Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Norma a poszczególny akt administracyjny

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.8127  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

W związku z występującym we współczesnej doktrynie nieładem terminologicznym i sporem doktrynalnym w odniesieniu do charakteru poszczególnych aktów administracyjnych (kan. 35-95) Autor w opracowaniu tym podjął namysł nad kwestią współzależności zachodzącej pomiędzy normą kanoniczną a tą kategorią aktów. Zamierzony cel badawczy osadził on w szerszym kontekście rozważając syntetycznie z jednej strony zagadnienie normy kanonicznej, z drugiej zaś, system normatywny kanonicznego porządku prawnego. Wyraził pogląd, że w odniesieniu do poszczególnych aktów administracyjnych niewłaściwym jest posługiwanie się terminem „norma”, za stosowne natomiast uznał operowanie kategorią „akt” w sensie aktu prawnego. Tak przyjęte stanowisko osadził na następujących argumentach: po pierwsze, w przebiegu prac kodyfikacyjnych konsulatorzy nie operowali kategorią normy, ale kategorią poszczególnego aktu administracyjnego; po drugie, rozdział pierwszy tytułu czwartego Kodeksu zatytułowano „Normy wspólne” (Normae communes); w samym zaś tytule czwartym „De actibus administrativis singularibus” występuje termin „akt”; po trzecie, w systemie kanonicznym niektóre akty (dyspensy, przywileje) są wydawane przeciw lub obok prawa, będąc wyjątkami od normy generalnej.

Bibliografia

 1. Amann, Thomas A. 1997. Der Verwaltungsakt für Einzelfälle. Eine Untersuchung aufgrund des Codex Iuris Canonici. St. Ottilien: EOS Verlag. [Google Scholar]
 2. Barbero, Paola. 2014. Diritto amministrativo canonico. Lugano EUPRESS FTL. [Google Scholar]
 3. Baura, Eduardo. 2002. „L’attività normativa dell’amministrazione ecclesiastica.” Folia Canonica 5:59-94. [Google Scholar]
 4. Baura, Eduardo. 2012a. „Norma administrativa.” W Diccionario general de derecho canónico. T. 5, red. Javier Otaduy, Antonio Viana, i Javier Sedano, 567-70. Pamplona: Aranzadi. [Google Scholar]
 5. Baura, Eudardo. 2012b. „Norma canónica.” W Diccionario general de Derecho canónico. T. 5, red. Javier Otaduy, Antonio Viana, i Javier Sedano, 570-75. Pamplona: Aranzadi. [Google Scholar]
 6. Bodzon, Janusz K. 1997. El procedimiento de formación y emisión del los actos administrativos singulares en el derecho canónico. Pamplona: EUNSA. [Google Scholar]
 7. D’Ors, Alvaro. 1979. „Sobre la palabra «norma» en derecho canónico.” W La norma en el derecho canonico. Actas del III Congreso Internacional de derecho canonico. Pamplona, 10-15 de octubre de 1976, brak inf. o red., 816-21. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra. [Google Scholar]
 8. D’Ostilio, Francesco. 1996. Il Diritto amministrativo nella Chiesa. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 9. De Paolis, Valesio, i Andrea D’Auria. 2008. Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Roma: Urbaniana University Press. [Google Scholar]
 10. De Paolis, Valesio. 2001. „Tipologia e gerarchia delle norme canoniche.” W Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione canonica. red. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, 123-51. Milano: Glossa. [Google Scholar]
 11. Dzierżon, Ginter. 2002. Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
 12. Dzierżon, Ginter. 2005. „Ogólne dekrety wykonawcze w kanonicznym porządku prawnym.” Forum Iuridicum 4:189-99. [Google Scholar]
 13. Dzierżon, Ginter. 2017. „Instrukcje w kanonicznym porządku prawnym (kan. 34 § 1 -3 KPK).” Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 80:19-27. DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.80.02 [Google Scholar]
 14. Dzierżon, Ginter. 2021. „Czy w kan. 94 §§ 1-3 KPK ujęto kanoniczną integralną koncepcję statutów?” Roczniki Nauk Prawych 31, nr 4:71-80. http://doi.org/10.18290/rnp21314-5 DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21314-5 [Google Scholar]
 15. Dzierżon, Ginter. 2022. „Złożoność koncepcji przepisów porządkowych w kanonicznym porządku prawnym w świetle definicji zawartej w kan. 95 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Kościół i Prawo 11(24), nr 1:83-93. https://doi.org/10.18290/kip22111-5 DOI: https://doi.org/10.18290/kip22111-5 [Google Scholar]
 16. Hervada, Javier. 2000. Lecciones propedéuticos de filosofia de derecho. Pamplona EUNSA. [Google Scholar]
 17. Krukowski, Józef. 1984. Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 18. Kukla, Andrzej. 2012. „The Concept of the Administrative Act.” W Administracja w prawie kanonicznym. T. 2, red. Józef Wroceński, i Marek Stoklosa, 1119-129. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2012. [Google Scholar]
 19. Labandeira, Eduardo. 1994. Tratatto di diritto amministrativo canonico. Milano: Giuffré Editore. [Google Scholar]
 20. Lo Castro, Gaetano. 1993. „L’uomo e la norma.” Ius Ecclesiae 5:159-94. [Google Scholar]
 21. Lombardía, Pedro. 2004. Lecciones de derecho canónico. Madrid: Tecnos. [Google Scholar]
 22. Miras, Jorge, Javier Canosa, i Eduardo Baura. 2001. Compendio de derecho canónico. Pamplona: EUNSA. [Google Scholar]
 23. Miziński, Artur. 2011. „Pojęcie kościelnego aktu administracyjnego.” W Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. Józef Krukowski, Wiesław Kraiński, i Mirosław Sitarz, 109-42. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 24. Otaduy, Javier. 2002. „La ley canónica (el sentido de la ley canónica a la luz del Libro I del nuevo Código).” W Fuentes, interpretación, personas. Estudios de derecho canónico, red. Javier Otaduy, 53-75. Pamplona: Navarra Gráfica Ediciones. [Google Scholar]
 25. Pawicki, Łukasz. 2023. Existencia, validez e eficacia del acto jurídico. Pamplona: EUNSA. [Google Scholar]
 26. Serra, Beatrice. 2018. Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico. Torino: Gaippichelli Editore. [Google Scholar]
 27. Sobański, Remigiusz. 1991. Teoria prawa kościelnego. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1991.34.1-2.02 [Google Scholar]
 28. Sobański, Remigiusz. 2001. Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria prawa kanonicznego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
 29. Sondel, Janusz. 1997. Słownik łacińsko-polski. Kraków: Universitas. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>