Przekaz wiary Kościoła a współczesne mediaAbstrakt

Dechrystianizacja stanowi nowe, a jednocześnie coraz szybciej postępujące zjawisko. Nie można ignorować wyzwań, które za sobą pociąga, a które można sprowadzić do kwestionowania prawa Kościoła, który posiada prawdę o samym Chrystusie, do nauczania w tejże prawdzie. Podaje się w wątpliwość, czy Kościół naucza naprawdę tego, czego nauczał Chrystus albo czy żyje zgodnie z tym, czego naucza. Można zaobserwować, że pogańska reakcja na Kościół sieje wielkie spustoszenie. Mass media zarówno wzmacniają, jak i wywołują tę reakcję. Człowiek współczesny staje się świadkiem dramatycznego zwrotu, nie tylko w rzeczywistości społecznej, ale przede wszystkim w świecie wartości. Wspólnota jako miejsce, w którym następuje przekaz wiary, stanowi ważny element ludzkiej formacji. Warto wskazać, że człowiek jako istota społeczna rozwija swoje ludzkie cechy w ramach wspólnoty. Z tego względu warto tworzyć mechanizmy wspólnotowe w sektorze mediów, by umożliwić przekaz wiary wewnątrz społeczności. Media są i powinny być włączone w przekaz wiary. Odgrywają one istotną rolę w budowaniu wiary w Jezusa Chrystusa w świecie.

Słowa kluczowe

Katecheza; Katechizm; Media; Przekaz wiary

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. z okazji inauguracji pontyfikatu (24 kwietnia 2005): AAS 97 (2005), 710; ORPol 6(274)/2005.

Directorium Catechetisticum Generale, Kielce 1997.

Catechesi tradendae, Kielce 1996, nr 50.

Konstytucja apostolska Fidei depositium, w: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2004.

B. Twardzicki, U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fundamentalnej i materialnej, Przemyśl 2011.

A. Kiciński, Kierunki rozwoju katechizmów katolickich, RPK 4(59)2012, s. 117-138.

Benedykt XVI, Motu proprio w celu zatwierdzenia i opublikowania Komendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.

Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Poznań 1998.

P. Levison, Nowe nowe media, Kraków 2010.

E. M. Jones, Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013.

M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.

W. Parfianowicz, Media, czyli co: środki masowego przekazu?, Oaza nr 105, lipiec-wrzesień 2012, s. 127-133.

G. Łęcki, Media wizualne a katecheza: zagrożenia, wyzwania, zastosowania, w: Kultura – media – teologia, Warszawa 20011 nr 5, s. 70-81.

Jan Paweł II, List Apostolski do dziennikarzy Il rapido sviluppo, 24 I 2005 r.

Jan Paweł II, Orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu 2001 r., w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/35_sdssp_24012001.html, dostęp 2017.07.03.

Jan Paweł II, Orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu 2002 r., w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/internet_12052002.html, dostęp 2017.07.03.

Jan Paweł II, Orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu 2002 r., w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/internet_12052002.html, dostęp 2017.07.03.

W. Kawecki, Nowa ewangelizacja w sferze kultury wizualnej, w: K. Święs, D. Lipiec, Polskie drogi nowej ewangelizacji, Lublin 2014, s. 123-148.

W. Kawecki, Świat mediów areopagiem nowej ewangelizacji, w: K. Święs, D. Lipiec, Polskie drogi nowej ewangelizacji, Lublin 2014, s. 149-172.

Jan Paweł II, Misja Kościoła w erze komputerów. Orędzie na XXIV światowy dzień środków społecznego przekazu, w:http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/oredzie_ssp_1990.html#, dostęp z dn. 09.06.2015

Jan Paweł II, Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002.html , dostęp z dn. 09.06.2015.

A. Lepa, Media jako problem współczesnej katechezy, w: www.katecheza.episkopat.pl/download/Media_w_kat_i_ewangel.doc, dostęp z dn. 09.06.2015.

P. Mąkosa, Miejsce i rola współczesnych mediów w katechezie¸ RTK 5(60)2013, s. 115-128.

P. Białek, Jak młody człowiek staje się dziś uczniem Jezusa, w: Chrześcijaństwo w dobie smartfonów, red. P. Rączka, P. Gruszczyński, Lublin 2015, s. 59-74.

P. A. Gruszczyński, Być chrześcijaninem w epoce smartfonów, w: Chrześcijaństwo w dobie smartfonów, red. P. Rączka, P. Gruszczyński, Lublin 2015 s. 13-32

J. Wiśniewski, Samotność w sieci, Warszawa 2003.

R. Kamiński, Parafia wspólnotą wspólnot, w: red W. Turek, J. Mariański, Kościół w służbie człowieka, Olsztyn 1990, s. 203-217.
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Czerkawski, J. (2017). Przekaz wiary Kościoła a współczesne media. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 107-124. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1432

Jarosław Jan Czerkawski  jarekxcz@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3594-93851. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.