Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 127 (2017): Nasza Przeszłość

Artykuły

O nieistniejących kościołach Zamojskich

 • Anna Bartko-Malinowska
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2017.127.201-219  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2017

Abstrakt

Zamość jest miastem atrakcyjnym turystycznie ze względu na wyjątkowy, „idealny” układ przestrzenny, niespotykany w innych miastach Polski i Europy oraz ze względy na ciekawą manierystyczną architekturę. Warto pamiętać jednak, że nie wszystkie dzieła zachowały swój pierwotny wygląd, a niektóre obiekty, zwłaszcza sakralne, między innymi na skutek przebudowy miasta na twierdzę i utworzenia w Zamościu koszarów wojskowych, przestały istnieć. Artykuł poświęcony jest tym kościołom, które zostały zniszczone, rozebrane, zsekularyzowane i zapomniane, a które stanowiły o bogatej kulturowo i historycznie przeszłości miasta. Do kościołów tych należą: kościół św. Krzyża na Przedmieściu Lwowskim, kaplica Matki Bożej Loretańskiej, kościół św. Katarzyny na Przedmieściu Lubelskim, kościół ormiański pw. Chwalebnego Wniebowzięcia Bogarodzicy Maryi Panny, cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego na Przedmieściu Lwowskim, zespół szpitalno-klasztorny ojców bonifratrów, z kościołem, w którym znajdowała się cudami słynący obraz Matki Bożej i klasztor z kościołem św. Anny należący do sióstr klarysek na Rynku Wodnym. Niektóre z tych obiektów istnieją pełniąc funkcje niesakralne, zatraciwszy zupełnie swój charakter, lecz prowadzone były prace, m.in. przy kościele klarysek, przywracające ich pierwotny wygląd.

Bibliografia

 1. Atras Z., Krótka historia zakonu bonifratrów i jego trzech konwentów fundacji biskupa Mikołaja Świrskiego, „Nestor. Czasopismo Artystyczne”, nr 2(16), 2011. [Google Scholar]
 2. Barącz S., Rys dziejów Ormiańskich, Tarnopol 1869. [Google Scholar]
 3. Chrząszczewski J., Kościoły Ormian polskich. Katalog zabytków ormiańskich, t. I, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 4. Gil A., Jan Zamoyski wobec zagadnień wyznaniowych na przykładzie Zamościa przełomu XVI i XVII w., „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, t. 3, Zamość 2005. [Google Scholar]
 5. Gil A., Opis unickiej cerkwi p.w. św. Mikołaja w Zamościu z 1828 r. na tle dziejów tamtejszych bazylianów, Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, t. 1, Zamość 2003. [Google Scholar]
 6. Horodyski B., Najstarsza lustracja Zamościa, „Teka Zamojska”, nr 4, 1938. [Google Scholar]
 7. Kędziora A., Dawna architektura i budownictwo Zamościa, Zamość 1990. [Google Scholar]
 8. Kędziora A., Encyklopedia miasta Zamościa, Chełm 2000. [Google Scholar]
 9. Kondraciuk P., Opiekunka chorych. Historia obrazu M.B. Bonifraterskiej, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 2-3 (56), 1998. [Google Scholar]
 10. Kossowski A., Z dziejów zakonu bazylianów w Zamościu, „Teka Zamojska” nr 4, 1938. [Google Scholar]
 11. Kościoły, cerkwie i klasztory Lubelszczyzny w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2013. [Google Scholar]
 12. Kowalczyk J., Kolegiata w Zamościu, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 13. Kowalczyk J., Kościół ormiański w Zamościu z XVII wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 25/2, Warszawa 1980. [Google Scholar]
 14. Kowalczyk J., Morando Bernardo, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21, 1976, s. 693-694. [Google Scholar]
 15. Kowalczyk J., O wzajemnych relacjach planu miasta Zamościa i kolegiaty zamojskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. XXIV, 1962 nr 3/4. [Google Scholar]
 16. Partyka W., Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII w., Lublin 2008. [Google Scholar]
 17. Pawlicki M., Odkrycie fundamentów kościoła ormiańskiego w Zamościu w 1968 roku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 25/2, Warszawa 1980. [Google Scholar]
 18. Pietnoczko B., Bazylianie polscy. Ostatnie lata w Królestwie, [w:] Śladami Unii Brzeskiej, Lublin-Supraśl 2010. [Google Scholar]
 19. Próchniak D., Cechy armeńskie i niearmeńskie w architekturze kościoła Ormian zamojskich, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 6, Między wschodem a zachodem, cz. III, Kultura artystyczna, red. T. Chrzanowski, Lublin 1985. [Google Scholar]
 20. Sroczyńska B., Rozwój przestrzenny przedmieść Zamościa w latach 1580- 1939, [w:] Konserwatorska Teka Zamojska: Zamość w XIX stuleciu, red. L. Krzyżanowskiego, Zamość 1986. [Google Scholar]
 21. Szykuła-Żygawska A., Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Przedmieścia Lubelskiego w Zamościu i twórca jego wyposażenia Ignacy Burczyński, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red. A. Betlej, K. Brzezina, P. Oszczanowski, Wrocław 2011. [Google Scholar]
 22. Zamość – miasto idealne. Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektury, red. J. Kowalczyka, Lublin 1980. [Google Scholar]
 23. Ziółek E. M., Przeniesienie Sióstr Miłosierdzia z Zamościa do Szczebrzeszyna w 1812 roku (czyli o potrzebie studiowania źródeł), [w:] Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczuk, Lublin 2010. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.