Życie dla Boga i ludzi. O słudze bożym ks. Wawrzyńcu Kuśniaku COr


Abstrakt

Ks. Wawrzyniec Kuśniak jest pierwszym polskim filipinem, któremu Kościół przyznał tytuł Sługi Bożego. Mimo to brakuje dotąd poważniejszego studium na temat kapłana. Artykuł ma wypełnić tę lukę. Przedstawia stan obecnej wiedzy o ks. Kuśniaku. Ściślej, celem pracy jest dokonanie przeglądu zasobu archiwaliów dotyczących duchownego oraz zrekonstruowanie na ich podstawie najważniejszych faktów z jego życia. Ks. Kuśniak urodził się 1 sierpnia 1788 roku w Czarnkowie. Do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze pod Gostyniem wstąpił w 1811 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1816 roku. Funkcję przełożonego wspólnoty świętogórskiej pełnił przez 27 lat, tj. aż do śmierci w 1866 roku. Odznaczał się gorliwością duszpasterską, ale także szczególnymi talentami administracyjnymi. W pamięci społeczeństwa ziemi gostyńskiej zapamiętany został jako apostoł dobroci i niestrudzony filantrop.     


Słowa kluczowe

Wawrzyniec Kuśniak; Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri; Góra Gostyńska; ziemia gostyńska; wiek XIX

Źródła [Google Scholar]

Bojanowski E., Dziennik, t. I – IV, objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził L. Smołka, [Google Scholar]
Wrocław 2009. [Google Scholar]

Opracowania [Google Scholar]

M.B. Banaś, Początki zakonu św. Urszuli w Polsce (1857-1871), „Nasza Przeszłość”, T. VI:
1957, s. 127-168. [Google Scholar]
Brzeska W., Apostoł dwóch przykazań miłości. Sługa Boży ksiądz Wawrzyniec Kuśniak, 1970, [Google Scholar]
mps, AFG. [Google Scholar]
[Brzeziński A.], Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego Zgromadzenia XX. Filipinów na Górze [Google Scholar]
Świętej Gostyńskiej, t. 1-2, Poznań 1869. [Google Scholar]
Brzeziński A, Wspomnienie o Ś.P. Edmundzie Bojanowskim fundatorze Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej, Poznań 1872. [Google Scholar]
Brzozowski H, Kasata i powrót 1876-1919. Pamiątka na 100-lecie powrotu filipinów na Świętą Górę, Gostyń 2019. [Google Scholar]
Dąbrowski D., Portret pobieżny ks. Wawrzyńca Kuśniaka, „Grabonoskie Zapiski Regionalne”, T. 11: 2004, s. 17-26. [Google Scholar]
Dąbrowski D., Ksiądz Wawrzyniec Kuśniak COr. Krótka historia dobrego życia, Gostyń 2019. [Google Scholar]
Hozakowski W., Reorganizacja Seminarium Duchownego w Poznaniu za Ks. Arcybiskupa [Google Scholar]
Dunina, „Ateneum Kapłańskie”, R. 13: 1927, T. 19, z. 3, s. 227-250. [Google Scholar]
Jankowiak S., W okresie zaborów (1793-1918), [w:] Dzieje ziemi gostyńskiej, red. S. Sierpowski, Poznań 1979, s. 181-277. [Google Scholar]
Jaromin H, Zarysu historii Kongregacji Oratorium św. Filipa Nerii w Polsce (1668-1968), [Google Scholar]
„Nasza Przeszłość”, T. XXXII: 1970, s. 5-143. [Google Scholar]
Jaromin H., Sługa Boży ksiądz Wawrzyniec Kuśniak (1788-1866), oratorianin, mps, AFG. [Google Scholar]
Kornacka M.M, Rola Świętej Góry w życiu Edmunda Bojanowskiego, „Nasza Przeszłość”, T. [Google Scholar]
XXXII: 1970, s. 223-239. [Google Scholar]
Ksiądz Wawrzyniec Kuśniak, [w] Kościół i klasztor oo. filipinów na Świętej Górze k. [Google Scholar]
Gostynia, Gostyń Poznański – Święta Góra 1971, s. 33-36. [Google Scholar]
Kunz H., Die kriegerischen Ereignisse im Grossherzogthum Posen im April und Mai 1848, [Google Scholar]
Berlin 1899. [Google Scholar]
Kuźmak K., Maria Rosa Mystica. Sanktuarium na Świętej Górze Gostyńskiej, Gostyń 1988. [Google Scholar]
Kuźmak K., Wawrzyniec Kuśniak, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, red. A. Szostek, Lublin [Google Scholar]
2004, s. 279. [Google Scholar]
Kwaśniewska A., Wanda Brzeska, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy, red. A. Spiss, J. [Google Scholar]
Śmiech, t. IV, Wrocław 2014, s. 15. [Google Scholar]
Łysiak W., Dublerzy „Boga Wojny”. Tajemnice sobowtórów, „Razem” 1978, nr 40, s. 40-41. [Google Scholar]
Majątki wielkopolskie, red. J. Skuratowicz. T. I: Powiat gostyński, oprac. J. Goszczyńska, [Google Scholar]
Szreniawa 1997. [Google Scholar]
Majątki wielkopolskie, red. J. Skuratowicz. T. VII: Powiat śremski, oprac. M. Strzałko, [Google Scholar]
Szreniawa 2002. [Google Scholar]
Mrówczyński J., Polscy kandydaci do chwały ołtarza, Wrocław 1987, s. 131-132. [Google Scholar]
Nowacki J., Antoni Brzeziński, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 3, red. W. Konopczyński, [Google Scholar]
Kraków 1937, s. 147. [Google Scholar]
Ogrodnik P., Schematyzm, [w:] Pamiątka jubileuszu 350-lecia Kongregacji Oratorium św. [Google Scholar]
Filipa Neri na Świętej Górze Gostyńskiej, red. D. Dąbrowski, Gostyń 2018, s. 186-194. [Google Scholar]
Pięta J., Kasacja Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze koło Gostynia, [Google Scholar]
„Grabonoskie Zapiski Regionalne”, T. 7: 1997, s. 37-50. [Google Scholar]
Raczyński E., Wspomnienia Wielkopolski, t. 1, Poznań 1842. [Google Scholar]
Rohloff R., Apostoł miłości. Ks. Wawrzyn Kuśniak – oratorianin świętogórski 1788-1866, [Google Scholar]
1966, mps, AFG. [Google Scholar]
Ruge-Rużyna M., Koperscy, „Kronika Gostyńska”, T. X: 1939, nr 5, s. 66-69. [Google Scholar]
Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej, red. Z. Starczewski, H. Brzozowski, Święta [Google Scholar]
Góra – Gostyń 2005. [Google Scholar]
Stachowski W., Gostyń w czasie powstania styczniowego, „Kronika Gostyńska”, ser. 1: 1928- [Google Scholar]
1930, nr 9, s. 1-16. [Google Scholar]
Stachowski W., Rok 1848 w Gostyniu i okolicy, „Kronika Gostyńska”, ser. 3: 1931, nr 3, s. [Google Scholar]
65-73. [Google Scholar]
Stachowski W., Przyczynki do dziejów malarstwa w Gostyniu i okolicy, „Kronika Gostyńska”, [Google Scholar]
ser. 4: 1932, nr 6, s. 81-90. [Google Scholar]
Stachowski W., Pierwsze lata działalności Towarzystwa Pomocy Naukowej na terenie powiatu gostyńskiego, „Kronika Gostyńska”, T. 10: 1939, nr 6, s. 93-96. [Google Scholar]
Szelęgiewicz A, Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań 1966. [Google Scholar]
Wysocka W., Stan kanonizacyjnych spraw historycznych polskich kandydatów na ołtarze, [Google Scholar]
„Roczniki Nauk Prawnych KUL”, T. XI: 2001, z. 2, s. 65-87. [Google Scholar]
Zieliński Z., Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848-1865, Lublin [Google Scholar]
1973. [Google Scholar]
Zientarski W., Kapela gostyńska. Wpływ księży filipinów na wielkopolską kulturę muzyczną, [Google Scholar]
„Nasza Przeszłość”, T. XXXII: 1970, s. 145-182. [Google Scholar]
Zwoliński P., Filipini jako kustosze sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie [Google Scholar]
do kasaty w 1865 roku, „Łódzkie Studia Teologiczne”, T. 6: 1997, s. 393-426. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-07-01


Udostępnij

Maćkowiak, K. (2021). Życie dla Boga i ludzi. O słudze bożym ks. Wawrzyńcu Kuśniaku COr. Nasza Przeszłość, 135, 77-114. https://doi.org/10.52204/np.2021.135.77-114

Krzysztof Maćkowiak  k.mackowiak@ifp.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8616-4994

profesor nauk humanistycznych, językoznawca, badacz literatury regionalnej, wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek komisji historycznej w procesie beatyfikacyjnym ks. Wawrzyńca Kuśniaka.