Myślenie według wartości w dobie pandemii COVID-19


Abstrakt

Pandemia niewątpliwie jest kryzysem dla ludzkości. Kryzys nie ma jednak jednoznacznie negatywnej konotacji. Można uznać kryzys za szansę przejścia do lepszego świata. Wszędzie, gdzie zło zaczyna dominować nad dobrem, fałsz nad prawdą, a obojętność lub nienawiść nad miłością, mamy do czynienia z kryzysem ludzkiej egzystencji. Dotyczy to także czasu pandemii koronawirusa. Myślenie według wartości osadzonych w prawie naturalnym może stać się nie tylko skutecznym antidotum na kryzys zdrowotny i ekonomiczny, ale także początkiem nowego etosu. Etosu być może uboższego w dobra materialne, ale bogatszego w człowieczeństwo. Pandemiczny kryzys domaga się przypomnienia i aktualizacji paradygmatu, że społeczeństwo na miarę człowieka potrzebuje prawdy jako fundamentu, wolności jako atmosfery, sprawiedliwości jako reguły i miłości społecznej, która widzi sprawy innych jak swoje. Doświadczenie pandemii i nieunikniona recesja ekonomiczna mogą stać się punktem wyjścia dla progresji etycznej w kierunku budowania pogłębionej wspólnoty ducha na wszystkich płaszczyznach uspołecznienia.


Słowa kluczowe

pandemia; koronawirus; kryzys; nowy etos; nowa odwaga; nowe myślenie; wartości; prawda; wolność; sprawiedliwość; miłość społeczna

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Watykan 2005. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Gościnność, solidarność i praworządność. Przemówienie do władz regionu Lacjum oraz gminy i prowincji rzymskiej. 12.01.2012, http://opoka.org.pl [dostęp: 24.05.2012]. [Google Scholar]

Commission des Episcopats de la Communauté Européenne – COMECE, Le devenir de l’Union Européenne et la responsabilité des catholiques, Bruxelles 2005. [Google Scholar]

Coronaspection, www.elijah-interfaith.org/addressing-the-world/coronaspection [dostęp: 10.07.2020]. [Google Scholar]

COVID-19 Coronavirus Pandemic, www.worldometers.info/coronavirus/ [dostęp: 22.02.2021]. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Adhoracja Ecclesia in Europa, Watykan 2003. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Watykan 1980. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Watykan 2009. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Europa potrzebuje nowego zaczynu intelektualnego. Msza św. dla środowisk akademickich Rzymu, 11.12.2002, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 2 (2002). [Google Scholar]

Jan Paweł II, Nowe przymierze między Kościołem a kulturą. Przemówienie do przedstawicieli świata kultury i nauki, Wilno 5.09.1993, „Ethos” 1–2 (2002). [Google Scholar]

Kalniuk J., Sprawiedliwość, [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, A. Zwoliński (red.), Radom 2003. [Google Scholar]

Kazanie o. Raniero Cantalamessy wygłoszone w Watykanie, www.radiomaryja.pl [dostęp: 4.06.2020]. [Google Scholar]

Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Nauczanie społeczne Kościoła, Wrocław 1992. [Google Scholar]

Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 2 (2003). [Google Scholar]

L’équipe du Ceras, Face aux crises, ouvrir un chemin de conversion radicale, www.doctrine-sociale-catholique.fr [dostęp: 14.05.2020]. [Google Scholar]

Łysień L., Prawda, [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, A. Zwoliński (red.), Radom 2003, s. 397–398. [Google Scholar]

Łysień L., Walczą o nas miłość i zaraza, www.wiez.com.pl [dostęp: 21.06.2020]. [Google Scholar]

Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa 2001. [Google Scholar]

Papciak K.F., Nowy etos Starego Kontynentu. Chrześcijaństwo wobec Europy, Wrocław 2012. [Google Scholar]

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Watykan 2004. [Google Scholar]

Ratzinger J., Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Kraków 2001. [Google Scholar]

Rembierz M., Pandemia – wyobraźnia – wolność, „Civitas Christiana” 3 (2020), s. 16–18. [Google Scholar]

Schneider L., Zündende Soziallehre. Impulse nicht nur für Christen, Regensburg 1991. [Google Scholar]

Skorowski H., Wolność, [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, A. Zwoliński (red.), Radom 2003, s. 579–580. [Google Scholar]

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, Watykan 1965. [Google Scholar]

Tischner J., Etyka wartości nadziei, [w:] J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1982. [Google Scholar]

Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993. [Google Scholar]

Żeleźnik T., Cnoty społeczne, [w:] Słownik katolickiej nauki społecznej, W. Piwowarski (red.), Warszawa 1993. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-06-05


Dział
Nauki społeczne

Udostępnij

Papciak, K. (2021). Myślenie według wartości w dobie pandemii COVID-19. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 413-429. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.413-429

Kazimierz Papciak  kpapciak@pwt.wroc.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4684-1166

Kazimierz Papciak (o. dr hab., prof. PWT) – kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Politycznej PWT we Wrocławiu; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN kadencji 2015–2019. Podejmuje zagadnienia z zakresu katolickiej nauki społecznej: etyki politycznej, aksjologii i ewolucji współczesnego etosu europejskiego i międzynarodowego, procesów globalizacji i regionalizacji. Wybrane publikacje: Europejskie oblicza politycznej poprawności; Nowa odwaga nowego myślenia o odnowie oblicza Polski i Europy; Kościół i chrześcijanie w europejskiej przestrzeni społecznej w ujęciu Josepha H.H. Weilera; Miłosierdzie a sprawiedliwość – dylemat i paradygmat działalności społecznej chrześcijan; monografia Nowy etos Starego Kontynentu. Chrześcijaństwo wobec Europy.