Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Reflections on Religious Freedom and Security in Europe – 2019 OSCE Guidelines

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4618  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

Freedom of thought, conscience and religion as one of the fundamental freedoms and human rights, the source of which is inherent, inalienable and inviolable human dignity, is guaranteed in addition to the provisions of international law also in documents issued by the Conference/Organization for Security and Cooperation in Europe (CSCE/OSCE). They emphasize a clear link between religious freedom and the need to ensure security. Of special importance to this issue are the political guidelines: Freedom of Religion or Belief and Security: Policy Guidance, which are entirely devoted to this subject in accordance with the concept of comprehensive security. The document formulates guiding principles, practical tips and recommendations on many important issues related to freedom of religion or belief and security in the OSCE region. In the study, the content of the indicated document was analyzed and an attempt was made to evaluate it. This allows for the conclusion that ensuring religious freedom is an important element in ensuring security.

References

 1. Bieńkowska, Daria. 2019. “Transkulturowa Europa a prawo do wolności religijnej. Analiza w oparciu o art. 9 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jurysprudencję strasburską.” In Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania. W 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, edited by Daria Bieńkowska, and Ryszard Kozłowski, 97-108. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Ferrari, Silvio. 2020a. “Are freedom of religion or belief and security reconcilable?” Religious Freedom 24:100-106. DOI: https://doi.org/10.32420/rs.2020.24.2096 [Google Scholar]
 3. Ferrari, Silvio. 2020b. “Freedom of religion in the age of insecurity.” In Securitisation of Religious Freedom: Religion and Limits of State Control (Sécurisation de la liberté religieuse : La religion et les limites du contrôle de l’Etat). Proceedings of the XXIXth Annual Conference, Tallinn, 16-18 November 2017 (Actes du XXIXème colloque annuel, Tallinn, 16-18 novembre 2017), edited by Merilin Kiviorg, 3-9. Granada: Editorial Comares, S.L., Polígono Juncaril. [Google Scholar]
 4. Hucał, Michał. 2012. Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Jach, Anna. 2017. “Akt końcowy KBWE i jego wpływ na instytucjonalizację ruchu praw człowieka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej 1975-1991 (wybrane aspekty).” Nowa Polityka Wschodnia 2:158-62. DOI: https://doi.org/10.15804/npw2017210 [Google Scholar]
 6. Kącka, Katarzyna. 2013. “Geneza i źródła wolności religii w europejskiej przestrzeni politycznej i prawnej.” Seminare 34:155-74. DOI: https://doi.org/10.21852/sem.2013.34.10 [Google Scholar]
 7. Krukowski, Józef. 1999. “Godność ludzka podstawą praw i wolności człowieka w umowach międzynarodowych.” In Kościół i prawo. Podstawy jedności europejskiej, edited by Józef Krukowski, and Otto Theisen, 178-99. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 8. Matysiuk, Renata. 2008. “Bezpieczeństwo i prawa człowieka w systemie KBWE/OBWE.” In Renata Matysiuk, and Ryszard Rosa, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w systemie KBWE/OBWE, 31-51. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. [Google Scholar]
 9. Mezglewski, Artur. 2015. “Utworzenie oraz rejestracja związku wyznaniowego jako przejawy wolności religijnej.” Studia z Prawa Wyznaniowego 18:123-34. DOI: https://doi.org/10.31743/spw.5087 [Google Scholar]
 10. Ożóg, Michał. 2015. “Rejestrowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w trybie administracyjnym.” Forum Prawnicze 2:23-40. [Google Scholar]
 11. Rozner, Monika. 2002. “Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.” Studia z Prawa Wyznaniowego 5:121-22. [Google Scholar]
 12. Sobczak, Witold. 2013. Wolność myśli, sumienia i religii – poszukiwania standardu europejskiego. Toruń: Dom Wydawniczy Duet. [Google Scholar]
 13. Stanisz, Piotr. 2015. “Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie.” In Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie, edited by Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, and Henryk Stawniak, 159-85. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 14. Stanisz, Piotr. 2020. Religion and Law in Poland. Kluwer Law International. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.