Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 Nr 1 (2012)

Wokół teologi pastoralnej

Przemiany w świadomości religijnej młodzieży polskiej

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.145-164  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.03.2020

Abstrakt

Paralell to socio-political changes, structural transformations currently taking place in Poland are causing rapid re-evaluation in the area of the individual’s culture and awareness. They affect the condition and functioning of the Polish family and thus they may influence the processes of intergenerational transfer of cultural tradition which constitute an essential factor in maintaining the society’s cultural identity. Contemporary changes may also adversely affect the transfer of religiousness across generations. Family, which has so far been a strong agent in the process of transferring religious values, is now exposed to the action of other processes, inter alia an increasing spontaneous secularization. The purpose of the present paper is an attempt to demonstrate the prominent role of family against the background of socio-cultural and socio-moral changes occurring in the Polish society. Moreover, the idea is to show the fundamental role of family as a space of religious upbringing against the backdrop of transformations in the Polish youth’s identity during the time of the crisis of traditional values.

Bibliografia

Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 1999.

Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000.

Benedykt XVI do biskupów polskich. Przemówienia wygłoszone z okazji wizyty ad limina Apostolorum w roku 2005, Poznań 2005.

Brzezinka W., Wychowywać dzisiaj, Kraków 2007.

Burgos J. M., Rodzina wobec przemian, „Społeczeństwo”, 1996.

Deklaracja Gravissimum educationis 3.

Duda M., Różne odsłony rodziny, w: Różne oblicza rodziny, red. A. Świerczek, Kraków 2010.

Dziekiński S., Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła, Warszawa 2006.

Gerstkorn T., Miłosierdzie samarytanina, Aspekt Polski, 109/2005.

Głuszak T., Misja Kościoła w Europie na progu XXI wieku. Refleksje na marginesie adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa”, „Teologia Praktyczna”, 7 (2006).

Gozdowski J., Rola rodziny w wychowaniu młodzieży, „Zeszyty Naukowe KUL” 3 (1969).

Jan Paweł II, Encyklika Familiaris consortio 43.

Jusiak R., Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce, Lublin 2009.

Mach B.W., Transformacja systemu a trajektorie życiowe młodych pokoleń, Warszawa 2005.

Machinek M., Małżeństwo-dar, który zobowiązuje, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998.

Mariański J., Charakterystyka religijno-moralna współczesnej młodzieży, w: Katecheza młodzieży, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2003.

Mariański J., Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008.

Minuchin S., Familie and Family Therapy, Cambridge 1974.

Nagórny J., Kwestionowanie wiary chrześcijańskiej dzisiaj, 1994.

Nagórny J., Personalistyczna wizja płciowości, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Materiały z konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Lublin 1993.

Osewska, Katecheza rodzinna, w: Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tar¬nów 2003.

Paprotna G., Trudności współczesnej rodziny w procesie wychowania dzieci, w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008.

Parysiewicz B., Wpływ mediów a autorytet wychowawczy rodziców, w: Rodzi¬na wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz, Lublin 2009.

Piwowarski W., Socjologia religii, Lublin 2000.

Pokrywka M., Rola rodziny chrześcijańskiej w procesie przemian społeczno-kulturowych, w: Człowiek, Miłość, Rodzina, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Lublin 1999.

Rietzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, w: Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2004.

Rogowski C., Kultura i jej wymiar edukacyjno-religijny, w: Sapientia et adiumentum w trosce o rozwój innych. Studia dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, red. J. Michalski, Olsztyn 2006.

Słonimska J., Wychowanie religijne w rodzinie, Warszawa 1984.

Sosna K., Katecheza rodzinna dzieci w szczególnych sytuacjach edukacyjnych, w: Rodzina w trosce o życie - Kościół w trosce o rodzinę, red. R. Buchta, Katowice 2010.

Stala J., Osewska E., Działania wychowawcze w katechezie, „Tarnowskie Studia Teologiczne” XXVII/2 (2008).

Stala J., Osewska E., Zarys całościowego ujęcia katechezy rodzinnej, w: Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej, red. J. Stala, Kielce 2005.

Stepulak M., Postawy młodzieży wobec miłości, małżeństwa i rodziny. Ba¬dania empiryczne maturzystów diecezji siedleckiej, „Teologia Praktyczna”, 8 (2007).

Szafraniec K., Polska młodzież: między apatią, partycypacją a buntem, w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Kraków 2007.

Turos L., Pedagogika rodziny, w: Pedagogika ogólna i subdyscypliny, red. L. Turos, Warszawa 1999.

Wasilewska M., Siła rodzinnej tradycji, w: Silna rodzina, red. B. Gulla, M. Duda, Kraków 2009.

Węgrzyn K., Rodzina a wzory religijności. Międzypokoleniowy przekaz wzorów religijności w rodzinie, Katowice 2001.

Wielgus S., Ideowy obraz współczesnej kultury euroatlantyckiej, w: Bogu i Ojczyźnie. Uniwersyteckie przemówienia i listy 1996-1998, red. J. Michalczyk, Lublin 1999.

Wilk J., Problem współczesnego katechumenatu rodzinnego, Lublin 1976.

Wolin S.J., Bennet L.A., Family rituals. Family process, 1984.

Zimny J., Wychowanie religijne w rodzinie, w: Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Lublin 2010.

Downloads

Download data is not yet available.