Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Ojczyzna w świetle twórczości Księdza Profesora Czesława Stanisława Bartnika

 • Marian Stepulak
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.521-540  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Problematyka ojczyzny zajmuje w twórczości Księdza Profesora Czesława Stanisława Bartnika znaczące miejsce. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na biografię Profesora. Tutaj bowiem można odnaleźć genezę zainteresowania się tą problematyką. Istotnym elementem artykułu jest analiza pojęcia „ojczyzna”. Stanowi ono korelat pojęcia naród. Ojczyzna przedstawiona jest w aspekcie historycznym, biblijnym i państwowym. Ojczyzna skupia ludzi poprzez tę samą historię, wspólnotę działania i losów życia materialnego i duchowego. Ważne miejsce w tym artykule zajmuje kwestia chrześcijańskiego rozumienia teologii ojczyzny. Ojczyzna w tym przypadku kojarzy się z pierwszą miłością i całą mistyką życia. Ojczyzna ziemska jest wspaniałym darem Boga. Profesor Bartnik zwraca szczególną uwagę na Polskę jako ojczyznę. Polska jako ojczyzna przechodzi proces tworzenia od ponad tysiąca lat, dojrzewa i równocześnie nie jest do końca definiowalna, jak każde ludzkie misterium. Aktualnie Polska przeżywa wiele negatywnych działań podejmowanych przez decydentów w Unii Europejskiej. Ksiądz Profesor Bartnik opisywał patriotyzm jako postawę. Na tę postawę składają się takie komponenty jak: przekonanie o podstawowej wartości ojczyzny, żywienie do niej stosunku i miłości oraz praca dla niej.

Bibliografia

 1. Wybrana literatura źródłowa [Google Scholar]
 2. Bartnik Cz. S., Polska teologia narodu, Lublin 1986, II wyd. 1988. [Google Scholar]
 3. Bartnik Cz. S., Mistyka wsi. Z autobiografii młodości 1929-1956, Warszawa 1988, II wyd. 1998, Lublin, III wyd. 1999, Radom, IV wyd. 2003. [Google Scholar]
 4. Bartnik Cz. S., Kościół jako sakrament świata, Lublin 1999. [Google Scholar]
 5. Bartnik Cz. S., Kultura i świat osoby, Lublin 1999a. [Google Scholar]
 6. Bartnik Cz. S., Teologia kultury, Lublin 1999b. [Google Scholar]
 7. Bartnik Cz. S., Teologia narodu, Częstochowa 1999c. [Google Scholar]
 8. Bartnik Cz. S., Fenomen Europy, Radom 2001. [Google Scholar]
 9. Bartnik Cz. S., Bóg i ateizm, Lublin 2002. [Google Scholar]
 10. Bartnik Cz. S., Gorycz proroctwa, Lublin 2003. [Google Scholar]
 11. Bartnik Cz. S., Oto Polska w was jest, Radom 2003a. [Google Scholar]
 12. Bartnik Cz. S., Prawda i wolność, Lublin 2005. [Google Scholar]
 13. Bartnik Cz. S., Nostalgia, Lublin 2006. [Google Scholar]
 14. Bartnik Cz. S., Napór zła społecznego, Lublin 2010. [Google Scholar]
 15. Bartnik Cz. S., Kamienie wołać będą, Szczebrzeszyn 2011. [Google Scholar]
 16. Bartnik Cz. S., Ojczyzna w potrzebie, Lublin 2011a. [Google Scholar]
 17. Bartnik Cz. S., Siódma pieczęć, Lublin 2012. [Google Scholar]
 18. Bartnik Cz. S., Wojna z Kościołem, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 19. Bartnik Cz. S., Polska w epoce upadku kultury euroatlantyckiej, Lublin 2018. [Google Scholar]
 20. Bartnik Cz. S., Ludzka dusza, jaźń i osoba, Lublin 2019. [Google Scholar]
 21. Opracowania i literatura pomocnicza [Google Scholar]
 22. Atras Z., Bajdy wierutne czyli 12 legend na XII wieków Szczekarzewa – Krasnegostawu, Krasnystaw 2013. [Google Scholar]
 23. Barbour L. G., Mity, modele, paradygmaty, Kraków 1984. [Google Scholar]
 24. Bartnik Cz. S., Słowo wstępne, w: Męczennicy Podlasia w świetle współczesnej nauki, red. M. Z. Stepulak, Siedlce 1995, s. 9-18. [Google Scholar]
 25. Benedykt XVI, Deus Caritas est, Watykan 2005. [Google Scholar]
 26. Buber M., Das dialogische Prinzip, Heidelberg 1973. [Google Scholar]
 27. Chardin de T., O szczęściu, cierpieniu, miłości, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 28. Chomontowski D., Wychowawca kleryków, w: In persona Christi, red. K. Góźdź, t. 2, Lublin 2009, s. 865-874. [Google Scholar]
 29. Colman A. M., Słownik psychologii, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 30. Domański C.W., Historia psychologii w Europie Środkowej, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 31. Fac W., Antropologia społeczna Piotra Teilharda de Chardin, Lublin 2000. [Google Scholar]
 32. Fac W., Wiara w Jezusa Chrystusa, Lublin 2007. [Google Scholar]
 33. Fac W., Wykładowca, w: In persona Christi, red. K. Góźdź, t. 2, Lublin 2009, s. 861-864. [Google Scholar]
 34. Fromm E., Ihr werdet sein wie Gott. Eine radykale Interpretations des Alten Testaments und sejner Traditien, w: Religion, red. E. Fromm, t. VI, Stuttgart 1980, s. 85-93, 219-223. [Google Scholar]
 35. Fromm E., Niech się stanie człowiek, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 36. Góźdź K., Biografia Jubilata, w: In persona Christi, red. K. Góźdź, t. 1, Lublin 2009, s. 19-29. [Google Scholar]
 37. Hardwig J., W poszukiwaniu etyki związków osobowych, w: Mosty zamiast murów, red. J. Stewart, Warszawa 2002, s. 357-405. [Google Scholar]
 38. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Watykan 1981. [Google Scholar]
 39. Jaworski R., Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin 1989. [Google Scholar]
 40. Kaucha K., Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2008. [Google Scholar]
 41. Kimura D., Płeć i poznanie, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 42. Kowalczyk M., Działalność naukowa i pisarska Czesława Stanisława Bartnika, Lublin 2004. [Google Scholar]
 43. Kowalczyk M., Działalność naukowa i pisarska Czesława Stanisława Bartnika, Lublin 2009. [Google Scholar]
 44. Kozłowski R., Kobierzycki T., Maj F., Żyć. Myśleć. Wierzyć. O związkach filozofii i teologii w refleksji personalistycznej Czesława Stanisława Bartnika, Słupsk 2014. [Google Scholar]
 45. Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 46. Macheta K., Góźdź K., Kowalczyk M., Historia i Logos, Lublin 1991. [Google Scholar]
 47. Niewiadomska I., Kalinowski M., Sikorski D., Kulty publiczności, Lublin 2005. [Google Scholar]
 48. Otto R., Świętość, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 49. Polak G., Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 50. Reber A. S., Słownik psychologii, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 51. Stepulak M. Z., Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej, Lublin 1995. [Google Scholar]
 52. Stepulak M. Z., Specyfika wybranych zagrożeń współczesnej rodziny polskiej, w: In persona Christi, red. K. Góźdź, t. 1, Lublin 2009, s. 903-912. [Google Scholar]
 53. Stepulak M. Z., Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, Lublin 2010. [Google Scholar]
 54. Stepulak M. Z, Psychologiczne uwarunkowania miłości. Teoria i praktyka, w: Miłość nigdy nie ustaje. Miłość w systemie wartości rodzinnych, red. L. Łysiuk, M. Z. Stepulak, Lublin-Brześć 2018, s. 101-114. [Google Scholar]
 55. Stepulak M. Z., Duchowość chrześcijańska współczesnego człowieka, Płock 2020. [Google Scholar]
 56. Stepulak M. Z., Leksykon etyki zawodu psychologa, Lublin 2020a. [Google Scholar]
 57. Stepulak M. Z., Współczesny człowiek wobec sacrum i profanum, „Fides et Ratio”, 2020b, (42), s. 321-335. [Google Scholar]
 58. Stepulak M. Z., Teologiczne i pastoralne uwarunkowania postaw wobec małżeństwa i rodziny w świetle badań studentów, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 2020c, XXXIII/2, s. 71-102. [Google Scholar]
 59. Stepulak M. Z., Psychologia w twórczości Księdza Profesora Czesława Stanisława Bartnika, Płock 2021. [Google Scholar]
 60. Sujak E., Duchowość współczesnego średniego pokolenia, w: Chrześcijańska duchowość, red. B. Bejze, Warszawa 1981, s. 196-212. [Google Scholar]
 61. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982. [Google Scholar]
 62. Zaborowski Z., Stosunki międzyludzkie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976. [Google Scholar]
 63. Netografia [Google Scholar]
 64. https://www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-czeslaw-stanislaw-bartnik,art_8222.html (Krzysztof Góźdź, ostatnia aktualizacja: 03.06.2020, godz. 22:59 - Grzegorz Barth). [Google Scholar]