Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Teologia biblijna i biblistyka

Starotestamentalne źródła Eucharystii

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.41-60  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

Cały kult chrześcijański jest skupiony wokół sakramentu Eucharystii, tego cudu, który pozostawił nam Jezus Chrystus. Prześledzenie różnych form składania ofiar Bogu daje nam szersze spojrzenie na źródła tego, co Zbawiciel nakazał czynić na swoją pamiątkę. W artykule przeanalizowano kult Izraela z jego różnymi formami składania ofiar, aby uwypuklić kierunek, w jakim rozwijało się rozumienie składania darów Bogu. Pozwoliło to dostrzec zmiany, które doprowadziły do kultu i ofiary najdoskonalszej, jaką jest Ofiara Nowego Przymierza. W artykule zwrócono uwagę na różne sposoby składania ofiar w Starym Testamencie, ze szczególnym wyróżnieniem Paschy jako już bezpośredniej zapowiedzi Eucharystii. Zwrócono uwagę również na teologię miejsc składania ofiar (materialnych i duchowych), tj. świątynię i synagogę.

Bibliografia

 1. Amiot F.: Świątynia. W: Słownik teologii biblijnej. Red. X. Leon-Dufour. Poznań 1994 [Google Scholar]
 2. s. 963-969. [Google Scholar]
 3. Barrosse T.: Pascha i wieczerza paschalna. „Concilium”. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny. Poznań, Warszawa 4:1968 s. 554-560. [Google Scholar]
 4. Bartnicki R.: Pascha żydowska a chrześcijańska ofiara eucharystyczna. „Studia Theologica Varsaviensia”. Warszawa 18:1980 nr 1 s. 97-123. [Google Scholar]
 5. Bonnard P-E.: Pascha. W: Słownik teologii biblijnej. Red. X. Leon-Dufour. Poznań 1994 s. 646-651. [Google Scholar]
 6. Bouyer. L.: Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej. Warszawa 1982. [Google Scholar]
 7. Cantalamessa R.: Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej. Warszawa 1994. [Google Scholar]
 8. Drozd J.: Ostatnia Wieczerza nową Paschą. Katowice 1997. [Google Scholar]
 9. Feinberg C. L.: Synagogue. W: New Bible Dictionary. Red. J. D. Douglas i in. Leicester 1996 s. 1142-1143. [Google Scholar]
 10. Hauret Ch.: Ofiara. W: Słownik teologii biblijnej. Red. X. Leon-Dufour. Poznań 1994 s. 610-615. [Google Scholar]
 11. Jan Paweł II: List apostolski „Dominicae Cenae” z 24 lutego 1980 r. [Google Scholar]
 12. Jakubiec Cz.: Pascha. „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. Kraków 2:1949 s. 135-136. [Google Scholar]
 13. Janicki J.: Pascha - centrum roku liturgicznego Starego i Nowego Ludu Bożego. „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. Kraków 51:1998 s. 101-114. [Google Scholar]
 14. Konstytucja o liturgii. Sacrosanctum Consillium. W: Sobór Watykański II. [Google Scholar]
 15. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Poznań 1986. [Google Scholar]
 16. Leon XIII: Encyklika „Caritatis studium” z 25 lipca 1898 r. W: Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Red. S. Głowa, I. Bieda. Poznań 1989. [Google Scholar]
 17. Łach S.: Rozwój ofiar w religii starotestamentalnej. Poznań-Warszawa-Lublin 1970. [Google Scholar]
 18. Marklowski K.: „In spiritu humilitatis”. „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. Kraków 4:1951 [Google Scholar]
 19. s. 162-170. [Google Scholar]
 20. Meyers E. M.: Synagogue. W: The Anchor Yale Bible Dictionary VI. Red. D. N. Freedman. New York 1996, c1992 s. 251-259. [Google Scholar]
 21. Miazek J.: Teologia świątyni. „Msza Święta” 73:2008 nr 7-8 s. 14-16. [Google Scholar]
 22. Mokrzycki B.: Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia. Warszawa 1983. [Google Scholar]
 23. Mycielski L.: Modlitwy Ostatniej Wieczerzy i ich wpływ na powstanie modlitw eucharystycznych Kościoła. „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. Kraków 21:1968 s. 345-351. [Google Scholar]
 24. Ormanty S.: Istota i teologia ofiary. „Msza Święta” 74:2009 nr 2 s. 11-13. [Google Scholar]
 25. Ormanty S.: Istota i teologia ofiary. „Msza Święta” 74:2009 nr 3 s. 8-10. [Google Scholar]
 26. Parsh P.: Wtajemniczenie w Ofiarę Mszy Świętej w duchu odnowienia liturgicznego. Kraków 1947. [Google Scholar]
 27. Ratzinger J.: Duch liturgii. Poznań 2002. [Google Scholar]
 28. Ratzinger J.: Opera Omnia. T. XI: Teologia Liturgii. red. K. Góźdź i M. Górecka. Lublin 2012. [Google Scholar]
 29. Ratzinger J.: Wiara – Prawda – Tolerancja. Chrześcijaństwo a religia świata. [Google Scholar]
 30. Kielce 2005. [Google Scholar]
 31. Rosenberg, A. S.: Jewish liturgy as a spiritual system: a prayer-by-prayer explanation of the nature and meaning of Jewish worship. Northvale, N.J 1997. [Google Scholar]
 32. Sobór Trydencki. Sesja XXII. Nauka o Mszy Świętej. W: Dokumenty Soborów Powszechnych IV. Red. A. Baron, H. Pietras. Kraków 2004 s. 637-645. [Google Scholar]
 33. Witczyk H.: Pascha w Starym Testamencie. W: Święte Triduum Paschalne. Komentarze biblijno-liturgiczne i medytacje. Red. S. Czerwik, J. Kudasiewicz, H. Witczyk. Kielce 2007 s. 32-50. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.