Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 Nr 2 (2019)

Historia Kościoła, teologia pastoralna i prawo kanoniczne

Nabycie przez instytucję kościelną zagranicznej licencji na wydanie w Polsce utworu piśmienniczego

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.185-199  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.12.2019

Abstrakt

Prawo kanoniczne nie zawiera szczegółowych regulacji odnoszących się do sfery umów zawieranych przez instytucje kościelne w obrocie krajowym i międzynarodowym. Prawodawca kościelny odsyła do obowiązujących w tej materii norm prawa państwowego. Ta recepcja obejmuje również umowy prawnoautorskie, których przedmiotem jest udzielenie przez podmiot zagraniczny licencji na wydanie w Polsce utworu piśmienniczego. Niniejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia najistotniejszych zagadnień z tym związanych. Po przybliżeniu pojęcia utworu piśmienniczego na gruncie prawa polskiego i prawa międzynarodowego wskazano na potrzebę zbadania najpierw ewentualnego wygaśnięcia autorskich praw majątkowych w kraju pochodzenia dzieła. W takiej sytuacji utwór jest powszechnie dostępny i nie ma potrzeby zawierania umowy licencyjnej. W dalszej części, po omówieniu licencji w porządku kanonicznym i wykazaniu, że problematyka ta wchodzi w obszar zainteresowania szeroko rozumianego prawa majątkowego Kościoła, podane zostały podstawy normatywne, dające możliwość wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego dla wykonywania umowy licencyjnej. Następnie ukazany został związek, jaki ma miejsce między zapłatą należności licencyjnych podmiotowi zagranicznemu a poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych „u źródła”, czyli w Polsce. Artykuł kończy analiza kluczowych postanowień umowy z tłumaczem.

Bibliografia

Barta J., Markiewicz R., Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 100 (2007), pp. 130–136.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, [in:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Krakow 2005.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warsaw 2016.

Baura E., Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo, Roma 2013.

Białecki P., Nadużycie praw podmiotowych w związku z wykonywaniem praw autorskich, “Monitor Prawniczy” 2005.

Bielecki M., Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, Lublin 2018.

Bukowski M., Flisak D., Okoń Z., Podrecki P., Raglewski J., Stanisławska-Kloc S., Targosz T., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, D. Flisak (ed.), Lex 2014.

Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Felchner K., Traple E., Ustawa o prawie autorskim. Komentarz, J. Barta, R. Markiewicz (eds.), Lex 2011.

Domaszk A., Dobra doczesne Kościoła, Warsaw 2016.

Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warsaw 2013.

Grzybczyk K., Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Warsaw 2010.

Kaleta P., Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi, Lublin 2017.

Kępiński J., Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 r., V CSK 202/13, “Acta Iuris Stetinensis” 2/18 (2017).

Krukowski J., Sobański R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga I, Normy ogólne, t. 1, Poznań 2003.

Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne, Warsaw 2008.

Machała W., Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2012.

Mantecon J., [in:] A. Marzoa, J. Miras, R. Rodriguez-Ocaña (eds.), Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Pamplona 1997, t. 4/1.

Mastalski R., Prawo podatkowe, Warsaw 2014.

Poźniak-Niedzielska M., Przedmiot prawa autorskiego, [in:] System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, J. Barta (ed.), Warsaw 2017.

Sekita J., Rozliczanie podatku u źródła, Warsaw 2017.

Sobański R., [in:] J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga I, Normy ogólne, t. 1, Poznań 2003.

Sobański R., Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny, “Państwo i Prawo” 6 (1999).

Traple E., Umowy o eksploatacje utworów w prawie polskim, Warsaw 2010.

Wójcik W., Dobra doczesne Kościoła, [in:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, Lublin 1987.

Downloads

Download data is not yet available.