Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 24 Nr 1 (2016)

Teologia dogmatyczna i biblijna

Wybrane aspekty odnowy liturgii w teologicznej refleksji Josepha Ratzingera pięćdziesiąt lat od zakończenia II Soboru Watykańskiego

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.1.89-100  [Google Scholar]
Opublikowane: 13.11.2019

Abstrakt

Fiftieth anniversary of completing the II Vatican Council works allows us to look critically on theology and the post-conciliar achievements in topic of liturgy. The article regards chosen aspects of the renewal of liturgy in Joseph Ratzinger’s theological reflection. A kind of hermetic key proposed by Ratzinger for purpose of evaluating liturgy’s reform contains of three words: intelligibility, participation, simplicity. Author shows Ratzinger’s postulate of reversion to the post-conciliar constitution of liturgy. This theologian on one hand made a theological reflection over matters related to post-conciliar liturgy. On the other pointed the dangers connected with their wrong reception and comprehension. In the article the author also tried to show the timeliness of problems regarding liturgical theology fifty years after the last Council.

Bibliografia

J. RATZINGER, Opera omnia, t. IX: Teologia liturgii, Lublin 2012.

J. RATZINGER, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, tłum. G. Sowinski, Kraków 1998.

J. RATZINGER, Sakrament i misterium, Teologia liturgii, tłum. A. Głos, Kraków 2011.

J. RATZINGER, Przedmowa do wprowadzającego tomu moich pism, w: tenże, Opera omnia, t. IX, Teologia liturgii, Lublin 2012.

J. SZYMIK, Theologia Benedicta, t. II, Katowice 2012.

M. ZACHARA, Krótka historia Mszału Rzymskiego, Warszawa 2014.

D. ZALEWSKA, Reforma liturgii? Służba Boża w myśli teologicznej Josepha Ratzingera, Toruń 2009.

J. RATZINGER, Duch liturgii, tłum. E. Piecul, Poznań 2002.

J. RATZINGER, Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej. Spojrzenie wstecz i pytanie o przyszłość, w: J. RATZINGER, Sakrament i misterium, Teologia liturgii, tłum. A. Głos, Kraków 2011.

P. MILCAREK, Wiele kierunków naraz. Zasady Konstytucji Sacrosanctum Concilium, w: Christianitas 53-53/2013.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/kuriarz_22122005.html

T. TERLIKOWSKI, Koń trojański w mieście Boga. Pół wieku po Soborze, Kraków 2012.

P. MILCAREK, Przedmowa, w: J. RATZINGER, Sakrament i misterium, Teologia liturgii, tłum. A. Głos, Kraków 2011.
CH. GEFFROY, L. MERIAN, Duch liturgii kardynała Ratzingera, w: Christianitas 5/2000.

J. SZYMIK, Theologia benedicta, t. II, Katowice 2012.

A. NICHOLS, Patrząc na liturgię. Krytyczna ocena jej współczesnej formy, tłum. T. Glanz, Poznań, b.r.w.
SOBÓR TRYDENCKI, Nauka i kanony o Najświętszej ofierze mszy świętej (17.09.1562), w: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV/2, opr. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007.

J. RATZINGER, Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem-Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowinski, Kraków 2005.

J. RATZINGER, Święto wiary. O teologii mszy świętej, tłum. J. Merecki, Kraków 2006.

J. KRÓLIKOWSKI, Tajemnica Trójjedynego. Studia z teologii trynitarnej, Kraków 2015.

J. RATZINGER, Raport o stanie wiary, tłum. Z. Oryszyn, Warszawa 2013.

J. RATZINGER-BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2, tłum. W. Szymona, Kielce 2011.

A. NADBRZEŻNY, Sakrament wyzwolenia. Zbawcze posłannictwo Kościoła w posoborowej teologii holenderskiej, Lublin 2013.

E. SCHILLEBEECKX, God of Future Man, Michigan 1968.

Z. CHROMY, Motywacje ogłoszenia Roku Wiary u Pawła VI i Benedykta XVI, w: Otworzyć podwoje wiary. Wokół listu apostolskiego Ojca świętego Benedykta XVI „Porta fidei”, red. D. Ostrowski, Świdnica 2012.

A. PANARIO, Wiara i misterium. Prymat Bożego daru w teologii Benedykta XVI, Lublin 2014.

Downloads

Download data is not yet available.