Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 Nr 1 (2019)

Filozofia

Inspiracje myślą Jacques’a Maritaina w koncepcji narodu Karola Wojtyły – Jana Pawła II

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.1.77-95  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.07.2019

Abstrakt

Koncepcja narodu w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II była wynikiem nie tylko jego pracy naukowej, ale także własnych doświadczeń kulturowych, historycznych i społeczno-politycznych. W swoje doświadczenia papież wplata również przemyślenia intelektualne. W tym kontekście czerpie z rozważań Jacques’a Maritaina, pod którego wpływem znajdowało się wiele państw Europy, Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Łacińskiej. Jego rozwiązania w zakresie filozofii społeczno-politycznej w znaczący sposób wpłynęły na rozstrzygnięcia Soboru Watykańskiego II, którego był uczestnikiem. Okazuje się, że u obu intelektualistów można znaleźć podobne źródła rozumienia narodu i jego trwania. Przede wszystkim zwracają oni uwagę na fundamentalną rolę jednostki ludzkiej. Jako byt osobowy wchodzi ona w relacje z innymi, tworząc wspólnotę. Elementem jednoczącym wszystkie osoby staje się wspólne dobro, o które każda z nich winna się troszczyć. U Maritaina owa jedność uwyraźniona jest w kategorii „humanizmu integralnego”, zaś Jan Paweł II wskazuje na „teorię uczestnictwa”. Obydwaj zgodnie przyznają, że fundamentem narodu jest podmiotowa godność osób tworzących wspólnotę narodową.

Bibliografia

 1. Bibliografia: [Google Scholar]
 2. BOECJUSZ A. M., Przeciwko Eutychesowi i Nestoriuszowi [w:] idem, Traktaty teologiczne, (przeł. R. Bielak, A. Kijewska), Kęty 2001. [Google Scholar]
 3. BOECJUSZ A. M., Traktaty teologiczne, Kęty 2001. [Google Scholar]
 4. DAUJAT J., Maritain. Un Maître pour notre temps, Paris 1978. [Google Scholar]
 5. Druga podróż Jana Pawła II do Polski 16 - 23 czerwca 1983, „L’Osservatore Romanum” wyd. polskie, 4:1983, nr nadzw. I, s. 6, kol. 3. [Google Scholar]
 6. FOURCADE M., Feu la modernité? Maritain et les maritainismes, praca doktorska, Université Montpellier III – Paul Valéry, 1997. [Google Scholar]
 7. Jacques Maritain prekursor soborowego humanizmu. Myśl filozoficzno - teologiczna Jacquesa Maritaina, red. S. KOWALCZYK, E. BALAWAJDER, Lublin 1992. [Google Scholar]
 8. JAN PAWEŁ II, Krzyż Zbawiciela [seria: Jan Paweł II naucza], Kraków 2010. [Google Scholar]
 9. JAN PAWEŁ II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, 2.06.1979, p. 3b, [w:] JAN PAWEŁ II Dzieła zebrane, t. IX, red. P. PTASZNIK [i in.] Kraków [2008]. [Google Scholar]
 10. JAN PAWEŁ II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005. [Google Scholar]
 11. JAN PAWEŁ II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, p. 2 (3 VI 1979 Gniezno) w: tenże, Dzieła zebrane, t. IX, red. P. Ptasznik [i in] Kraków [2008]. [Google Scholar]
 12. JAN PAWEŁ II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994. [Google Scholar]
 13. JAN PAWEŁ II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od praw człowieka do praw narodów, (Nowy Jork, 5 października 1995 r.), [w:] idem, Dzieła zebrane, Tom 12, red. P. PTASZNIK [i in.] Kraków [2008] [Google Scholar]
 14. JAN PAWEŁ II, Przemówienie w UNESCO 2 czerwca 1980, [w:] idem, Nauczanie społeczne, T. 3, Warszawa 1984. [Google Scholar]
 15. JAN PAWEŁ II, Świadek wiary i herold rozumu, (polski przekład listu Jana Pawła II do rektora Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie z 15 sierpnia 1982 r.), „Roczniki Filozoficzne” 31:1983, z. 2. [Google Scholar]
 16. KAPIAS M., POLOK G., Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji politycznej, Katowice 2006. [Google Scholar]
 17. KOWALCZYK S., Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin 1992. [Google Scholar]
 18. KRĄPIEC M. A., Co to jest naród?, ,,Człowiek w Kulturze”, 8:1996. [Google Scholar]
 19. MARITAIN J., Carnet de notes, Desclée de Brouwer 1965. [Google Scholar]
 20. MARITAIN J., Człowiek i państwo, (przeł. A. Grobler), Kraków 1993. [Google Scholar]
 21. MARITAIN J., Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, (przeł. J. Marecki), Lublin 2001. [Google Scholar]
 22. MARITAIN J., Humanizm integralny, (tłum. J. Budzisz), Londyn 1960. [Google Scholar]
 23. MARITAIN J., L’idéal historique d’une nouvelle chretiente, [cyt za:] Zabłocki J., Człowiek - jednostka i osoba, “Dziś i Jutro” 8:1952, nr 3. [Google Scholar]
 24. MARITAIN J., La Personne et le bien commune, Paris 1947. [Google Scholar]
 25. MARITAIN J., La personne et le bien commune, Paris 1947. [Google Scholar]
 26. MARITAIN J., Les droits de l’homme, UNESCO 1950. [Google Scholar]
 27. MARITAIN J., Les droits et la loi naturelle, Paris 1945. [Google Scholar]
 28. MARITAIN J., Trzej reformatorzy. Luter – Descartes – Rousseau (przeł. K. Michalski), Warszawa 1939. [Google Scholar]
 29. MARITAIN R., Wielkie przyjaźnie, (tłum. A. Olędzka - Frybesowa, E. Krasnowolska, M. Wańkowiczowa), Warszawa 1962. [Google Scholar]
 30. Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. ZIMOŃ, Lublin 2001. [Google Scholar]
 31. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, [b. r. i m. w.] [Google Scholar]
 32. ŚW. TOMASZ Z AKWINU, Suma teologiczna, (tłum. F. W. Bednarski), Londyn 1970. [Google Scholar]
 33. WCIÓRKA L., Personalizm J. Maritaina a Vaticanum II, [w:] Jacques Maritain prekursor soborowego humanizmu. Myśl filozoficzno-teologiczna Jacquesa Maritaina, red., S. Kowalczyk, E. Balawajder, Lublin 1992. [Google Scholar]
 34. WOJTYŁA K., Chrześcijanin a kultura, „Znak”, 16:1964. [Google Scholar]
 35. WOJTYŁA K., Osoba i czyn, Kraków 1969. [Google Scholar]
 36. WOJTYŁA K., Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozoficzne”, 24:1976. [Google Scholar]
 37. ZABŁOCKI J., Człowiek – jednostka i osoba, „Dziś i Jutro” 8:1952, nr 3. [Google Scholar]
 38. ZDYBICKA Z., Religia a kultura, [w:] Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. ZIMOŃ, Lublin 2001. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.