Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 131 (2019): Nasza Przeszłość

Artykuły

"Ta nędza leżała nam na sercu". Apostolska misja Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, jako odpowiedź na problemy społeczne przełomu XIX i XX wieku Królestwa Polskiego w kontekście historii dobroczynności

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2019.131.151-168  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

W Królestwie Polskim przełomu wieku XIX i XX w dobie wzmożonego rozwoju gospodarczego, przemysłowego i demograficznego nasilały się problemy społeczne: ubóstwo, sieroctwo, cierpienie fizyczne, zagrożenia moralne. Odpowiedzią na nie była przede wszystkim działalność towarzystw dobroczynnych. W historii dobroczynności szczególnie zapisała się działalność Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W pierwszej części artykułu została przedstawiona charakterystyka sytuacji społecznej Królestwa oraz diagnoza patologii społecznych. W dalszej części artykułu szczególna uwaga poświęcona została działalności Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, których inicjatywy i działalność stanowią ważną część historii dobroczynności na przełomie XIX i XX wieku w Królestwie Polskim.

Bibliografia

 1. Gruszczyńska K., Historia Zgromadzenia S.S. Franciszkanek od Cierpiących, oprac. L. Czermińska, J. Marecki, Kraków 2019. [Google Scholar]
 2. Bandrowski J., Najnieszczęśliwsi, Warszawa 1901. [Google Scholar]
 3. Bołdyrew A., Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914, Łódź 2016. [Google Scholar]
 4. Bołdyrew A., Społeczne inicjatywy na rzecz walki z patologiami w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w., „Studia Gdańskie”, t. 31, Gdańsk- Oliwa 2012. [Google Scholar]
 5. Bołdyrew A., Źródła do badań nad ochronkami jako instytucjami opiekuńczowychowawczymi w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku, „Ignatianum” nr 19/2: 2016. [Google Scholar]
 6. Czermińska L., Duchowość Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Łódź 2009 [Google Scholar]
 7. Czermińska L., Wszystko zaczęło się w Kozienicach… Życie i dzieło Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927), Kozienice 2017. [Google Scholar]
 8. Drozdowski M.M., Zahorski A., Historia Warszawy, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 9. Kępski C., Towarzystwa dobroczynności w Królestwie Polskim (1815-1914), Lublin 1993. [Google Scholar]
 10. Kośka M., Pomoc społeczna w zaborze rosyjskim w świetle akt Rady Głównej Opiekuńczej Szpitali 1832-1870, [w:] Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX, pod red. J. Sztetyłły, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 11. Markiewiczowa H., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 12. Mazur E., Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 13. Międzyrzecki A., Warszawa Prusa i Gierymskiego. Szkice z dawnej Warszawy, Warszawa 1957. [Google Scholar]
 14. Olszewski D., W służbie cierpiącym. Charyzmat Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927), Niepokalanów 1991. [Google Scholar]
 15. Pękowska M., Opieka państwowa w Królestwie Polskim do 1870 roku w świetle przepisów prawnych, „Kieleckie Studia Pedagogiczne”, t. 9: 1994. [Google Scholar]
 16. Pietrzak-Komar K., Wykluczenie bezdomnych, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne”, nr 1:2015. [Google Scholar]
 17. Piotrowska-Marchewa M., Nędzarze i Filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815-1863, Toruń 2004. [Google Scholar]
 18. Wagner K., Bale w Warszawie drugiej połowy XIX w., http://www.wilanowpalac. pl/bale_w_warszawie_drugiej_polowy_xix_w.html, [dostęp: 25.07.2018]. [Google Scholar]
 19. Chmiel Z., Zbiórki i datki dobroczynne w Warszawie końca XIX wieku, http://www.wilanowpalac.pl/zbiorki_i_datki_dobroczynne_w_warszawie_ konca_xix_wieku.html, [dostęp: 25.07.2018]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.