Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

Synergy of the Law Systems as Foundation for the Future of Europe

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6181  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

The referendum of May 2016 in the UK and the strengthening of a group of eurosceptics and nationalists in many European countries raises questions about the future of Europe and the European Union. The law is one of the areas of European integration. Already since the 70s of the twentieth century, the discussion about whether it should be unification or just the synergy of existing legal systems was undertaken. Eventually, the second concept won. The undoubted influence on this was made by the history of law, particularly the Roman law and medieval ius commune. At that time, the legal systems based on multiculturalism of law were created. Currently, there is the importance of a study conducted by comparative scholars developing various legal problems. They tend to build the foundations for the process of synergy of European law.

References

 1. Bar, Christian von, and Hans Schulte Nolke (edited by). 2009. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Mlinchen: Sellier, European Law Publisher. [Google Scholar]
 2. Berman, Harold J. 1985. Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge: Harvard University Press. [Google Scholar]
 3. Bretone, Mario. 1984. Tecniche e ideologie dei giuristi romani. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. [Google Scholar]
 4. Bretone, Mario. 1994. Diritto e tempo nella tradizione europea. Bari: Laterza. [Google Scholar]
 5. Burczak, Krzysztof. 2010. Sacrilegium w "Dekrecie" Gracjana. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 6. Cursi, Maria F. 2012. "Dalla tipicita della tutella del danno extracontrattuale alle clausole generali di responsabilita. " In Fondamenti del diritto europeo. Seminari trentini, edited by Gianni Santucci, 5-91. Napoli: Jovene. [Google Scholar]
 7. Dajczak, Wojciech. 2005. "Problem "ponadczasowości" zasad prawa rzymskiego. Uwagi w dyskusji o "nowej europejskiej kulturze prawnej"." Zeszyty Prawnicze UKSW 5.2:8-22. [Google Scholar]
 8. Dajczak, Wojciech. 2012. "Il concetto di cosa nel diritto privato. La tradizione romanistica e il problema dell'oggetti della proprieta." In Fondarnenti del diritto europeo. Seminari trentini, edited by Gianni Santucci, 93-112. Napoli: Jovene. [Google Scholar]
 9. Dawson, Christopher. 1932. The making of Europe: An introduction to the history of European unity. Washington: The Catholic University of America Press. [Google Scholar]
 10. Dębiński, Antoni. 2007. Kościół i prawo rzymskie. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 11. Giaro, Tomasz. 2008. "Introduction to the Subject of the Conferences: the Role and Significance of Roman Law in the Legal History of Europe." In Roman Law and European Legal Culture, edited by Antoni Dębiński, and Maciej Jońca, 11-14. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 12. Giaro, Tomasz. 2014. "Historia i tradycja prawa rzymskiego." In Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, and Franciszek Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, 39-120. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 13. Groschler, Peter. 2012. "I modelli di transferimento della proprieta dal diritto romano al diritto moderno." In Fondamenti del diritto europeo. Seminari trentini, edited by Gianni Santucci, 181-200. Napoli: Jovene. [Google Scholar]
 14. Grossi, Paolo. 2011. L'ordine giuridico medioevale. Bari: Laterza. [Google Scholar]
 15. Hoecke, Mark von, and Franz Ost. 1998. "Legal doctrine in crisis: towards a European legal science." Legal Studies 18.2:197-215. [Google Scholar]
 16. Koschaker, Paul. 1953. Europa und das romisches Recht. Miinchen: Verlag C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Kupiszewski, Henryk. 1988. Prawo rzymskie a współczesność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 18. Kuryłowicz, Marek. 2008. Symbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 19. Lesiński, Bogdan, and Władysław Rozwadowski. 1985. Historia prawa. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 20. Litewski, Wiesław. 2000. Jurysprudencja rzymska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 21. Lucchetti, Giovanni, and Aldo Petrucii. 2010. Fondamenti romanistici del diritto europeo. Le obbligazioni e i contralti dalle radici romane al Draft Common Frame of Reference. Vol. I. Boglonia: Pàtron. [Google Scholar]
 22. Palka, Przemysław. 2011. Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Google Scholar]
 23. Pichonnaz, Pascal. 2012. "Mora e interpellatio nello sviluppo del diritto privata in Europa." In Fondamenti del diritto europeo. Seminari trentini, edited by Gianni Santucci, 201-222. Napoli: Jovene. [Google Scholar]
 24. Plochl, Willibald M. 1963. Storia del dil-itto canonico, vol. II: Il diritto canonico nella civilta occidentale 1055-1517. Milano: Massimo. [Google Scholar]
 25. Reszczyński, Jarosław. 2007. Sądownictwo i proces w kodyfikacji Macieja Śliwnickiego z 1523 roku. O wpływach prawa rzymskiego i praw obcych na myśl prawną polskiego Odrodzenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 26. Sagan, Stanisław, Viktoria Serzhanova, and Dominika Wapińska. 2013. "Historyczne akty ustrojowe i obowiązująca konstytucja Norwegii." Studia Prawnicze KUL 2:59-69. [Google Scholar]
 27. Sitek, Bronisław, and Piotr Krajewski (edited by). 2006. Rzymskie prawo publiczne. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Google Scholar]
 28. Sitek, Bronisław. 2015. "Założenia metodologiczne pracy kompilatorów Justyniańskich." In Justynian i prawo rzymskie. Refleksje w 1450. rocznicy śmierci cesarza, edited by Krzysztof Szczygielski, 15-32. Białystok: Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski. [Google Scholar]
 29. Sitek, Bronisław. 2016. "Unifikować czy synchronizować prawo w Europie? Studium przypadku od prawa rzymskiego do prawa europejskiego." Journal of Modern Science 2(29):109-130. [Google Scholar]
 30. Stein, Peter G. 1997. Romisches Recht und Europa: Die Geschichte einer Rechtskultur. Frankfurt am Main: Fischer. [Google Scholar]
 31. Subera, Ignacy. 1977. Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]
 32. Wieacker, Franz. 1967. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit: unter besonderer Berucksichtigung der deutschen Entwicklung. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht. [Google Scholar]
 33. Williams, James. 1889. "Interpretation in Roman Law." Law Magazine and Law Review, 5th ser. , 15:223-230. [Google Scholar]
 34. Wołodkiewicz, Witold (edited by). 2006. Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. [Google Scholar]
 35. Wołodkiewicz, Witold. 2009. "«Prawo rzymskie» w wypowiedziach polskich parlamentarzystów. " In Witold Wołodkiewicz, Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, 121-137. Warszawa: Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
 36. Zabłocki, Jan, and Anna Tarwacka. 2011. Publiczne prawo rzymskie. Warszawa: Liber. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.