Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Proceedings for Scientific Advancement as a Special Type of Administrative Procedure. Assumptions and Effects of the Administrative Jurisdiction Model

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4920  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

This article was presented under the same title at the 26th Congress of the Faculties of Law and Administrative Procedure, “Directions for the Development of Administrative Jurisdiction”. It was held in Poznań on 18-20 September 2022. The authors reflect on the currently adopted solutions for the transfer of legal institutions relevant to general administrative proceedings into specific spheres of social relations. They use the example of human resources development in research area. In this context, the authors cover the genesis of the shaping of the models of these procedures, the essence and role of the reference clauses used to achieve the assumed effects, as well as challenges associated with it. As a consequence, an attempt was made to answer the question of whether the effects of the model of administrative jurisdiction adopted thereby corresponds to its assumptions, or whether it becomes necessary to look for other solutions in this regard.

References

 1. Błachut, Michał, Włodzimierz Gromski, and Jacek Kaczor. 2008. Technika prawodawcza. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Borkowski, Janusz. 2007. “Podstawy prawne nadawania stopni i tytułu, naukowych i w zakresie sztuki, a kontrola sądu administracyjnego w tych sprawach.” In Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, edited by Jerzy Góral, Roman Hauser, Józef Repel, et al., 162-66. Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny. [Google Scholar]
 3. Dańczak, Paweł. 2015. Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Dańczak, Paweł. 2021. “Postępowanie jurysdykcyjne szczególne w sprawach zakładowych na przykładzie wybranych aspektów postępowań administracyjnych z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki.” In System Prawa Administracyjnego Procesowego. Vol. IV: Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, edited by Andrzej Matan, 826-57. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 5. Dyl, Marcin. 2020. “Decyzja administracyjna.” In Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, edited by Marek Wierzbowski, 185-225. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Gromkowska-Melosik, Agnieszka, 2020. “Doktorat jako stopień naukowy: geneza, znaczenie, kontrowersje.” Studia Edukacyjne 59:91-102. [Google Scholar]
 7. Gwiżdż, Andrzej. 1997. “Tytuł ustawy. Przyczynek do zagadnień techniki legislacyjnej.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 257:95-115. [Google Scholar]
 8. Hauser, Maria. 2005. “Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Uwagi porządkujące.” Przegląd Prawa i Administracji, vol. LXV, 151-68. [Google Scholar]
 9. Hauser, Maria. 2003. “Przepisy odsyłające. Zagadnienia Ogólne.” Przegląd Legislacyjny 4:75-92. [Google Scholar]
 10. Izdebski, Hubert. 2020. “Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów oraz poprzedzające ją organy. Podstawy prawne działalności.” In Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (1991-2020), edited by Bronisław Sitek, Jerzy Deneka, Piotr Korczala, et al., 9-55. Warszawa: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. [Google Scholar]
 11. Izdebski, Hubert, and Jan M. Zieliński. 2013. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Kucharski, Piotr. 1984. “Gloss to the Decision of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 13th July1983, II SA/Wa 983/83.” Państwo i Prawo 4:158-64. [Google Scholar]
 13. Nowacki, Józef. 1964. “Odpowiednie stosowanie przepisów prawa.” Państwo i Prawo 3:367-76. [Google Scholar]
 14. Pruszyński, Jan. 1983. Stopnie naukowe. Studium z prawa administracyjnego. Warszawa: Polska Akademia Nauk. [Google Scholar]
 15. Pruszyński, Jan. 1984. “Glosa.” Państwo i Prawo 4:151-52. [Google Scholar]
 16. Sieniuć, Magdalena. 2019. Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego. Łódź: Uniwersytet Łódzki. [Google Scholar]
 17. Studnicki, Franciszek, Andrzej Łachwa, Jacek Fall, et al. 1990. “Odesłania w tekstach prawnych.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze, vol. 136, 5-24. [Google Scholar]
 18. Tarno, Jan P. 2011. “Rola odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniach w sprawach stopni naukowych (wybrane zagadnienia).” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6:18-35. [Google Scholar]
 19. Wierczyński, Grzegorz. 2018. “Komentarz do § 156 załącznika do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.” In Grzegorz Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Lex el. [Google Scholar]
 20. Wilczyńska, Agnieszka, and Przemysław Wilczyński. 2014. “Stopnie i tytuł naukowy.” In Prawo administracyjne materialne, edited by Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, and Małgorzata Stahl, 567-99. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 21. Wróbel, Andrzej. 2022. “Komentarz aktualizowany do art. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.” In Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, and Andrzej Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz aktualizowany. Lex el. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.