Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 24 Nr 2 (2016)

Teologia duchowości i pastoralna

Rola i znaczenie osób niepełnosprawnych we współczesnej rodzinie

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.2.127-143  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.11.2019

Abstrakt

The family is the oldest and common natural institution and the community of mankind. The unquestionable role of the family stems from the continuous impact on the human being from an early age. It is the family that offers the possibility of development of the personality of an efficient and disabled human being. For a disabled person, the family becomes the most important inspirer of life. The family mostly influences the quality of life of its disabled members. It is the family that can provide a sense of security, recognition, love and self-worth. The purpose of this article is to attempt to answer the question of what role and importance is played by a disabled person in the family, and how does he/she affect the behavior of individual members of the modern family.

Bibliografia

Bartnik P., Rola Wspólnot „Wiara i Światło” we wspomaganiu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, [w:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, red. J. Bąbka, Warszawa 2004, s. 19–33.

Block B.L., Niektóre postawy członków rodziny wobec osoby nieuleczalnie chorej, [w:] Człowiek nieuleczalnie chory, red. B. Block, W. Otrębski, Lublin 1997.

Boczar K., Młodzież umysłowo upośledzona w rodzinie i środowisku pracy, Warszawa 1980.

Borowski R., Środowisko rodzinne dzieci i młodzieży pogotowia, [w:] Dziecko niepełnosprawne – jego rodzina i edukacja, red. K.J. Zabłocki, Warszawa 1999, s. 101–116.

Borzyszkowska H., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, „Oświata i Wychowanie” 1988, nr 42, s. 31–33.

Brzezińska A., Psychologia wychowania, [w:] J. Strelau (red. nauk.), Psychologia, Gdańsk 2000, s. 227–257.

Cebernik R., Rola ojca w rozwoju dziecka i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania, [w:] Zadania i role społeczne w okresie dorosłości, red. K. Appelt, J. Wojciechowska, Poznań 2002, s. 187–208.

Chudy W., Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, [w:] Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, red. D. Kornas-Biela, Lublin 1988, s. 105–122.

Frankl V.E., Homo patiens, Warszawa 1984.

Frohlich A., Stymulacja od podstaw, Warszawa 1998.

Gąsior J., Młodzież z dysfunkcją narządu ruchu w rodzinie i w grupie samopomocy w świetle badań empirycznych, [w:] Dzieci swojego czasu. Młodzież polska i francuska, red. J. Kośmider, A. Tyszkiewicz, Warszawa 1993.

Hulek A., Rodzina istotnym ogniwem rewalidacji, [w:] Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984, s. 9–18.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio.

Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris.

Jan Paweł II, Cierpienie stawia was w sercu Kościoła, Homilia 5.06.1983, „L’Osservatore Romano” 1983.

Jan Paweł II, Solidarność z cierpiącymi, „L’Osservatore Romano” 36 (1985).

Jan Paweł II, Cierpienie jest zaproszeniem, „L’Osservatore Romano” 1982.

Jan Paweł II, Odpowiedź na ostateczne pytania, „L’Osservatore Romano” 34 (1983).

Jan Paweł II, Cierpienie odkupione, „L’Osservatore Romano” 30 (1985).

Jan Paweł II, Cierpienie świadomie przyjęte z wiarą, „L’Osservatore Romano” 34 (1983).

Jan Paweł II, Salvifici doloris.

Jucha D., Osoba upośledzona umysłowo, [w:] Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków 2002, s. 129–142.

Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999.

Kawczyńska-Butrym Z., Rodziny osób niepełnosprawnych. Problemy wspierania rodzin z osobami niepełnosprawnymi, [w:] Badania nad niepełnosprawnością w Polsce 1993, red. A. Ostrowska, Warszawa 1994.

Kielar A.M., Kiedy w rodzinie przychodzi na świat dziecko niepełnosprawne..., [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red A. Hulek, Warszawa 1988.

Kirenko J., Niektóre uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Lublin 1995.

Kościelak R., Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa 1996, s. 45.

Kościelska M., Oblicze upośledzenia, Warszawa 1995, s. 14–17.

Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1995, s. 109–110.

Kruk M., Relacje między rodzeństwem zdrowym i niepełnosprawnym w rodzinie, „Światło i Cienie” 12 (1996), nr 2, s. 4–8.

Larkowa H., Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne, Warszawa 1987, s. 155.

Majewski T., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa 1993, s. 22.

Majewski T., Status społeczny i prawny osób niepełnosprawnych, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1 (1997), s. 15.

Mentel E., Sensotwórcza rola cierpienia w rozwoju jednostki – w koncepcji V.E. Frankla i K. Dąbrowskiego, [w:] Człowiek – wartości – sens, red. K. Popielski, Lublin 1996.

Muszyńska E., Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 1991, s. 101–165.

Olechnowicz H., Dziecko własnym terapeutą, Warszawa 1995.

Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych, Warszawa 1994.

Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Warszawa 1996.

Piwowarski W., ABC katolickiej nauki społecznej, Pelplin 1993.

Sajdok K., Cierpienie a wiara, [w:] Kościół w służbie człowiekowi, red. W. Turek, J. Mariański, Olsztyn 1990.

Sękowska Z., Postawy wobec upośledzonych, [w:] Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. Materiały z sympozjum KUL 18–20 luty 1985 r., red. D. Kornas-Biela, Lublin 1988.

Sękowska Z., Znaczenie rodziny w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego, [w:] Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, red. R. Ossowski, Bydgoszcz 1993, s. 27–38.

Sidor B., Ojciec w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową, [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001, s. 181–189.

Sokołowska A.M., Ostrowska A., Socjologia kalectwa i rehabilitacji, Wrocław 1976.

Stala J., Jucha D., Katechizacja osób upośledzonych umysłowo, [w:] Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 323–326.

Tomkiewicz A., Bocheńska B., Wartość osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] Pedagogika katolicka, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999.

Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 1991, s. 18–54.

Wierzchowski P., Niepełnosprawni i inni, ale i tak podobni, [w:] XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, Warszawa 1994, s. 250–251.

Wyszyńska A., Psychologia defektologiczna, Warszawa 1987.

Zabłocki K.J., Wprowadzenie, [w:] Dziecko niepełnosprawne – jego rodzina i edukacja, red. K.J. Zabłocki, Warszawa 1999, s. 11–15.

Downloads

Download data is not yet available.