Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 35 (2022)

Artykuły

Kontrowersje judykaturalne wokół znaczenia terminu niedojrzałość noogenna

DOI: https://doi.org/10.32084/bskp.4419  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.06.2022

Abstrakt

Przedmiotem uwagi Autora w zaprezentowanym opracowaniu stała się kwestia znaczenia nowego terminu niedojrzałość noogenna, które pojawiło się w niepublikowanych kilku nowszych wyrokach rotalnych. Po przebadaniu siedmiu orzeczeń rotalnych wskazał, iż w obecnie w judykaturze rotalnej nie ma ono jeszcze trwalej konsystencji. Wykazał, iż na obecnym stanie wiedzy odnosi się je do systemu wartości; poza tym, według audytoró1)w (Erlebach) niedojrzałość ta nie ma charakteru autonomicznego, gdyż uznaje się ją za postać niedojrzałości psychoafektywnej.

Zdaniem Autora istniejące trudności w określeniu znaczenia tego terminu w głównej mierze wiążą się z recepcją myśli V. Frankla w obszar kanonicznego prawa małżeńskiego. W jego opinii proces ten nie został jeszcze zakończony, ponieważ piętrzące się trudności wiążą się z wypracowaniem kanonicznej koncepcji niedojrzałości noogennej.

Bibliografia

  1. Bartolini, Giacomo. 2020. „Immaturità psico- affettiva e matriomio sacramento alla prova dell’età postmoderna.” W Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, red. Hector Franceschi, i Miguel A. Ortiz, 69-117. Roma: EDUSC. [Google Scholar]
  2. Dzierżon, Ginter. 2002. Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
  3. Erlebach, Grzegorz. 2020. „Algunas notas sobre el concepto de inmadurez noógena.” Ius Communionis 8:265-91. [Google Scholar]
  4. Fumagalli Carulli, Ombrieta. 1974. Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale nel diritto canonico. Milano: Vita e Pensiero. [Google Scholar]
  5. García Faílde, Juan J. 1999. Trastornos psíquicos y nulidad del matrimonio. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca. [Google Scholar]
  6. Janiri, Luigi, i Annamaria Di Gioa. 2010. „Immaturità psico-affettiva: considerazioni psichologiche, inquadramento psichpatologico e argomentazioni psichiatricho-forensi.” Quaderni dello Studio Rotale 20:209-29. [Google Scholar]
  7. Janiri, Luigi. 2009. „Dipendenze relazionali (dipendenza affettiva, sessuale e co-dipendenza).” W Dipenenze psicholgiche e conseenso matrimoniale, 219-27. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
  8. López Zubillaga, José L. 2020. „Comentario.” Ius Communionis 8:171-81. [Google Scholar]
  9. Paździor, Stanisław. 1999. Przyczyny natury psychicznej niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. [Google Scholar]
  10. Zuanazzi, Gianfrancesco. 2009. Psicologia e psychiatria nelle causa matrimoniale canoniche. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]