Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Księdza Józefa Rychlickiego z Bielczy koncepcja uczenia się pod kierunkiem

 • Piotr Jaworski
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.155-186  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Nieustannie stawiamy sobie pytanie o jakość systemu nauczania i wychowywania. Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, pojawiały się różne systemy i koncepcje, a wśród nich również nowy ruch, który łączył nauczanie i wychowanie z odpowiednimi formami działalności wytwórczej uczniów. W niedługim czasie nurt ten został nazwany „szkołami pracy”. Na gruncie polskim nowo pojawiająca się koncepcja szkoły eksperymentalnej została określona mianem „szkoły twórczej”. Nie trudno się domyśleć, że bardzo szybko nowa metoda została poddana ocenom ekspertów, uczących a także i samych uczniów. Swoją ocenę zaprezentował również ceniony katecheta ks. Józef Rychlicki. Zadaniem niniejszego artykułu jest nie tylko ukazanie poglądów ks. Rychlickiego na słuszność wprowadzania metody „szkoły twórczej”, ale również refleksja nad potrzebą zaimplementowania niektórych postulatów tej metody we współczesnym systemie
edukacyjnym.

Bibliografia

 1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Zespół: Księgi Metrykalne Diecezji Tarnowskiej, sygn. KMB XXII/3. Kopie ksiąg chrztów, parafia Borzęcin, wieś Bielcza, rok. [Google Scholar]
 2. Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Krakowie, Zespół: Akta Personalne, sygn. AP 717. [Google Scholar]
 3. Archiwum Ofiar Terroru Nazistowskiego i Komunistycznego w Krakowie 1939-1956, Materiały dostępne online: http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,jozef-rychlicki,2986.chtm [dostęp: 02.09.2020]. [Google Scholar]
 4. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akta personalne studentów, sygn. S II 619. [Google Scholar]
 5. Banszel K., Co to jest t.zw. szkoła pracy czyli szkoła twórcza. Wykład wypowiedziany we Lwowie Dnia 11 grudnia 1923 r., Warszawa 1933. [Google Scholar]
 6. Barska A., Szkoła twórcza. Transformacje i formy jej istnienia we współczesnej praktyce pedagogicznej, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej”, 3 (2012), s. 51-62. [Google Scholar]
 7. Borkowska N., Tutoring w edukacji, „Colloquium Edukacja-Polityka-Historia”, 4 (2018), s. 5-20. [Google Scholar]
 8. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opr. z inicjatywy Benedyktynów tynieckich, wyd. 5, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 9. Hall-Quest L. A., Uczenie się pod kierunkiem w szkole średniej. Rzecz o nauce uczenia się w szkole średniej, przekład I. M. Szymaniukówna, Lwów-Kraków 1932. [Google Scholar]
 10. Joteyko J., Postulaty szkoły twórczej na prawach struktur psychicznych, Warszawa 1927. [Google Scholar]
 11. Kostkiewicz J., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce lat 1918-1939, Kraków, Wydawnictwo Impuls, 2017. [Google Scholar]
 12. Kubik W., Biuletyn katechetyczny, „Collectanea Theologica”, 47/1 (1977), s. 125-149. [Google Scholar]
 13. Milerski B., Śliwerski B., PWN Leksykon. Pedagogika, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 14. Perelman A., Zagadnienia szkoły twórczej, Warszawa 1931. [Google Scholar]
 15. Piekarski M., Polska „szkoła twórcza” Henryka Rowida. Implikacje dla rozwoju zawodowego, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 35 (2016), z. 1, s. 273-282. [Google Scholar]
 16. Rowid H., Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły, wyd. 2 rozsz., Kraków 1929. [Google Scholar]
 17. Rychlicki J., Czytanie Pisma Św. w szkole średniej, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, 19 (1930), z. 9, s. 417-429. [Google Scholar]
 18. Rychlicki J., Jak pracuje szkoła twórcza?, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, 25 (1936), z. 4, s. 161-172. [Google Scholar]
 19. Rychlicki J., Metoda pod kierunkiem a nauczanie religii, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, 25 (1936), z. 10, s. 443-451. [Google Scholar]
 20. Rychlicki J., Metoda pod kierunkiem a nauczanie religii (dokończenie), „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, 26 (1937), z. 1, s. 5-14. [Google Scholar]
 21. Rychlicki J., Szkoła tradycyjna a szkoła twórcza, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, 24 (1935), z. 10, s. 433-441. [Google Scholar]
 22. Turek W., „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Rola Słowa Bożego w życiu konsekrowanym na podstawie niektórych tekstów św. Hieronima, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 28/4 (2015), s. 18-33. [Google Scholar]