Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 113 (2010): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Dominikanie w Krakowie czy w Opatowcu? W poszukiwaniu pierwszego Bractwa Różańcowego w średniowiecznej Małopolsce

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2010.113.281-293  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2010

Abstrakt

W ostatniej ćwierci XV w. ruch bractw różańcowych rozwijał się dynamicznie w klasztorach dominikańskich w Niemczech i we Włoszech, a także na Śląsku, Pomorzu Zachodnim i Kujawach. Podobnie było w średniowiecznej Małopolsce, o czym świadczy analizowany w niniejszym opracowaniu tekst krakowskich Acta Episcopalia z 27.04.1498 roku. Tekst ten jest wyrokiem sądu biskupiego w sprawie bractwa różańcowego działającego w klasztorze dominikanów w Opatowcu. Prezentowane źródło jest najstarszym znanym źródłem dotyczącym działalności bractwa różańcowego w Małopolsce. Daje również wgląd w zwyczaje i popularność tego typu stowarzyszenia religijnego.

Bibliografia

 1. Barącz S., Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego, t. I, Lwów 1861. [Google Scholar]
 2. Blasel C., Geschichte der Rosenkranzbruderschaft bei St. Adalbert In Breslau, Breslau 1912. [Google Scholar]
 3. Bochniak W., Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików w diecezji wrocławskiej (od XVI w. do 1810 r.), Wrocław 1983. [Google Scholar]
 4. Bruździński A., Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. Zarys problematyki, [w:] Historia świadectwem czasów. Księga pamiątkowa ofiarowana ks. prof. M. T. Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 116-120. [Google Scholar]
 5. Bues A., Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562-ca. 1618), Wiesbaden 2008. [Google Scholar]
 6. Bzowski A., Propago Divi Hyacinthi Thaumaturgi Poloniae seu rebus praeclare gestis provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, Venetis 1606, s. 5. [Google Scholar]
 7. Drelicharz W., Sędziwój z Czechla h. Korab, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI (1995-1996), s. 398. [Google Scholar]
 8. Gałuszka T., Nieznany spór z ok. 1500 roku pomiędzy krakowskimi mendykantami, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008, s. 472-473. [Google Scholar]
 9. Heyden H., Kirschengeschichte Pommerns, Köln 1957. [Google Scholar]
 10. Jach D., Zarys kariery kościelnej i wstępna próba ustalenia itinerarium królewicza kardynała Fryderyka Jagiellończyka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne”, 129(2002), s. 51-74. [Google Scholar]
 11. Kaczmarek K., Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005. [Google Scholar]
 12. Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, Lublin 1956. [Google Scholar]
 13. Kochaniewicz B., Średniowieczni dominikanie o Matce Bożej, Kraków 2008. [Google Scholar]
 14. Kubicki K., Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007. [Google Scholar]
 15. Kutrzeba S., Przyczynek do dyplomatyki polskiej wieku XIII, „Kwartalnik Historyczny”, 12 (1898), s. 88-99. [Google Scholar]
 16. Madura R.F., t. I (lata 1225-1600), Romae 1972. [Google Scholar]
 17. Miławicki M., Pobożność ludowa w pracy duszpasterskiej dominikanów na ziemiach polskich, „Teofil”, 2 (2005), s. 74-78. [Google Scholar]
 18. Mortier R.P., Histoire des maitres généraux de l`ordre des frères prècheurs, t. IV, Paris 1909. [Google Scholar]
 19. Nowowiejski F., Phaenix decoris et ornamentis provinciae Poloniae s. ordinis Praedicatorum, Posnaniae 1752. [Google Scholar]
 20. Piróg J., Geneza i rozwój bractw różańcowych w Polsce do r. 1604, Lublin 1966. [Google Scholar]
 21. Przybyszewski S.M., Bienias A., Łukasik S.J., Opatowiec – tysiąc lat dziejów, Kielce 2000. [Google Scholar]
 22. Rybus H., Królewicz kardynał Fryderyk Jagiellończyk jako biskup krakowski i arcybiskup gnieźnieński, Warszawa 1935. [Google Scholar]
 23. Siejkowski M., Dni roczne świętych, błogosławionych zakonu kaznodziejskiego także z opisaniem kościołów i klasztorów Prowincji Polskiej, Kraków 1743. [Google Scholar]
 24. Skierska I., Miasto w Kościele. Obowiązek mszalny w wielkich miastach średniowiecznej Polski, [w:] Ecclesia et civitas, s. 407-412. [Google Scholar]
 25. Skrzyniarz R., Duszpasterstwo benedyktynów, bożogrobców i dominikanów na ziemiach polskich w średniowieczu, RH, 48(2000), z. 2, s. 517-520. [Google Scholar]
 26. Trajdos T.M., Kult maryjny w kościołach mendykanckich średniowiecznego Lwowa, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i Zycie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002, s. 417. [Google Scholar]
 27. Walczak M., Spór Sędziwoja z Czechla z krakowskimi dominikanami w świetle historii sztuki, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, Kraków 2008, s. 241-256. [Google Scholar]
 28. Wichrowicz Z., Konwent dominikanów św. Trójcy ze szczególnym uwzględnieniem działalności bractwa różańcowego, Wrocław 1988. [Google Scholar]
 29. Wiesiołowski J., Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średniowiecza, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. I, red. J. Kłoczowski, Warszawa 1975, s. 226. [Google Scholar]
 30. Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem, Marjówka 1927. [Google Scholar]
 31. Zalewska K., Modlitwa i obraz. Średniowieczna ikonografia różańcowa, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 32. Zaremska H., Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznych życia religijnego, Wrocław 1977. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.