Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 122 (2014): Nasza Przeszłość

Artykuły

Geneza kazań Jana Frankensteina scio quid faciam

 • Adam Zapała
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.122.15-32  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2014

Abstrakt

W bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego przechowywany jest rękopis BUWr I Q 377, zawierający kolekcję przykładowych kazań Jana Frankensteina, wybitnego piętnastowiecznego intelektualisty, kaznodziei, inkwizytora Wrocławskiego, zaangażowanego w późnośredniowieczny ruch odnowy Kościoła. Choć rękopis ten był wielokrotnie wzmiankowany w historiografii, to jednak duża część kazań w nim zawartych nie doczekała się do tej pory omówienia. Niniejszy artykuł poświęcony jest genezie dwóch spośród rzeczonych kazań. Kazania Scio quid faciam odnoszą się do tego samego tematu i w dużej mierze są tożsame w treści (choć jedno ma 15 stron, drugie zaś tylko 5). Są to kazania przeznaczone na czas zarazy i zawierają rady dotyczące życia i pełnienia posługi duszpasterskiej w zakażonym mieście. Zostały one przygotowane podczas zarazy 1439 roku we Wrocławiu, dla podniesienia poziomu moralnego tamtejszych ojców dominikanów i zapisane w przez Frankensteina jako dwie wersje modelowego tekstu na czas zarazy.

Bibliografia

 1. Chmielowska B., Jana Frankensteina traktat „De modo peragendi divinum officium in die Parasceue Domini”, „Przegląd Tomistyczny”, 6- 7 (1997), s. 410- 442. [Google Scholar]
 2. Chmielowska B., Kazanie na rocznicę śmierci cesarza Karola IV, „Przegląd Tomistyczny”, 10 (2004), s. 127-147. [Google Scholar]
 3. Kielar P., Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu. VIII. Jan z Ząbkowic, dominikanin (†1446) magister teologii [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, red. J. Kłoczowski, t. 1, Warszawa 1975, s. 423- 456. [Google Scholar]
 4. Korta W., Średniowieczna annalistyka śląska, Wrocław 1966. [Google Scholar]
 5. O'Carroll M. E., A Thirteenth-Century Preacher's Handbook. Studies in MS Laud Misc. 511, Toronto 1997. [Google Scholar]
 6. Panuś K., Kaznodziejstwo w Polsce: od średniowiecza do baroku, Kraków 2001. [Google Scholar]
 7. Słomczyńska A., Iohannis Frankenstein Commentarium in Oeconomica Aristotelis, „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, 32 (1994), s. 101-108. [Google Scholar]
 8. Swieżawski S., Studia z myśli późnego średniowiecza, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 9. Wójcik M., Klęski elementarne w średniowiecznym Wrocławiu. I. Pożary i zarazy, „Rocznik Wrocławski”, 6 (2000), s. 27-39. [Google Scholar]
 10. Zajchowska A., Inkwizytor wrocławski Jan z Ząbkowic i obraz herezji w jego kazaniach „ad clerum” [w:] Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 172-184. [Google Scholar]
 11. Zajchowska A., Iohannes Frankenstein o.p. (†1446) and his sermones ad clerum (ms I Q 377 from the University Library in Wrocław), „Medieval Sermon Studies”, 51 (2007), s. 98-101. [Google Scholar]
 12. Zajchowska A., Między uniwersytetem a zakonem. Biografia i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic (†1446), Warszawa 2013. [Google Scholar]
 13. Zajchowska A., Teolog i jego miejsce w Kościele w świetle krakowskiej mowy rekomendacyjnej „Hermon in nomine tuo” dominikanina Jana z Ząbkowic (†1446), [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008, s. 197-219. [Google Scholar]
 14. Zawadzka K., Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226-1810), [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, red. J. Kłoczowski, t. 2, Warszawa 1975, s. 289-389. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.