Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Historia Kościoła i teologia pastoralna

Prawne aspekty ustanowienia fundacji przez osobę prawną Kościoła katolickiego

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.273-290  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

Wraz z dokonaną w 1989 r. transformacją ustrojową do polskiego systemu prawa przywrócona została instytucja fundacji, której fundatorem jest osoba prawna Kościoła katolickiego. Do ustanowienia, rejestracji i działalności fundacji kościelnej zastosowanie mają głównie przepisy prawa polskiego. Skoro jednak majątek założycielski fundacji jest majątkiem kościelnym, to kościelny fundator winien również mieć na uwadze odpowiednie przepisy prawa kanonicznego. Artykuł szczegółowo omawia związane z tym zagadnienia, kładąc przede wszystkim nacisk na takie zredagowanie postanowień statutu fundacji, aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (postanowienia obligatoryjne). Ukazuje także możliwe do uzyskania korzyści, które płyną z przyjęcia prawnie dopuszczalnych rozwiązań opcjonalnych, uwzględniających kanonicznoprawny status fundatora (postanowienia fakultatywne). W końcowej części artykułu, po przedstawieniu dotychczas obowiązujących zasad sprawowania nadzoru nad fundacjami kościelnymi, sformułowano wniosek de lege ferenda co do istotnego ograniczenia zakresu uprawnień nadzorczych organów państwa nad fundacjami kościelnymi.

Bibliografia

 1. ADAMCZEWSKI W., Elementy prawa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem kościelnej osoby prawnej w obrocie prawny, Nowy Przegląd Notarialny 2007, nr 3. [Google Scholar]
 2. BLICHARZ J., Ustawa o fundacjach. Komentarz. Kolonia 2002. [Google Scholar]
 3. CIOCH H., Status polskich fundacji w świetle judykatury, Rejent 2000, nr 5. [Google Scholar]
 4. CIOCH H., Prawo fundacyjne, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 5. CIOCH H., Istota fundacji kościelnej, [w:] Księga jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001. [Google Scholar]
 6. GURA G., Nadzór nad fundacjami kościelnymi w Polsce, Studia z Prawa Wyznaniowego 2013, t. 16. [Google Scholar]
 7. GURA G., Fundacje kościelne w prawie polskim i niemieckim, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 8. KIDYBA A., Fundacje i stowarzyszenia. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 9. MISZTAL H., Kościelne osoby prawne w prawie polskim, [w:] Historia et ius. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. H. Karbonika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998. [Google Scholar]
 10. RADECKI G., Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce, Katowice 2009. [Google Scholar]
 11. SAGAN B., STRZĘPKA J., Prawo o fundacjach. Komentarz, Katowice 1992. [Google Scholar]
 12. SOBAŃSKI R., Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny, Państwo i Prawo 1999, nr 6. [Google Scholar]
 13. SUSKI P.J., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 14. TRZASKOWSKI R., Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji – prawo i praktyka, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 15. WALENCIK D., Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce a fundacje pobożne, Studia z Prawa Wyznaniowego 2013, t. 16. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.