniem opinii poligraficznej w celach dowodowych. W celu lepszego rozumienia możliwości, które daje ekspertyza poligraficzna, została podjęta próba analizy istoty badania oraz odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu i zakresu jego przeprowadzenia, jak również celu takich badań. Przedstawiono tezę na poparcie stosowania metody weryfikacji prawdy dla celów optymalnego rozstrzygnięcia sprawy bez konieczności wyodrębnienia osobnego przepisu, który dopuszczałby stosowanie badań poligraficznych.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Belkin R., Teoria dokazatelstw w Sowetskom ugolownom procesie. Czast’ obszczaja, Moskva 1966. [Google Scholar]
 3. Bentham J., Traktat o dowodach sądowych, Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów RP, Gniezno 1939. [Google Scholar]
 4. Bojkowa A., Kurs sowetskogo ugolownogo procesa. Obszczaja czast’, Moskva 1989. [Google Scholar]
 5. Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe zagadnienia teoretyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971. [Google Scholar]
 6. Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe zagadnienia teoretyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984. [Google Scholar]
 7. Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. 1, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1955. [Google Scholar]
 8. Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Comer, Toruń 1996. [Google Scholar]
 9. Dąb A., Cincio K., Prawo do obrony, w: Zagadnienia prawne Konstytucji PRL, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954. [Google Scholar]
 10. Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Zakamycze, Kraków 2003. [Google Scholar]
 11. Grzegorczyk T., Dowody w procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 12. Grzegorczyk T., Obrońca w postępowaniu przygotowawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988. [Google Scholar]
 13. Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 14. Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J., Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 15. Lipczyńska M., Stanowisko oskarżonego w procesie w procesie karnym Polski Ludowej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1956. [Google Scholar]
 16. Malicka-Ochtera A., Ograniczenia działań obrońcy w procesie karnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 17. Matan J., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym oraz formy jej realizacji, „Rocznik Administracji i Prawa: teoria i praktyka” 2009, R. 9. [Google Scholar]
 18. Motlach O., Psychofiziologiczeskaja ekspertyza z vykorystaniem poligrafa ta problemni pytania vprowadzenia, „Naukowy visnyk międzynarodowego gumanitarnego instytutu”, Odessa 2014. [Google Scholar]
 19. Nananiwski V., Leszkovicz T., Perspektywa wykorzystania poligrafa u kryminalnemu sudoczynstwi, „Visnyk nacjonalnej akademii prokuratury Ukrainy” 2014, nr 1(34). [Google Scholar]
 20. Orlov Y., Problemy teorii dokazatelstw w ugolownom procesie. Monografia, Moskwa 2009. [Google Scholar]
 21. Romciv O., Vykorystanie polografa v procesie podołania protydii rozsliduvaniu zloczyniv u sferi slużbovoi dijalnosti, Visnyk nacjonalnego uniwersytetu „Lwiwska politechnika”, Lviv 2015. [Google Scholar]
 22. Śliwiński S., Polski proces przed sądem powszechnym: zasady ogólne, Gebethner i Wolff, Warszawa 1948. [Google Scholar]
 23. Tomaszewski T., Przesłuchanie biegłego w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 24. Vapniarczuk V., Teoria i praktika kriminalnogo procesualnogo dokazywania, Jurajt, Kharkiv 2017. [Google Scholar]
 25. Volobujev A., Poligraf: techniko-kryminalistycznyj zasib vyjavlenia i fiksacji dokaziv czy instrument ekspertnogo doslidżenia?, „Kryminalistyczny visnyk” 2018, nr 2(30). [Google Scholar]
 26. Widacki J. (red.), Badania poligraficzne w Polsce, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014. [Google Scholar]
 27. Widacki J., History of Polygraph Examination, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 28. Widacki J. (red.), Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa: problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2018. [Google Scholar]
 29. Widacki J., Dukała K., Detekcja kłamstwa – czyli czego?, „Problemy Kryminalistyki” 2015, nr 287(1). [Google Scholar]
 30. Akty prawne i orzecznictwo [Google Scholar]
 31. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555). [Google Scholar]
 32. Kryminalno-procesualny kodeks Ukrainy z dnia 13.04.2012 Nr 4651 – VI Vidomosti Verchownoi Rady Ukrainy 2013, Nr 9–10, Nr 11–12, Nr 13, st. 88. [Google Scholar]
 33. Uzasadnienie postanowienia SN z 17.12.2008 r., VKK448/07 OSN W SK 2008. Wr 1, poz. 119. [Google Scholar]
 34. Wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy w sprawie wyznaczenia i przeprowadzenia ekspertyz w tym ekspertyz sądowych z dnia 08.10.1998 r., Nr 53/5. [Google Scholar]
 35. Postanowienie SN z 29.01.2015 r. I KZP 25/14, OSNKW 2015, nr 5, poz. 38. [Google Scholar]
 36. Postanowienie SR w Bachmucie z dn. 12.01.2018 r., Nr 219/8596/15-ц. [Google Scholar]
 37. Postanowienie SR w Obuchowie z dn. 21.05.2019 r., Nr 372/1759/19. [Google Scholar]
 38. Postanowienie SR w Chmielnickim z dn. 23.09.2019 r., Nr 683/1929/19. [Google Scholar]
 39. Postanowienie SR w Kirowohradzie z dn. 08.10.2019 r., Nr 405/7363/19. [Google Scholar]
 40. Postanowienie SR we Lwowie z dn. 27.11.2019 r., Nr 463/4339/17. [Google Scholar]
 41. Wyrok SR w Iwano-Frankiwsku z dn. 13.07.2022 r., Nr 344/17154/18. [Google Scholar]
 42. Wyrok SR w Kijowie z dn. 14.07.2022 r., Nr 755/11764/19. [Google Scholar]
 43. Wyrok SR w Boryspolu z dn. 15.07.2022 r., Nr 359/9667/20. [Google Scholar]
 44. Wyrok SR w Sumach z dn. 15.07.2022 r., Nr 581/76/21. [Google Scholar]
 45. Wyrok SR we Lwowie z dn. 18.07.2022 r., Nr 127/891/21. [Google Scholar]
 46. Wyrok SR w Winnicy z dn. 19.07.2022 r., Nr 127/891/21. [Google Scholar]
 47. Wyrok SR w Kijowie z dn. 03.08.2022 r., Nr 756/847/17. [Google Scholar]
 48. Wyrok SR w Hłobynie z dn. 09.08.2022 r., Nr 527/212/22. [Google Scholar]
 49. Wyrok SR w Dnieprze z dn. 10.08.2022 r., Nr 199/9556/21. [Google Scholar]
 50. Wyrok SR w Łucku z dn. 10.08.2022 r., Nr 161/10041/22. [Google Scholar]
 51. Wyrok SR w Głuchowie z dn. 01.09.2022 r., Nr 576/411/21. [Google Scholar]
 52. Wyrok SR w Odessie z dn. 07.10.2022 r., Nr 522/17245/16к. [Google Scholar]
 53. Wyrok SR w Rożyszczach z dn. 23.09.2022 r., Nr 154/842/22. [Google Scholar]
 54. Wyrok SR w Krzywym Rogu z dn. 20.10.2022 r., Nr 216/1675/22. [Google Scholar]
 55. Wyrok SR w Kamieńcu Podolskim z dn. 17.10.2022 r., Nr 676/7835/19. [Google Scholar]
 56. Wyrok SR w Kijowie z dn. 27.10.2022 r., Nr 753/9803/18. [Google Scholar]
 57. Wyrok SR w Kijowie z dn. 02.12.2022 r., Nr 760/23990/17. [Google Scholar]
 58. Wyrok SR w Boryspolu z dn. 27.01.2023 r., Nr 359/447/21. [Google Scholar]
 59. Wyrok SR w Irszawie z dn. 13.01.2023 r., Nr 301/943/19. [Google Scholar]
 60. Postanowienie SR w Wilnianśku z dn. 05.04.2023 r., Nr 314/2866/22. [Google Scholar]
 61. Źródła internetowe [Google Scholar]
 62. https://sjp.pwn.pl/slowniki/klasyfikacja.html [Google Scholar]