Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 131 (2019): Nasza Przeszłość

Artykuły

Oddziaływanie kapucynów warszawskich na kobiety w dobie międzypowstaniowej (1831-1864)

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2019.131.43-72  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest animacja kobiet w ramach duszpasterstwa prowadzonego przez kapucynów w okresie między powstaniem listopadowym a styczniowym. Oddziaływanie ukazane jest przez pryzmat wydarzeń społeczno-politycznych. Tło wywodu stanowi różnorodność form zaangażowania kobiet w okresie międzypowstaniowym. Artykuł łączy ogólną perspektywę wydarzeń społeczno-politycznych z szczegółowymi formami organizowania kobiet w różne organizacje religijno-kościelne z mocnym akcentem na formację patriotyczną kobiet polskich. Rozważania dotyczące zaangażowania kapucynów, ich pracy duszpasterskiej wśród kobiet i aktywności politycznej w połowie XIX wieku.

Bibliografia

 1. Aleksandrowicz P., Diecezja Siedlecka czyli Podlaska (1818-1968), Siedlce 1971. [Google Scholar]
 2. Bar R. J., Ruch religijny kobiet w XIX wieku na ziemiach polskich, „Collecta-nea Theologica” 37(1967) fasc. III, s. 165-177. [Google Scholar]
 3. Baran A., Piasecki P., Polskie szkoły duchowości w tysiącletniej historii narodu, [w:] Duchowość przełomu wieku, red. S. Urbański, M. Szymula, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000, s. 57-101. [Google Scholar]
 4. Baranowski I., Pamiętniki (1840-1860), Poznań 1923. [Google Scholar]
 5. Barańska A., Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1998. [Google Scholar]
 6. Bender R., Działalność społeczna polskich kapucynów w XIX i XX wieku, [w:] Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681-1981. Materiały z Sympozjum w Zakroczymiu 27-29 październik 1981, Zakroczym-Warszawa-Kraków 1987, s. 246-252. [Google Scholar]
 7. Brzozowski M., Działalność kaznodziejsko-misyjna kapucynów, [w:] Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681-1981. Materiały z Sympozjum w Zakroczymiu 27-29 październik 1981, Zakroczym-Warszawa-Kraków 1987, s. 227-234. [Google Scholar]
 8. Budziarek M., Kapucyni w Lublinie. Dzieje klasztoru w latach 1721-1864, Warszawa-Lublin 1996. [Google Scholar]
 9. Ciereszko M., Kobieta oddana Bogu – obraz zakonnicy w polskiej prozie narracyjnej II połowy XIX wieku, „Prace Literaturoznawcze” 3(2015), s. 209-222. [Google Scholar]
 10. Cygan M. J, Beniamin Szymański, kapucyn, biskup podlaski, „Szkice Podla-skie” 5(1996), s. 110-119. [Google Scholar]
 11. Czermińska L., Duchowość Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia, Łódź 2009. [Google Scholar]
 12. Dragan P., Piotr Paweł Beniamin Szymański biskup podlaski w świetle wła-snych listów pasterskich, „Wiadomości Diecezji Podlaskiej” (1931) nr. 10-12, s. 415-430. [Google Scholar]
 13. Duchniewski J. F., Z dziejów polskiej Prowincji kapucynów (1810-1921), [w:] W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga Pamiątkowa, pr. zbr. pod red. R. Prejs, Warszawa 2002, s. 25-67. [Google Scholar]
 14. Duchniewski F., Polska Prowincja Kapucynów w XIX wieku (1795-1864), [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, pod red J. Kłoczowskiego, t. 4, cz. 1, Lublin 1987, s. 5-209. [Google Scholar]
 15. Falkowska J., Przeciw marzycielstwu. Działalność edukacyjna Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej, Toruń 2014. [Google Scholar]
 16. Fręchowicz T., Cerkiew greko-katolicka na terenie diecezji podlaskiej za rządów biskupa Beniamina Szymańskiego, Rzym 1981. [Google Scholar]
 17. Gawlik S., Dziedzictwo pedagogiczne Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, Opole 1996. [Google Scholar]
 18. Gruszczyńska K., Historia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpią-cych (1905-1923), mps, [w:] Archiwum Franciszkanek od Cierpiących, C.I, T. I/27. [Google Scholar]
 19. Historia Zgromadzenia Sióstr Felicjanek na podstawie rękopisów, cz. 1, Milwaukee 1924. [Google Scholar]
 20. Hoffman B. K., Wielki Tydzień Polaków czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830, Warszawa 1915. [Google Scholar]
 21. Jabłońska-Deptuła E., Niepokalanki w polskim trwaniu, Niepokalanów 1993. [Google Scholar]
 22. Jabłońska-Deptuła E., Zaangażowanie patriotyczne kapucynów, [w:] Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681-1981. Materiały z Sympozjum w Zakroczymiu 27-29 październik 1981, Zakroczym-Warszawa-Kraków 1987, s. 235-245. [Google Scholar]
 23. Jabłońska-Deptuła E., Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński, kapucyn (1829-1916), Warszawa 1986. [Google Scholar]
 24. Jabłońska-Deptuła E., Gawrysiakowa J., Materiały do zaangażowania patriotycznego zakonów męskich w Królestwie Polskim w latach 1861-1864, [w:] Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku, red. H. Dylągowa [i in.], Lublin 1976, s. 51-200. [Google Scholar]
 25. Jabłońska-Deptuła E., Przystosowanie i opór: Zakony męskie w Królestwie Kongresowym, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 26. Jabłońska-Deptuła E., Z problematyki ideologii i życia religijnego, „Roczniki Humanistyczne” 2(1980), s. 29-78. [Google Scholar]
 27. Jabłońska-Deptuła E., Życie religijne w powstaniu listopadowym, „Novum” 1978, nr. 5, s. 70-105; nr. 6, s. 74-101. [Google Scholar]
 28. Kapuścińska A., „Boska teoria socjalna, na której postęp ludzkości zawisł”. Prokop Leszczyński (1812-1895) i literacki projekt kordialno-ultramontański, Poznań 2015. [Google Scholar]
 29. Kapuścińska A., Recepcja Skargowskiej metody parenetycznej w polskim żywotopisarstwie XIX wieku Prokopa Leszczyńskiego OFMCap (1812-1895) i ultramontańskie źródła „renesansu” hagiografii potrydenckiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Polonica” 3(21)2013, s. 317-344. [Google Scholar]
 30. Kicka N., Pamiętniki, wstęp i przypisy J. Dutkiewicz, oprac. tekstu T. Szafrański, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 31. Kiniewicz S., Warszawa w powstaniu styczniowym, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 32. Kiniewicz S., Warszawa w latach 1795-1914, Warszawa 1976. [Google Scholar]
 33. Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Pamiątka po dobrej matce czyli ostatnia jej rada dla córki. Przez młodą Polkę, Warszawa 1819. [Google Scholar]
 34. Komar J., Warszawskie manifestacje patriotyczne 1860-1861, Warszawa 1970. [Google Scholar]
 35. Koźmiński H. Wiadomości o zgromadzeniach prowadzących życie ukryte przed światem, [w:] Wybór pism o. Honorata Koźmińskiego, cz. 5, Polskie teksty ascetyczne, t. XI, cz. 5, Warszawa 1988, s. 9-78. [Google Scholar]
 36. Koźmiński H., Do Kardynała Dominika Ferrata, 20 II 1907 r., w: Pisma, t. 1, red. H.I. Szumił przy współpracy G. Bartoszewskiego, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 37. Koźmiński H., Ojciec Prokop Kapucyn, Warszawa 1895. [Google Scholar]
 38. Kratochwil Z., Szumił I. H., Kapucyni w świetle pamiętnika Marii z Łubień-skich Górskiej, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 39. Kraushar A., Generałowa Sowińska i Klementyna Hoffmanowa w czasach powstania listopadowego i po kapitulacji Warszawy. Karta z dziejów „Związku patriotycznego dobroczynności pań polskich” w latach 1831-1833, Lwów 1917. [Google Scholar]
 40. Księga SS. nowicjuszek i profesek 3-go Zakonu S. O. Franciszka Kapucynek Warszawskich 1830-1857, [w:] Archiwum Główne Zgromadzenia Felicja-nek, k. 1-6. [Google Scholar]
 41. Lemańska K., Fenomen ukrytego życia zakonnego na przykładzie zgromadzeń założonych przez o. Honorata Koźmińskiego, Lublin 1995. [Google Scholar]
 42. Leszczyński P., Mowa pośmiertna na cześć Ludwiki Diannot, Warszawa 1853. [Google Scholar]
 43. Litwiński P., Ojciec Honorat z Białej, kapucyn, ze słowem wstępnym J. E. ks. Stanisława Galla, cz. 1, Warszawa 1938. [Google Scholar]
 44. Markiewiczowa H., Rodzina i jej wpływ na religijne postawy dzieci w litera-turze pedagogicznej: próba zarysu historii, „Studia Theologica Varsaviensia” 1(2000), s. 201-215. [Google Scholar]
 45. Mazan-Jakubowska M., Kobiety i katolicka kultura religijna w środowisku polskich ziemian i drobnej szlachty na Ziemiach Zabranych w XIX wieku, „Studia Białorutenistyczne” 8(2014), s. 47-57. [Google Scholar]
 46. Mazur E., Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 47. Mazurek H. M., Powstanie i rozwój ukrytych zgromadzeń bł. Honorata Koź-mińskiego w latach 1874-1908, oprac. i przygot. do druku H. I. Szumił, Sandomierz 2009. [Google Scholar]
 48. Muśnicka E., O. Honorat z Białej Kapucyn, 1829-1916, Jego żywot i działal-ność, t. 1, Kraków 1925. [Google Scholar]
 49. Nalepa J., „Przytulisko” warszawskie w latach 1858-1920, mps, Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1967. [Google Scholar]
 50. Odziemkowski J., Patriota, [w:] Boży człowiek w służbie ludziom. Bł. Hono-rat Koźmiński, red. A. Derdziuk, G. Filipiuk, Lublin 2018, s. 113-124. [Google Scholar]
 51. Olszewski D., Postawy społeczno-religijne kobiet w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Kobieta i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s. 11-22. [Google Scholar]
 52. Pawelec L., Stanisław Jachowicz (1796-1857), „Nauczyciel i Szkoła” 3-4(2003), s. 320-331. [Google Scholar]
 53. Prejs R., Kapucyni Prowincji Polskiej w rewolucji moralnej i powstaniu styczniowym, [w:] Życie zakonne w Królestwie Polskim w latach 1832-1864, red. W. Graczyk, J. M. Marszalska, Kraków 2015, s. 119-138. [Google Scholar]
 54. Ricciardi A., Franciszka Siedliska. Matka Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, tłum. M. Immolata Krajewska, Władysława Minkiewicz, Rzym 1987. [Google Scholar]
 55. Skorodziuk J., Janów Podlaski – rezydencja biskupów, „Szkice Podlaski” 13(2005), s. 11-28. [Google Scholar]
 56. Stankiewicz-Kopeć M., Poglądy Klementyny z Tańskich Hoffmanowej 1798-1845 w refleksji uczennic. Zarys zagadnienia, „Studia Pedagogica Ignatiana” 3(2016), s. 99-121. [Google Scholar]
 57. Truszkowska A. M., Listy do o. Honorata Koźmińskiego, [w:] Wybór pism, t. II, cz. 1, Rzym 1980. [Google Scholar]
 58. Werner M., O. Honorat Koźmiński. Kapucyn 1829-1916, Poznań-Warszawa 1972. [Google Scholar]
 59. Wilkońska P., Wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, Warszawa 1959. [Google Scholar]
 60. Wójcik M., Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej. Powstanie, rozwój i działalność w latach 1878-1918, Poznań 1978. [Google Scholar]
 61. Ziółek J., Patriotyczna postawa duchowieństwa w czasie powstania 1830-1831 roku, „Roczniki Humanistyczne 2(1980), s. 79-103. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.