Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 104 (2005): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Trzynawowe świątynie dominikańskie na ziemiach prawobrzeżnej Ukrainy w wiekach XVII- XIX

 • Natalia Ursu
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2005.104.267-286  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2005

Abstrakt

Artykuł analizuje dziedzictwo artystyczne zakonu dominikanów na terytorium Ukrainy Prawobrzeżnej z naukowego punktu widzenia. Autor bada konstrukcje architektoniczne mnichów, ich osobliwości artystyczne, kompozycyjne i przestrzenne.

Bibliografia

 1. Spież I. A., Dominikanie w Kamieńcu Podolskim, Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu - Ordynariuszowi Diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków-Kamieniec Podolski 2001. [Google Scholar]
 2. Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, red. J. Kłoczowski, J. A. Spież, Poznań 2002. [Google Scholar]
 3. Kowalczyk J., Kościoły późnobarokowe w diecezji Kamienieckiej, w: Sztuka kresów wschodnich, cz. 2, Kraków, 1996. [Google Scholar]
 4. Jurczenko S., Krzyżowe kościoły Ukrainy w pierwszej połowie XVII w., Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa 1995, s. 283-294. [Google Scholar]
 5. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. I, Kościoły i klasztory dawnego województwa ruskiego, t. 1-11, opr. A. Betlej, E. Herniczek, K. Kuczman, J. Petrus, Kraków 1993-2003. [Google Scholar]
 6. Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku, w: Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1997, red. A. J. Baranowski, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 7. Kowalczyk J., Późnobarokowe kościoły i klasztory diecezji kijowskiej i dekanatu bracławskiego, cz. 3, Kraków 1998. [Google Scholar]
 8. Wołyniak (M. J. Giżycki), Wykaz klasztorów dominikańskich prowincji ruskiej cz. 2, Kraków 1923. [Google Scholar]
 9. Barącz S., Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. 1-2, Lwów 1861. [Google Scholar]
 10. Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. 1-2, red. J. Kłoczowski, Warszawa 1975. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.