Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Systemowy charakter filozofii Arystotelesa

 • Andrzej Sołtys
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.505-519  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Artykuł nawiązuje do żywej dyskusji dotyczącej charakteru filozofii Arystotelesa. Jakkolwiek wielu komentatorów Arystotelesa potwierdza systemowy charakter jego filozofii, to są również i tacy, którzy traktują go jako myśliciela analitycznego, a nawet antysystemowego. W niniejszym studium parcjalnie uzasadnia się twierdzenie, iż Arystoteles w konfrontacji z idealizmem poznawczym Platona tworzy własny system filozoficzny. W uzasadnieniu wyodrębnia się bazowy czynnik systemotwórczy, którym jest realizm poznawczy, a następnie wykazuje się, że czynnik ten jest ogniskową filozoficznego poznawania i wyjaśniania bytu ludzkiego, jego działania oraz sprawności (cnót), jakie nabywa ludzki rozum przez własne działanie. Niniejsze uzasadnienie wysuniętego w pracy twierdzenia opiera się na zasadniczych przesłankach: pluralizm bytowy jest jednością, a zatem sam byt jest systemem; filozofia w myśl arystotelesowskiego pojęcia jest całościowym, przyczynowym i ostatecznym poznaniem bytu; w taki sposób Arystoteles wyjaśnia byt ludzki, jego działanie oraz nabywane przez niego sprawności. Ukierunkowanie filozofii na poznawanie wskazanych obszarów realnego bytu parcjalnie dowodzi systemowego charakteru jego filozofii. Powodem podważania przez komentatorów systemowego charakteru filozofii Arystotelesa jest ich błędna interpretacja metody historyzmu stosowanej przez Stagirytę, sugerująca, że ten uprawia filozofię na poziomie metaprzedmiotowym.

Bibliografia

 1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 2. Arystoteles, Fizyka, przeł. K. Leśniak, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2, PWN, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 3. Arystoteles, O częściach zwierząt, przeł. P. Siwek, PWN, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 4. Arystoteles, O duszy, przeł. P. Siwek, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 3, PWN, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 5. Bartel T., Zagadnienie uniwersaliów u Arystotelesa, „Studia Philosophiae Christianae”, 16 (1980), 1, s. 215-218. [Google Scholar]
 6. Berti E., Arystoteles w XX wieku, przeł. A. Dudzińska-Facca, D. Facca, Warszawa 2015, s. 137-206. [Google Scholar]
 7. Brann N. L., The debate over the origin of genius during the Italian renaissance, Brill, Leiden-Boston-KÖln 2002. [Google Scholar]
 8. Cranefield P. F., „On the Origin of the Phrase” Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, „Journal of the History of Medicine and Allied Sciences”, 25 (1970), s. 77-80. [Google Scholar]
 9. Gondek P., Specyfika sprawnościowego rozumienia intelektualizacji w kulturotwórczym działaniu człowieka, „Roczniki Kulturoznawcze”, 10 (2019), 4, s. 123-139. [Google Scholar]
 10. Hamelin O., Le Système d’Aristote, Vrin, Paris 2002. [Google Scholar]
 11. Kalinowski J., Arystotelesowska teoria sprawności intelektualnych czyli o dwu pojęciach mądrości, „Roczniki Filozoficzne”, 5 (1955-1957), 4, s. 45-65. [Google Scholar]
 12. Kiczuk S., Główne filozoficzne koncepcje zmiany, „Roczniki Filozoficzne”, 31 (1983), 1, s. 41-76. [Google Scholar]
 13. Krąpiec M. A., Człowiek i kultura, Lublin 2008. [Google Scholar]
 14. Krąpiec M. A., Człowiek jako osoba, Lublin 2005. [Google Scholar]
 15. Krąpiec M. A., Czym jest filozofia klasyczna?, „Roczniki Filozoficzne”, 45 (1997), 1, s. 156-165. [Google Scholar]
 16. Krąpiec M. A., O filozofii, Lublin 2008. [Google Scholar]
 17. Krąpiec M. A., Odzyskać świat realny, Lublin 1999. [Google Scholar]
 18. Krąpiec M. A., U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991. [Google Scholar]
 19. L. Łysień, Wędrówki po metafizyce, Kraków 2005. [Google Scholar]
 20. Leś T., Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa Platona i Arystotelesa, Kraków 2016. [Google Scholar]
 21. MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 22. Maryniarczyk A., Człowiek – istota otwarta na transcendencję, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 8 (1999), s. 105-117. [Google Scholar]
 23. Maryniarczyk A., Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości, Lublin 2004. [Google Scholar]
 24. Maryniarczyk A., Spór o metodę poznania realistycznego: abstrakcja czy separacja?, Poznanie bytu czy ustalanie sensów?, „Zadania Współczesnej Metafizyki”, 1 (2019), s. 65-101. [Google Scholar]
 25. Morawiec E., Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalność, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 26. Paszyński J., Eudajmonizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk i inni, t. 3, Lublin 2002, s. 303-309. [Google Scholar]
 27. Tabaczek M., Dusza ludzka w kontekście klasycznego i współczesnego hylemorfizmu, „Studia Teologii Dogmatycznej”, 4 (2018), s. 127-145. [Google Scholar]
 28. Wesoły M., Księga Arystotelesa o dyspozycjach dianoetycznych (intelektualnych), „Etyka nikomachejska” VI, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, 2 (2018), s. 6-17. [Google Scholar]
 29. Wierzbicki A., Etyka a eudajmonologia, „Roczniki Filozoficzne”, 2 (2000-2001), s. 47-64. [Google Scholar]
 30. Żardecka M., Znaczenie rozsądku i umiaru w życiu jednostki i społeczeństwa, „Logos i Ethos”, 45 (2017), s. 7-28. [Google Scholar]