Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 117 (2012): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność szkół jezuickich w Pułtusku od XVI do XVIII wieku. Powstanie kolegium jezuickiego w Pułtusku

 • Radosław Lolo
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2012.117.315-336  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2012

Abstrakt

Wydaje się, że czynnikiem, który w zasadniczy sposób zmienia postrzeganie zarówno demografii Pułtuska w XVII wieku, jak i zmian w zasięgu rynku lokalnego może być – jak sugeruje K. Wiśniewski – powstanie i rozwój kolegium jezuickiego. Niemal od samego początku było stosunkowo liczne w stosunku do liczby mieszkańców Pułtuska. W 1573 r. liczyła 361 uczniów (czyli 1:10 w stosunku do mieszkańców), w 1592 ponad 600 (1:5,8), w 1610 ponad 800 (co najmniej 1:6 ze względu na spadek liczby mieszkańców!). ). Jednak pod koniec XVII w., w 1696 r., kolegium liczyło 900 studentów, co przy spadku liczby ludności mogło prowadzić do proporcji 1:1! Warto podkreślić, że spadek znaczenia Pułtuska jako ośrodka handlu pszenicą zbiega się chronologicznie z powstaniem i rozwojem kolegium. Przemiany rynkowe i zmiany kierunków formowania cechów mogą wiązać się z koniecznością zaopatrzenia dużej liczby studentów w żywność i podstawowe dobra konsumpcyjne.

Bibliografia

 1. Dramaty eucharystyczne Jezuitów. XVII wiek, oprac. Jan Okoń, Warszawa, 1978. [Google Scholar]
 2. Gorys E., Leksykon świętych, Warszawa 2007, s. 386-387. [Google Scholar]
 3. Kadulska I., Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993. [Google Scholar]
 4. Kisiel D., Kalendarium Pułtuska i okolic (do roku 2000), Płock 2001. [Google Scholar]
 5. Kołacz J. SJ, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, Kraków 2006, s. 152. [Google Scholar]
 6. Kosman M., Poczet prymasów Polski, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 7. Kużmina D., Jakub Wujek (1541-1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 8. Lolo R., Pułtovia ludens, czyli o przedstawieniach teatralnych w Pułtusku raz jeszcze [w:] Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. V, pod red. A. Bartnickiego i in. Pułtusk 2003, s. 13-25. [Google Scholar]
 9. Obirek St., Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668. Działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna, Kraków 1996. [Google Scholar]
 10. Paciuszkiewicz M. SJ, Andrzej Bobola, Kraków 2002. [Google Scholar]
 11. Piechnik L., Gimnazjum w Braniewie w XVI w., „Nasza Przeszłość”, nr 7. (1958), s 5-72. [Google Scholar]
 12. Piechnik L. SJ, Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku, Kraków 2001. [Google Scholar]
 13. Poplatek J. SJ, Św. Andrzej Bobola. Łowca dusz, Sandomierz 2007. [Google Scholar]
 14. Sawicki J., Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. VI Synody diecezji płockiej i ich statuty, Warszawa 1952. [Google Scholar]
 15. Tazbir J., Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa 1978. [Google Scholar]
 16. Teatr jezuicki w Polsce XVIII-XIX wieku, oprac. I. Kadulska, Gdańsk 1997. [Google Scholar]
 17. Volumina constitutionum. Wolumen I 1550-1585 t. II 1550-1609, oprac. S. Grodziski, I. Dwornicka i W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 155-156. [Google Scholar]
 18. Życie Andrzeja Noskowskiego Biskupa Płockiego przez Andrzeja Święcickiego, notariusza ziemi nurskiej, potomka po jego siostrze, oprac. T. Żebrowski [w:] Biskup Andrzej Noskowski, pod red. M. Ostrowskiego (praca w druku). [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.