Nabycie przez instytucję kościelną zagranicznej licencji na wydanie w Polsce utworu piśmienniczego


Abstrakt

Prawo kanoniczne nie zawiera szczegółowych regulacji odnoszących się do sfery umów zawieranych przez instytucje kościelne w obrocie krajowym i międzynarodowym. Prawodawca kościelny odsyła do obowiązujących w tej materii norm prawa państwowego. Ta recepcja obejmuje również umowy prawnoautorskie, których przedmiotem jest udzielenie przez podmiot zagraniczny licencji na wydanie w Polsce utworu piśmienniczego. Niniejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia najistotniejszych zagadnień z tym związanych. Po przybliżeniu pojęcia utworu piśmienniczego na gruncie prawa polskiego i prawa międzynarodowego wskazano na potrzebę zbadania najpierw ewentualnego wygaśnięcia autorskich praw majątkowych w kraju pochodzenia dzieła. W takiej sytuacji utwór jest powszechnie dostępny i nie ma potrzeby zawierania umowy licencyjnej. W dalszej części, po omówieniu licencji w porządku kanonicznym i wykazaniu, że problematyka ta wchodzi w obszar zainteresowania szeroko rozumianego prawa majątkowego Kościoła, podane zostały podstawy normatywne, dające możliwość wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego dla wykonywania umowy licencyjnej. Następnie ukazany został związek, jaki ma miejsce między zapłatą należności licencyjnych podmiotowi zagranicznemu a poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych „u źródła”, czyli w Polsce. Artykuł kończy analiza kluczowych postanowień umowy z tłumaczem.


Słowa kluczowe

prawo kanoniczne; kościelne prawo majątkowe; prawo autorskie; utwór; książka; umowa licencyjna; podatek „u źródła”; tłumaczenie; wydawnictwo; publikacja

Barta J., Markiewicz R., Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 100 (2007), pp. 130–136. [Google Scholar]

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, [in:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Krakow 2005. [Google Scholar]

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warsaw 2016. [Google Scholar]

Baura E., Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo, Roma 2013. [Google Scholar]

Białecki P., Nadużycie praw podmiotowych w związku z wykonywaniem praw autorskich, “Monitor Prawniczy” 2005. [Google Scholar]

Bielecki M., Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, Lublin 2018. [Google Scholar]

Bukowski M., Flisak D., Okoń Z., Podrecki P., Raglewski J., Stanisławska-Kloc S., Targosz T., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, D. Flisak (ed.), Lex 2014. [Google Scholar]

Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Felchner K., Traple E., Ustawa o prawie autorskim. Komentarz, J. Barta, R. Markiewicz (eds.), Lex 2011. [Google Scholar]

Domaszk A., Dobra doczesne Kościoła, Warsaw 2016. [Google Scholar]

Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warsaw 2013. [Google Scholar]

Grzybczyk K., Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Warsaw 2010. [Google Scholar]

Kaleta P., Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi, Lublin 2017. [Google Scholar]

Kępiński J., Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 r., V CSK 202/13, “Acta Iuris Stetinensis” 2/18 (2017). [Google Scholar]

Krukowski J., Sobański R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga I, Normy ogólne, t. 1, Poznań 2003. [Google Scholar]

Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne, Warsaw 2008. [Google Scholar]

Machała W., Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2012. [Google Scholar]

Mantecon J., [in:] A. Marzoa, J. Miras, R. Rodriguez-Ocaña (eds.), Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Pamplona 1997, t. 4/1. [Google Scholar]

Mastalski R., Prawo podatkowe, Warsaw 2014. [Google Scholar]

Poźniak-Niedzielska M., Przedmiot prawa autorskiego, [in:] System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, J. Barta (ed.), Warsaw 2017. [Google Scholar]

Sekita J., Rozliczanie podatku u źródła, Warsaw 2017. [Google Scholar]

Sobański R., [in:] J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga I, Normy ogólne, t. 1, Poznań 2003. [Google Scholar]

Sobański R., Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny, “Państwo i Prawo” 6 (1999). [Google Scholar]

Traple E., Umowy o eksploatacje utworów w prawie polskim, Warsaw 2010. [Google Scholar]

Wójcik W., Dobra doczesne Kościoła, [in:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, Lublin 1987. [Google Scholar]

Opublikowane
2019-12-23


Dział
Historia Kościoła, teologia pastoralna i prawo kanoniczne

Udostępnij

Skwierczyński, M. (2019). Nabycie przez instytucję kościelną zagranicznej licencji na wydanie w Polsce utworu piśmienniczego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 185-199. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.185-199

Michał Skwierczyński  mskwierczynski@wp.eu
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4961-7936

Michał Skwierczyński (mgr) – doktorant w Katedrze Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego, Instytut Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Absolwent podyplomowych studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego publikacje ukazywały się w półrocznikach: „Kościół i Prawo” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz „Wrocławski Przegląd Teologiczny” Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.


Inne teksty tego samego autora