Koncepcja chrześcijańskiej solidarności drogą do pokoju i rozwoju


Abstrakt

Kościół w ciągu wieków i w czasach współczesnych w swoim nauczaniu interpretował i nadal interpretuje wydarzenia i zjawiska zachodzące w świecie w świetle Objawienia Bożego. Kwestia solidarności nie jest nowa i już w starożytności miała podłoże prawne. Przedstawiona koncepcja chrześcijańskiej solidarności zarówno między ludźmi, jak i między narodami jest obowiązkiem każdej osoby wynikającym z Biblii. Jej realizacja na płaszczyźnie międzynarodowej i międzyludzkiej pozytywnie wpływa na życie jednostek i społeczeństw. Nakreślona przez Kościół wizja solidarności chrześcijańskiej pomaga nam dostrzec osobę, lud czy naród nie jako narzędzie, ale jako bliźniego potrzebującego wsparcia. Proponowana przez papieży solidarność jest drogą do pokoju, a zarazem do rozwoju. Według nich pokój światowy bowiem jest nie do osiągnięcia, jeżeli ludzie za niego odpowiedzialni nie uznają, że współzależność sama w sobie wymaga przezwyciężenia polityki bloków, porzucenia wszelkiej formy imperializmu ekonomicznego, militarnego czy politycznego, a także przekształcenia wzajemnej nieufności we współpracę.


Słowa kluczowe

Kościół; solidarność; godność; społeczeństwo; papież; rozwój; pokój; osoba

Angelicum, 80 (2003). [Google Scholar]

Combi E., Monti E., Fede cristiana e agire sociale, Milan 2001. [Google Scholar]

Combi E., Monti E., Fede e società. Introduzione all’etica sociale, Milan 2005. [Google Scholar]

Compagnoni F., Piana G., Privitera S., Nuovo Dizionario di teologia morale, Cinisello Balsamo 1994. [Google Scholar]

Dizionario di dottrina sociale della Chiesa, Centro di Ricerche per lo Studio della Dottrina Sociale della Chiesa dell’Universita Cattolica del s. Cuore (ed.), Milano 2004. [Google Scholar]

Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Vatican 1970–1981. [Google Scholar]

John XXIII, Mater et Magistra, Vatican 1961. [Google Scholar]

John XXIII, Pacem in terris, Vatican 1963. [Google Scholar]

John Paul II, Laborem exercens, Vatican 1981. [Google Scholar]

John Paul II, Messaggio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la celebrazione del 50° di fondazione, “L’Osservatore Romano” 136 (6.10.1995), no. 231, p. 6; no. 4. [Google Scholar]

John Paul II, Redemptor hominis, Vatican 1979. [Google Scholar]

John Paul II, Sollicitudo rei socialis, Vatican 1987. [Google Scholar]

Leon XIII, Rerum novarum, Vatican 1891. [Google Scholar]

Messale Romano, Vatican 1983. [Google Scholar]

Mondin B., Dizionario Enciclopedico del pensiero di San Tommaso D’Aquino, Bologne 2000. [Google Scholar]

Pontifical Council For Justice and Peace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Vatican 2004. [Google Scholar]

Paul VI, Octogesima adveniens, Vatican 1971. [Google Scholar]

Paul VI, Populorum progressio, Vatican 1967. [Google Scholar]

Pius XI, Quadragesimo anno, Vatican 1931. [Google Scholar]

Pius XII, Discorso La solennità della Pentecoste per il 50 anniversario dell’enciclica Rerum novarum, Radiomessaggio, 1.06.1941, [in:] Acta Apostolicae Sedis (1941), vol. 33. [Google Scholar]

Second Vatican Council, Gaudium et spes, Vatican 1965. [Google Scholar]

Second Vatican Council, Apostolicam actuositatem, Vatican 1965. [Google Scholar]

Sorge B., Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, Brescia 2006. [Google Scholar]

Tommaso d’Aquino, Commento all’etica Nicomachea di Aristotele, Bologna 1998. [Google Scholar]

“L’Osservatore Romano” 135 (1995). [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Teologia pastoralna

Udostępnij

Duda, P. (2020). Koncepcja chrześcijańskiej solidarności drogą do pokoju i rozwoju. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 261-281. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.261-281

Piotr Duda  pid321@gmail.com
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1067-9980

Piotr Duda (rev. dr.) – presbyter, doctor of moral theology since 2010, lecturer in moral theology at Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw. Since 2017 he has been the Secretary General of Pontifical Faculty of Theology in Wrocław.