Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 Nr 1 (2021)

Teologia pastoralna

Zespół stresu pourazowego i dobrowolna niezdolność do zawarcia małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej. Krytyczna analiza książki Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.345-366  [Google Scholar]
Opublikowane: 05.06.2021

Abstrakt

Żyjemy w rzeczywistości, która przepełniona jest różnego rodzaju tragicznymi wydarzeniami, takimi chociażby jak liczne konflikty zbrojne, coraz liczniejsze ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe itp. Wszystko to powoduje, że człowiek współczesny coraz częściej cierpi na tzw. post-traumatic stress disorder. Objawy tego schorzenia wpływają znacznie na zdolność człowieka do zawarcia małżeństwa. W związku z tym Autorzy książki Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa podejmują pogłębione studium nad przyczynami występowania PTSD oraz wpływem tego zespołu na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa, znajdującą swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Roty Rzymskiej.

Bibliografia

Dzierżon G., Szymańska K., Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa, Warszawa 2020.

Gołębiowska A., Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa według orzecznictwa Roty Rzymskiej i Trybunałów kościelnych, „Prawo kanoniczne” 55 (2012), nr 3, s. 121–143.

Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

Góralski W., Dzierżon G., Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego kan. 1095, nn. 1-3 KPK, Warszawa 2001.

Jan Paweł II, Przemówienie do Pracowników Roty Rzymskiej (5.02.1987), „Acta Apostolicae Sedis” 79 (1987), s. 1453–1459.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kraiński W., Osobowość dyssocjalna jako przyczyna psychiczna nieważności małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 15 (2010), nr 21, s. 27–42.

Krupa W., Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa, „Ius matrimoniale” 1 (1996), nr 67, s. 133–136.

Kulisiewicz T., Zespół uzależnienia alkoholowego (choroba alkoholowa). Rozpoznanie i leczenie, Warszawa 1984.

Lechicki J., ABC, co wiem o alkoholu i alkoholizmie, Warszawa 1986.

Mendonca A., Antisocial Personality and Nullity of Marriage, „Studia Canonica” 16 (1982), nr 1.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 1996.

Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium.

Stawniak H., Niezdolność absolutna czy również niezdolność relatywna?, „Prawo kanoniczne” 54 (2011), nr 1–2, s. 145–160.

Stawniak H., Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła, „Prawo Kanoniczne” 52 (2009), nr 3–4, s. 229–246.

Strzymiński A., Stres bojowy a terroryzm – profilaktyka stresu w wojsku, „Przegląd Humanistyczny” 55 (2011), nr 5, s. 156–180.

Viladrich P.J., El consentimiento matrimonial, Pamplona 1998.

Viladrich P.J., Komentarz do kan. 1095, [w:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, praca zbiorowa, t. 3/2, Pamplona 2002.

Viladrich P.J., Komentarz do kan. 1095, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, praca zbiorowa, Kraków 2011.

Viladrich P.J., Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095-1107 Kodeksu Prawa Kanonicznego), tłum. S. Świaczny, Warszawa 2002.

Downloads

Download data is not yet available.