Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 Nr 1 (2019)

Teologia

Jan Paweł II jako promotor „nowego feminizmu”

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.1.23-39  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.07.2019

Abstrakt

Celem rozważań zawartych w artykule Jan Paweł II jako promotor „nowego feminizmu” jest ukazanie historii i znaczenia terminu „nowy feminizm”. To właśnie papież wprowadził go do terminologii filozoficzno-teologicznej. Używał go w odniesieniu do kobiet i apelował, by były jego promotorkami. Ponieważ Jan Paweł II jednoznacznie nie zdefiniował jego znaczenia, aby odkryć sens pojęcia, koniecznym okazało się zbadanie kontekstów występowania terminu „nowy feminizm”. Dlatego w artykule zostało przeanalizowane papieskie nauczanie związane z teologią ciała oraz teologią małżeństwa i rodziny, a także nauczanie na temat współczesnych zagrożeń dotyczących szczególnie ludzkiej płciowości. Nie tylko proponowane, ale wdrażane w życie zmiany związane z ludzką płciowością dotykają bowiem fundamentalnej prawdy o człowieku – jako mężczyźnie i kobiecie – oraz mają konsekwencje dla życia małżeńskiego i rodzinnego, jak również społecznego. W takim kontekście przemian cywilizacyjnych zrozumiałym staje się apel papieża o promowanie nowego feminizmu. Problematyka związana z tym terminem zachowuje swoją aktualność, dlatego w ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na niektóre sprawy, które winny się stać przedmiotem dalszych badań.

Bibliografia

 1. ARBATOWSKA M. M., Edyta Stein – święta i feministka?, „Kultura-Media-Teologia” 2014, nr 19, s. 9-24. [Google Scholar]
 2. BENEDYKT XVI, Ten, kto broni Boga, broni człowieka. Przemówienie do Kolegium Kardynalskiego, Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu (21 XII 2012), „L’Osservatore Romano” 34(2013), nr 2, s. 28-32. [Google Scholar]
 3. Dar ciała darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, red. P. ŚLĘCZKA, Lublin 2005. [Google Scholar]
 4. DŹWIG D., Kobieta w myśli Edyty Stein, „Studia Gdańskie” XXII(2008), s. 13-17. [Google Scholar]
 5. GAWKOWSKA A., Teologia ciała, antropologia teologiczna, nowy feminizm, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 36(2012, s. 56-62. [Google Scholar]
 6. GAWKOWSKA A., Skandal i ekstaza. Nowy Feminizm na tle koncepcji pojednania według Jana Pawła II, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 7. GIEMZA B., Kościół wobec dyktatury relatywizmu, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 16(2008), nr 1, s. 89-103. [Google Scholar]
 8. JAN PAWEŁ II, Kościół głosi młodym orędzie pełnego wyzwolenia. Belo Horizonte, 01.07.1980, [w:] JAN PAWEŁ II, Nauczanie papieskie III, 2. Rok 1980, Poznań-Warszawa 1986, s. 5. [Google Scholar]
 9. JAN PAWEŁ II, Adhortacja Christifideles laici, Wrocław 1989. [Google Scholar]
 10. JAN PAWEŁ II, List apostolski Tertio millennio adveniente, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 11. JAN PAWEŁ II, Encyklika Evangelium vitae, Kraków 1995. [Google Scholar]
 12. JAN PAWEŁ II, List do kobiet, Poznań 1995. [Google Scholar]
 13. JAN PAWEŁ II, Adhortacja Vita consecrata, Częstochowa 1996. [Google Scholar]
 14. JAN PAWEŁ II, List apostolski ogłaszający Św. Brygidę Szwedzką, Św. Katarzynę ze Sieny i Św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy, „L’Osservatore Romano” 20(1999), nr 12, s. 12-16. [Google Scholar]
 15. JAN PAWEŁ II, Medytacja na temat «bezinteresownego daru», „L'Osservatore Romano” 28(2007), nr 3, s. 40-45. [Google Scholar]
 16. JAN PAWEŁ II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Lublin 2011. [Google Scholar]
 17. Karol Wojtyła-Jan Paweł II o człowieku (Studia nad myślą Jana Pawła II, vol. 18), red. B. KASTELIK, A. KRUPA, J. KUPCZAK, Kraków 2018. [Google Scholar]
 18. KLEJDYSZ N., Nowy feminizm – teoria i praktyka, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2, s. 183-193. [Google Scholar]
 19. Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu, red. M. M. SCHUMACHER, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 20. KORNAS-BIELA D., Śmierć starła się z życiem. Echa Konferencji Kairskiej, „Ethos” 8(1995), nr 1, s. 266-278. [Google Scholar]
 21. KOWALEWSKA E. H., Walczący feminizm w konfrontacji z chrześcijaństwem, „Teologia i Moralność” 5(2009), s. 141-151. [Google Scholar]
 22. KUPCZAK J., Ciało jako ikona: o znaczeniu teologii ciała Jana Pawła II, „Forum Teologiczne” 10(2009), s. 103. [Google Scholar]
 23. KUPCZAK J., Teologiczna semantyka płci, Kraków 2013. [Google Scholar]
 24. KUPCZAK J., Teologia ciała Karola Wojtyły była [Google Scholar]
 25. zaskoczeniem, https://www.teologiapolityczna.pl/o-prof-jaroslaw-kupczak-op-teologia-ciala-karola-wojtyly-byla-zaskoczeniem [18.11.2018]. [Google Scholar]
 26. MATLARY J. H., Nowy feminizm. Kobieta i świat wartości, Poznań 2000. [Google Scholar]
 27. MERECKI J., Filozoficzne aspekty teologii ciała, „Ethos” 21(2008), nr 2-3, s. 17-28. [Google Scholar]
 28. MERECKI J., Uwagi o antropologicznych podstawach małżeństwa i rodziny w teologii ciała Jana Pawła II, „Studia Salvatoriana Polonica” 8(2014), s. 11-22. [Google Scholar]
 29. MROCZKOWSKI I., Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Płock 2017. [Google Scholar]
 30. O’BRIEN STEINFELS M., Trudności nowego feminizmu, „Więź” 41(1998), nr 1, s. 80-90. [Google Scholar]
 31. O Jana Pawła II teologii ciała. Filozoficzno-teologiczne komentarze do „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, red. T. STYCZEŃ, C. RITTER, Lublin 2009. [Google Scholar]
 32. PEETERS M. A., Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 33. PROCHOWICZ J., Kościół i feminizm – perspektywa dialogu, „Filo-Sofija” nr 33(2016/2), s. 145-151. [Google Scholar]
 34. SKRZYPCZAK R., Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 35. STREMBSKA-KOZIEŁ M., Kobiecość – powołanie i zadanie w myśli Edyty Stein, „Ateneum Kapłańskie” 168(2017), z. 1(647), s. 84-93. [Google Scholar]
 36. WOJTYŁA K., Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II, Rzym 2012. [Google Scholar]
 37. ZDYBICKA Z. J., Dlaczego kompleks feminizmu?, „Ethos” 8(1995), nr 1, s. 48-56. [Google Scholar]
 38. ZDYBICKA Z. J., Prawdziwy i fałszywy feminizm, „Roczniki Filozoficzne” 51(2003), z. 2, s. 83-102. [Google Scholar]
 39. ZYZAK W., Edyta Stein – Teresa Benedykta od Krzyża w życiu i pismach Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Polonia Sacra” 22(2018), nr 3(52), s. 191-209. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.