Zespół stresu pourazowego i dobrowolna niezdolność do zawarcia małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej. Krytyczna analiza książki Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa


Abstrakt

Żyjemy w rzeczywistości, która przepełniona jest różnego rodzaju tragicznymi wydarzeniami, takimi chociażby jak liczne konflikty zbrojne, coraz liczniejsze ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe itp. Wszystko to powoduje, że człowiek współczesny coraz częściej cierpi na tzw. post-traumatic stress disorder. Objawy tego schorzenia wpływają znacznie na zdolność człowieka do zawarcia małżeństwa. W związku z tym Autorzy książki Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa podejmują pogłębione studium nad przyczynami występowania PTSD oraz wpływem tego zespołu na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa, znajdującą swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Roty Rzymskiej.


Słowa kluczowe

post-traumatic stress disorder; zespół stresu pourazowego; prawo kanoniczne; niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa; Rota Rzymska

Dzierżon G., Szymańska K., Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa, Warszawa 2020. [Google Scholar]

Gołębiowska A., Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa według orzecznictwa Roty Rzymskiej i Trybunałów kościelnych, „Prawo kanoniczne” 55 (2012), nr 3, s. 121–143. [Google Scholar]

Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006. [Google Scholar]

Góralski W., Dzierżon G., Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego kan. 1095, nn. 1-3 KPK, Warszawa 2001. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Przemówienie do Pracowników Roty Rzymskiej (5.02.1987), „Acta Apostolicae Sedis” 79 (1987), s. 1453–1459. [Google Scholar]

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002. [Google Scholar]

Kraiński W., Osobowość dyssocjalna jako przyczyna psychiczna nieważności małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 15 (2010), nr 21, s. 27–42. [Google Scholar]

Krupa W., Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa, „Ius matrimoniale” 1 (1996), nr 67, s. 133–136. [Google Scholar]

Kulisiewicz T., Zespół uzależnienia alkoholowego (choroba alkoholowa). Rozpoznanie i leczenie, Warszawa 1984. [Google Scholar]

Lechicki J., ABC, co wiem o alkoholu i alkoholizmie, Warszawa 1986. [Google Scholar]

Mendonca A., Antisocial Personality and Nullity of Marriage, „Studia Canonica” 16 (1982), nr 1. [Google Scholar]

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 1996. [Google Scholar]

Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium. [Google Scholar]

Stawniak H., Niezdolność absolutna czy również niezdolność relatywna?, „Prawo kanoniczne” 54 (2011), nr 1–2, s. 145–160. [Google Scholar]

Stawniak H., Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła, „Prawo Kanoniczne” 52 (2009), nr 3–4, s. 229–246. [Google Scholar]

Strzymiński A., Stres bojowy a terroryzm – profilaktyka stresu w wojsku, „Przegląd Humanistyczny” 55 (2011), nr 5, s. 156–180. [Google Scholar]

Viladrich P.J., El consentimiento matrimonial, Pamplona 1998. [Google Scholar]

Viladrich P.J., Komentarz do kan. 1095, [w:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, praca zbiorowa, t. 3/2, Pamplona 2002. [Google Scholar]

Viladrich P.J., Komentarz do kan. 1095, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, praca zbiorowa, Kraków 2011. [Google Scholar]

Viladrich P.J., Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095-1107 Kodeksu Prawa Kanonicznego), tłum. S. Świaczny, Warszawa 2002. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-06-05


Dział
Teologia pastoralna

Udostępnij

Hołubowicz, R. (2021). Zespół stresu pourazowego i dobrowolna niezdolność do zawarcia małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej. Krytyczna analiza książki Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 345-366. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.345-366

Rafał Jan Hołubowicz  rafal.holubowicz@archidiecezja.wroc.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu / Pontifical Faculty of Theology in Wrocław  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1027-5684

Rafał Hołubowicz (ks. dr) – kapłan Archidiecezji Wrocławskiej, święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2003 roku; magister teologii z zakresu teologii duchowości (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu); doktor prawa kanonicznego – prawo kanoniczne katolickich Kościołów wschodnich (Universidad de Navarra w Pampelunie); od 2010 roku sędzia wotujący w Metropolitalnym Sądzie Duchownym we Wrocławiu; od 2012 roku adiunkt w Instytucie Teologii Pastoralnej przy Katedrze Prawa Kanonicznego. Wykłada prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe oraz prawo cywilne w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 2015 członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; od 2019 roku wicedyrektor Biblioteki PWT we Wrocławiu.