Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 1 (2011)

Wokół teologi pastoralnej

Rola i znaczenie wychowania moralnego w całokształcie procesu wychowawczego rodziny

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.113-135  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.03.2020

Abstrakt

The research show that the main educational environment if family. It can be also the best environment provided appropriate interpersonal relationships among its members take place there, i.e. among spouses, parents and children, and vice versa. One of the basic bonds in living among people is the moral one. Family life is very similar. A family wishing to be an exemplary community must realize appropriate coexistence and supply the society with valuable members – it must live moral values and present a strong moral bond, and also raise children in such atmosphere. The aim of this article is to attempt to present the significant role of moral education in family. And also to show the leading role of family in education (including the role of parents as the first teachers), and education methods and stages of moral education in family.

Bibliografia

Adamski F., Integralna wizja kultury u podstaw chrześcijańskiego wychowania, w: Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Lublin 2000.
Adamski F., Małżeństwo i rodzina, Lublin 1980.
Adrjanek R., Wychowanie moralne w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2003.
Bołoz W., Katechizm Kościoła Katolickiego o rodzinie, w: Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego, red. A. Sójka, Warszawa 1994.
Bołoz W., Płciowość między naturą i kulturą, „Studia nad Rodziną” 1 (1997).
Bołoz W., Promocja osoby w rodzinie, Warszawa 1998.
Bołoz W., Rodzina środowiskiem kształtowania postaw moralnych, w: Nadzieje i zagrożenia współczesnej rodziny, red. W. Kawecki, Kraków 1994, s. 72–90.
Direttorio di pastorale familiarne per la Chiesa In Italia. Annunciare celebrare, servire il „Vangelo della Famiglia” (1993), no. 188.
Domagalski Z., Małżeństwo darem i wezwaniem, Gniezno 1995.
Dowell J., Mc Day D., Why wait? What You Need to Know About the Teen Sexuality Crisis, San Bernardino 1988.
Dziewiecki M., Komunikacja wychowawcza, Kraków 2004.
Grzegorzewski Z., Dialog rodzinny – formacja i korektura wpływu masowego przekazu, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1984, s. 473–496.
Hervada J., Una caro. Escritos sobre El matrimonio, Pampeluna 2000.
Jan Paweł II, Chrystus was potrzebuje, „L’Osservatore Romano” (pol) 3 (1983), s. 25.
Jan Paweł II, Familiaris consortio, Rzym 1981.
Jan Paweł II, Kto atakuje rodzinę, atakuje człowieka. Audiencja generalna 8 października 1997 r. Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej, nr 41 (291) z 14 października 1997 r., s. 16.
Jan Paweł II, List do rodzin, Wrocław 1994.
Jan Paweł II, List Ojca Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko Invenum patris, „L’Osservatore Romano” (pol) 2 (1988), s. 13–15.
Jan Paweł II, Macie kształtować ludzi wolnych, w: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne, t. VI: 1983, Warszawa 1987.
Jan Paweł II, Praca nad pracą w odniesieniu do praw i wymagań życia rodzinnego, w: Trzecia pielgrzymka do Polski. Przemówienia. Homilie, Kraków 1987.
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży w Poznaniu, w: Piąta Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Olsztyn 1999.
Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie podczas wizyty w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury UNESCO, „L’Osservatore Romano” (pol), 6 (1980), s. 1, 4–6.
Janczarski J., Wielki Sakrament w Jezusie Chrystusie, BK 1958.
Jasionek S., Wychować człowieka. Osoba ludzka. Prawa człowieka. Wychowanie moralne, Kraków 2007.
Jasionek S., Zobowiązania rodziców względem dzieci dotyczące przekazu zasad moralnych, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 21–22 (1993–1994).
Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallottinum, Poznań 1994.
Kolberg L., Stages of Moral Developments as a Basis for Moral Education, w: Moral Development, Moral Education, ed. B. Munsey, Birmingham, Alabama 1980.
Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej Miłości, Rzym 1983.
Kowalski J., Człowiek jako obraz Boży w świetle Konstytucji „Gaudium et spes”, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1 (1973).
Kunowski S., Wychowanie moralne jako istotny element wychowania chrześcijańskiego, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982.
Laskowski J., Małżeństwo wspólnotą miłości, Warszawa 1993.
Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002.
Makówka A., Pedagogia ewangeliczna Jana Pawła II, Kalwaria Zebrzydowska 2003.
Miras J., Bañares J.I., Małżeństwo i rodzina, tłum. B. Jakubowski, Poznań 2009.
Nicola de Martini, Odnowa rodziny. Rozważania o rodzinie, tłum.. A. Lis, Warszawa 1997.
Olejnik S., Moralność życia społecznego, Warszawa 1970.
Petryk P., Ku wspólnocie życia i miłości, Lublin 1998.
Piaget J., Il giudizio morale Nel fianciullo, Firenze 1972.
Pius XI, Divini illius Magistri, Warszawa 1930.
Poręba P., Pedagogizacja rodziców, „Studia Warmińskie” 6 (1969), s. 428.
Poręba P., Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej, Olsztyn 1981.
Posoborowe Dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowicki, Kraków 1999, s. 72–73.
Przybylski B., Rodzina, „Ateneum Kapłańskie” 75 (1970) 1, s. 148.
Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, Watykan 1965.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Watykan 1965.
Styrna S., Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1984.
Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 1998.
Tarnowski J., Próby dialogu z młodymi. Prekatecheza egzystencjalna, Katowice 1983.
Tomkiewicz A., Nerlo M., Rodzina podstawowym środowiskiem przygotowania do życia małżeńsko-rodzinnego w świetle publikacji Piotra Poręby, Lublin 1995.
Wychowanie, w: Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, Warszawa 1969.
Wyszyński S., Słowo Pasterskie na XXVI Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego – „Ratujmy dzieci”, w: S. Wyszyński, Listy Pasterskie Prymasa Polski 1946–1974, Paryż 1975.
Yepes Stork R., Fundamentos de antropologia. Un ideal de la excelencia humana, Pampeluna 1996.
Zborowski Z., O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1969.
Ziemska M., Rodzina i dziecko, Warszawa 1986.

Downloads

Download data is not yet available.