Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 Nr 36 (2023)

Artykuły

Instytucja wyłączenia sędziego gwarantem bezstronności sądu kościelnego

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.5281  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.05.2023

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę instytucji wyłączenia sędziego związanej z zasadą niezawisłości sędziego kościelnego w sprawowaniu bezstronnego wymiaru sprawiedliwości. W pierwszym punkcie zwrócono uwagę na przyczyny wyłączenia sędziego, dochodząc do wniosku, że wyłączeniu podlega sędzia, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie stronniczości. W kolejnym punkcie omówiono procedurę wyłączenia sędziego od orzekania w procesie, ze szczególnym uwzględnieniem organu kompetentnego do rozstrzygnięcia sprawy wpadkowej o wyłączenie sędziego. W ostatnim punkcie zostały przywołane skutki uwzględnienia wniosku o wyłączenie sędziego, którymi są: po pierwsze, zmiana osoby sędziego, a nie stopnia postępowania; po drugie, ważność czynności procesowych dokonanych przed i po złożeniu wniosku o wyłączenie. Autor w kilku miejscach opracowania stawia pytania oraz proponuje doprecyzowanie przez ustawodawcę niektórych kwestii w przedmiocie instytucji wyłączenia sędziego. W konkluzji należy stwierdzić, że instytucja wyłączenia sędziego stanowi fundament i gwarancję rzetelnego oraz bezstronnego procesu kościelnego.

Bibliografia

 1. Del Amo, León. 2023. „Zasady postępowania w sądach.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 893-911. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 2. Erdö, Peter. 2006. „Forum wewnętrzne i forum zewnętrzne w prawie kanonicznym.” W Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem, red. Ambroży Skorupa, 11-35. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 3. Krukowski, Józef. 2007. „Księga VII: Procesy, część I: Sądy w ogólności, kan. 1400-1500.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 12-122. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 4. Lewandowski, Paweł. 2015. „Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące sądownictwa kościelnego w przedmiocie procesów małżeńskich według kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku i instrukcji procesowej Dignitas connubii.” W Kościół lokalny w Kościele Chrystusa, red. Robert Kantor, 109-25. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. http://dx.doi.org/10.15633/9788374384810.07 [Google Scholar]
 5. Lewandowski, Paweł. 2019. „Zadania sędziego w procesach pierwszej instancji Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1945-1983.” W Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1945-1983, red. Robert 21-47. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. http://dx.doi.org/10.15633/9788374387309.03 [Google Scholar]
 6. Majer, Piotr. 2015. „Art. 5/Tytuł V. Proces małżeński skrócony przed biskupem.” W Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. Piotr Skonieczny, 163-217. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 7. Majer, Piotr. 2017. „Proces skrócony – szanse i obawy”. W Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Janusz Gręźlikowski, 143-61. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 8. Majer, Piotr. 2019. „Bezstronność.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 262-67. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 9. Malecha, Paweł. 2009. „Lex propria Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.” W Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. T. I, red. Józef Wroceński, i Jan Krajczyński, 565-86. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
 10. Pawluk, Tadeusz. 2016. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. IV: Dobra doczesne Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 11. Pikus, Szymon. 2002. „Sędzia kościelny w świetle zadań i uprawnień procesowych.” Prawo Kanoniczne 45, nr 3-4:269-84. [Google Scholar]
 12. Rozkrut, Tomasz. 2003. Jan Paweł II do Roty Rzymskiej. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 13. Sztychmiler, Ryszard. 2007. „Trybunały.” W Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubi”, red. Tomasz Rozkrut, 57-121. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 14. Szymczak, Mieczysław. 1988a. Słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 15. Szymczak, Mieczysław. 1988b. Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 16. Szymczak, Mieczysław. 1989c. Słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa: PWN. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.