Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 (2022)

Artykuły

Stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu – prawa i obowiązki lekarzy oraz wybranych osób wykonujących zawody medyczne

 • Emilia Jasińska
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5435  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-25

Abstrakt

Procedura stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu jest niewątpliwie szerokim zagadnieniem. W niniejszym opracowaniu autor skupił się głównie na problemach ciążących na lekarzach podstawowej opieki i innych specjalistach wykonujących zawody medyczne jako tych, którzy w codziennej praktyce nieustannie są do dyspozycji pacjentów, i tych, wobec których wymaga się często przekraczania swoich możliwości, a niekiedy również uprawnień na rzecz wykonywania czynności poza placówką medyczną i poza godzinami udzielania świadczeń medycznych w celu stwierdzania zgonów, wypełniania oraz wydawania kart zgonów, które ponadto nie są finansowane z powodu braku rozwiązań systemowych. Uwzględniając obowiązujący stan prawny, przedstawiono wybrane kwestie przewidziane w projekcie ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, zaopiniowane przez NRL. W ostatniej części artykułu omówiono problematykę powoływania tzw. koronerów.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Boratyńska M., Malczewska M., 8.3. Uprawniony podmiot, w: M. Boratyńska, P. Konieczniak, E. Zielińska (red.), System Prawa Medycznego, t. II, cz. 2: Regulacja prawna czynności medycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 3. Boratyńska M., Malczewska M., 8.7. Koszty oględzin zwłok i stwierdzenia zgonu, w: M. Boratyńska, P. Konieczniak, E. Zielińska, System Prawa Medycznego, t. II, cz. 2: Regulacja prawna czynności medycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 4. Dercz M., Izdebski H., Rek T., 5.6.5. Prawo wyboru a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, w: M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Dziecko – pacjent i świadczeniobiorca: poradnik prawny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 5. Dukiet-Nagórska T., Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska, „Prawo i Medycyna” 2002, nr 12, s. 4. [Google Scholar]
 6. Filar M., Lekarskie prawo karne, Zakamycze, Kraków 2000. [Google Scholar]
 7. Karkowska D., 2.10. Prawo wyboru świadczeniodawcy, w: tejże, Prawa pacjenta, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 8. Kędziora R., 1.3. Pojęcie i rodzaje czynności medycznych w świetle obowiązującego ustawodawstwa medycznego. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w: tegoż, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 9. Plichta A., w: M. Kopeć (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Prusik M., Zachowanie tajemnicy lekarskiej a obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2014, nr 2. [Google Scholar]
 11. Turkowski S., Odpowiedzialność karna lekarza. Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej, Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 12. Waltoś S., Konstytucyjna zasada domniemania niewinności a środki masowego przekazu, „Nauka” 2009, nr 1. [Google Scholar]
 13. Akty prawne i orzecznictwo [Google Scholar]
 14. Poświadczenie nieprawdy przez lekarza co do zgonu bez przeprowadzenia oględzin zwłokz art. 271 k.k., Wyrok z dnia 16 marca 2004 r., II K 757/03 (niepubl.), materiał badawczy własny, za: R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, Dz. U. z 1961 r., nr 39, poz. 202. [Google Scholar]
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnei całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmiercipacjenta, Dz. U. z 2012 r., poz. 420. [Google Scholar]
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Dz. U. z 2020 r., poz. 320. [Google Scholar]
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, Dz. U. 2019, poz. 2430. [Google Scholar]
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, Dz. U. nr 153, poz. 1783. [Google Scholar]
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, Dz. U. 1958, nr 74, poz. 376. [Google Scholar]
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażeń niektórych pracowników służby zdrowia, Dz. U. nr 74, poz. 379. [Google Scholar]
 22. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 2021 r., poz. 790. [Google Scholar]
 23. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1947. [Google Scholar]
 24. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, Dz. U. z 2021 r., poz. 1050. [Google Scholar]
 25. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2021 r., poz. 159, 1559. [Google Scholar]
 26. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2021 r., poz. 711. [Google Scholar]
 27. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 2021 r., poz. 534, 1023. [Google Scholar]
 28. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. z 2021 r., poz. 709. [Google Scholar]
 29. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 2021 r., poz. 1023. [Google Scholar]
 30. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2021, poz. 1258, 1292, 1559. [Google Scholar]
 31. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483. [Google Scholar]
 32. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz. U. 2021.1342. [Google Scholar]
 33. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2021 r., poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163, 1192, 1510, 1535. [Google Scholar]
 34. Uzasadnienie projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonówz 25.11.2019 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327506/katalog/12643146 (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 35. Kania A., Interpelacja nr 20763 do Ministra Zdrowia w sprawie przeanalizowania obowiązujących zapisów prawa dotyczących stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wprowadzenia w nich zmian, https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0CC3B16B (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 36. Radziewicz-Winnicki I., Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 11564 w sprawie wyznaczania lekarzy do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, powoływanych do tej czynności przez właściwego starostę, https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=68705F55 (dostęp: 03.09.2022). [Google Scholar]
 37. Stanowisko Nr 122/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, https://nil.org.pl/uploaded_files/documents/doc_1578052226_ps122-19-viii.pdf (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 38. Lista koronerów, „Gazeta Lekarska. Pismo Izb Lekarskich” 2012, nr 09. [Google Scholar]
 39. Strony internetowe [Google Scholar]
 40. https://covid19.who.int/region/euro/country/pl (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 41. https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-whoeurope-stagnating-covid-19-vaccination-uptake-requires-urgent-action (dostęp 30.08.2021). [Google Scholar]
 42. https://www.politykazdrowotna.com/75999,who-szacuje-ile-osob-umrze-z-powodu-covid-19 (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 43. http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/podstawowa-opieka-zdrowotna/ (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 44. Czas uporządkować stwierdzanie zgonów, https://www.mp.pl/medycynarodzinna/aktualnosci/159795,twardowski-uporzadkowac-stwierdzanie-zgonow (dostęp 11.09.2021). [Google Scholar]
 45. Będzie instytucja koronera w Polsce. Jest projekt ustawy, https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Bedzie-instytucja-koronera-w-Polsce-Jest-projekt-ustawy,225498,14.html (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 46. https://legislacja.gov.pl/docs//2/12351755/12819378/12819381/dokument528556.pdf (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 47. Danielewicz M., https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26942987,lekarka-nie-przyjechala-do-zmarlego-pacjenta-by-potwierdzic.html (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 48. Lekarze: Projekt tzw. ustawy o koronerach należy odrzucić w całości, https://www.medexpress.pl/lekarze-projekt-tzw-ustawy-o-koronerach-nalezy-odrzucic-w-calosci/76069 (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 49. Szukamy lekarzy chętnych do pełnienia funkcji koronera, https://oilgdansk.pl/bez-kategorii/szukamy-lekarzy-chetnych-do-pelnienia-funkcji-koronera/ (dostęp: 03.09.2022). [Google Scholar]
 50. Nowosielska K., Felczerzy będą mogli się opiekować chorymi na COVID-19, https://www.prawo.pl/zdrowie/felczerzy-beda-mogli-sie-opiekowac-chorym-na-covid-19,504015.html (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 51. PPOZ: Lekarze zmuszani są do łamania prawa!, https://www.medexpress.pl/ppoz-lekarze-zmuszani-sa-do-lamania-prawa/78429 (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 52. Hendrysiak H., Starostowie obarczeni odpowiedzialnością za brak koronerów, a zasad brak, https://www.prawo.pl/samorzad/stwierdzanie-zgonu-w-pandemii-i-problem-czy-starosta-moze,500026.html (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 53. Huber T., Stwierdzanie zgonu – obowiązki lekarza, https://oilkrakow.pl/wystawianie-kart-zgonu-obowiazki-lekarza/ (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]
 54. Dlaczego nadal nie ma w Polsce funkcji „koronera”? Kolejna interwencja Rzecznika u Ministra Zdrowia, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mz-dlaczego-wciaz-nie-ma-w-polsce-koronera (dostęp 03.09.2022). [Google Scholar]