Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 1 (2015)

Teologia pastoralna i filozofia

Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.1.139-154  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.12.2019

Abstrakt

The modern family experiences various crisis situations. These situations result from micro-sociological conditions such as: unemployment, lack of accomodation, economic poverty, mechanisms of the free market, inpouring of various values from the countries of Western Europe. The modern family is characterized by individuality and autonomy, isolates itself from any wider communities because of which its intimacy grows. The disappearance of traditional forms of marriage and family is also observable for the benefit of a relationship based on values, norms characteristic for the partner model. Family home is an extremely important social environment for children and young people, in which the grounds, norms of dealing, patterns of behaviour and the system of values are instilled into them.The goal of the following article is to attempt to answer the question what the value of intergenerational transfer of values in the family is and its impact on the modern family and also presenting the continuity of changes in the structure and functions of the modern family.

Bibliografia

Anasz W., Wartości młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski, Częstochowa 1995.

Bagrowicz J., Catechezi tradendae 69, Edukacja religijna współczesnej młodzieży: źródła i cele, Toruń 2000.

Basińska A., Ku partnerskiemu modelowi małżeństwa - zmiana wartości w polskiej rodzinie na tle 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w: Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, red. W. Mu¬szyński, Toruń 2010.

Błasiak A., Dom rodzinny i szkoła - środowiska współtworzące osobowość dziecka, w: Rodzina. Szkoła. Kościół, red. W. Kubik, Kraków 2000.

Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjne drogi odnalezienia siebie samego, Warszawa 1994.

Branka P., Religijność a percepcja Jana Pawła II przez młodzież, Sosnowiec 2002.

Brzozowski P., Przekazywanie wartości w rodzinie, Psychologia Wychowawcza, 1993.

Encykliki, Warszawa 1938.

Fel S., Osualda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społecznego, Lublin 2009.

Inglehart R., Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societes, Princeton 1997.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25 marca 1992).

Jan Paweł II, List apostolski Parati semper (31 marca 1985).

Jan Paweł II, Macie dać Kościołowi swoją młodość. Spotkanie z młodzieżą Szwajcarii Romańskiej, OsRomPol 5(1984).

Jan Paweł II, O małżeństwie i rodzinie, oprac. J. Sobiepon, Warszawa 1983.

Jan Paweł II, Orędzie na III Światowy Dzień Młodzieży, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005).

Jan Paweł II, Potrzebuje was Chrystus i Kościół. Homilia do młodzieży w Hradec Kralove, OsRomPol 18(1997).

Jan Paweł II, Program nadziei. Spotkanie z młodzieżą w Namur, OsRomPol 6 (1985).

Jan Paweł II, Sens życia polega na dawaniu. Msza św. dla młodzieży krajów skandynawskich, OsRomPol 10 (1989).

Jan Paweł II, Wychowanie człowieka do wartości moralnych. Do uczestników XIV Światowego Kongresu Szkół Katolickich, OsRomPol 15 (1994).

Jan Paweł II, Z Chrystusem jesteście silni. Msza św. dla młodzieży, OsRomPol 11(1990).

Jaroń J., Przeszkody i trudności w procesie internalizacji wartości moralnych w rodzinie, w: Problemy współczesnej rodziny w Polsce, red. H. Cudak, Piotrków Trybunalski 1998.

Jusiak R., Wartości preferowane przez nauczycieli szkól sandomierskich. Raport z badań, Roczniki Nauk Społecznych, 28-29 (2000-2001).

Kawula S., Brągiel J., Janke A. W., Pedagogika rodziny, Toruń 2004.

Kocik L., Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Kraków 2007.

Krajczynski J., Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski: studium kanoniczno-pastoralne, Płock 2002.

Kukołowicz T., Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1998.

Kwak A., Wolfe M., Kształtowanie i realizacja ról rodzicielskich, w: Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy, red. H. Cudak, H. Marzec, Piotrków Trybunalski 2005.

Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Poznań 2005.

Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości?, w: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa 1999.

Mariański J., Wprowadzenie do socjologii moralności, Lublin 1989.

Melosik Z., Młodzież a przemiany kultury współczesnej, w: R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Młodzież wobec niegościnnej przyszłości, Wrocław 2005.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2001.

Oleś P., System klaryfikacji wartości: założenia, zastosowanie, przegląd niektórych technik, Roczniki Filozoficzne, 31(1983).

Ostrowska K., W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1994.

Pałyga J., Sens życia, ComP 16 (1996).

Pius XI, Encyklika Divini illius Magistri, (31 grudnia 1929).

Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005.

Praszkier R., Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych, Warszawa 1992.

Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972.

Ruszkiewicz D., Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005.

Stępień A. B., Z problematyki doświadczenia wartości, Zeszyty Naukowe KUL, 23 (1980).

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994.

Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki w społeczeństwie, Roczniki Socjologii Rodziny, 1994.

Tyszkowa M., Badanie nad uspołecznieniem i osobowością dzieci jedynych i mających rodzeństwo, w: Rodzina a rozwój jednostki, Poznań 1990.

Wawro F.W., Socjologiczno-pedagogiczne mechanizmy warunkujące wzmocnienie tożsamości grupowej, Roczniki Nauk Społecznych, 30 (2002).

Zaręba S. H., Młodzi wobec sensu życia, ComP 16 (1996).

Downloads

Download data is not yet available.