Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Organizacja kolonii wakacyjnych dla uczniów szkół średnich miasta ­Krakowa w porębie wielkiej jako przykład troski o zdrowie, higienę i wychowanie młodzieży w pierwszych dekadach XX wieku

Przesłane: 12 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

At the end of the 19th century, schools in Galicia began to strive to improve the hygiene and health of young people. Greater care for health and school hygiene resulted in undertaking various projects in this area. One of them has become holiday camps, organized in climatic and recreational centers for students, first from large urban centers, then also from smaller ones, as well as from rural environments. Their goal was to “save the health of children and adolescents and” shape the proper upbringing “, including those related to raising hygiene awareness among children and adolescents. The initiatives of organizing summer holidays for students in the form of a camps were taken, among others, by social factors. One of them was the Society of Holiday Camps for high school students from the city of Kraków and Podgórze established at the beginning of the 20th century. It ran a colony in Poręba Wielka, where efforts were made to improve the health condition of high school students, as well as educational work, also in the area of hygienic education of charges. Also associated with the Society were outstanding doctors, pioneers of physical and hygienic education in Poland, professors of the Jagiellonian University – Henryk Jordan and Stanisław Ciechanowski. The article discusses the issues of the organization of summer camps in Poręba Wielka, run in an exemplary manner by the Society of Holiday Camps, based on new pedagogical trends and tendencies aimed at taking care of health, hygiene and education of students.

Bibliografia

 1. lat działalności Towarzystwa Kolonii Letnich dla Dzieci imienia D-ra Stanisława Markiewicza, Warszawa 1932.
 2. Baranowski B., Kolonie wakacyjne. Uwagi o potrzebie i sposobach urządzania w naszym kraju, Lwów 1984.
 3. Baranowski M., Zarys higieny i dietetyki ciała i ducha w zastosowaniu do młodzieży szkolnej i do wieku dziecięcego, Stanisławów 1881.
 4. Baranowski M., Pedagogika do użytku seminariów nauczycielskich i nauczycieli szkół ludowych, Lwów 1896.
 5. Barnaś-Baran E., Wycieczki szkolne uczniów gimnazjów galicyjskich w latach 1890-1914, „Roczniki Pedagogiczne”, 9 (2017), nr 1, s. 49-61.
 6. Biehler M., Podręcznik higieny, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1916.
 7. Ciechanowski S., Kilka uwag o koloniach wakacyjnych, „Muzeum”, 1 (1913), z. 1, s. 23-33.
 8. „Czas” z 9 stycznia 1905 roku, nr 6, s. 2.
 9. Dolata E., Edukacja zdrowotna w Galicji doby autonomicznej, w: Edukacja i wychowanie od XIX wieku do współczesności. Wybrane zagadnienia w kontekście badań historycznych i pedagogicznych, red. P. Juśko, Tarnów [b.r.], s. 35-50.
 10. Dolata E., Kolonie wakacyjne dla dzieci polskich w Galicji pod koniec XIX i na początku XX wieku, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna”, 24 (1997), s. 101-116.
 11. Dolata E., „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wychowanie zdrowotne w szkołach galicyjskich okresu autonomicznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J”, 31 (2018), nr 2, s. 25-38.
 12. Higiena Szkolna, red. S. Kopczyński, wyd. 2, Warszawa 1933.
 13. Janke O., Zasady higieny szkolnej. Podręcznik przeznaczony do użytku nauczycieli, kierowników szkół i lekarzy szkolnych, Warszawa 1906.
 14. Jubileusz 25-lecia Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych dla uczniów m. Krakowa 1902-1927. Księga pamiątkowa, red. L. Piotrowicz, Kraków 1927.
 15. Kopczyński S., Opieka higieniczno-lekarska nad dzieckiem normalnym w szkole, w: Zagadnienia opieki nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Polsce, red. Bronisław Krakowski, Warszawa 1929.
 16. Kronika Rady Szkolnej Krajowej za lata 1916/17, 1917/18 i 1918/19, Lwów 1919.
 17. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 25. rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie, Lwów 1982.
 18. Kronika parafii pw. Św. Sebastiana w Niedźwiedziu, tom 1992-1996 (archiwum parafialne).
 19. Kubik-Horodyński G., Wychowanie i nauka ze stanowiska polityki socjalnej, Lwów 1898.
 20. Kula E., Wprowadzenie do badań nad dziejami kolonii dziecięcych na kielecczyźnie w latach 1918-1939, „Kieleckie Studia Pedagogiczne”, 9 (1994), s. 89-96.
 21. Michalski Cz., Z dziejów wychowania fizycznego i sportu w Krakowie od końca XVIII wieku do 1918, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków. Prace Historyczne”, 8 (1977), s. 323-334.
 22. Niziołek B. D., Edukacja zdrowotna w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1975, Lublin 2013.
 23. Pierwszy Zjazd higienistów polskich we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany” z 1 sierpnia 1914 roku, nr 31, s. 612.
 24. Plany naukowe dla szkół ludowych pospolitych wraz z instrukcją 1893 r., Lwów 1893.
 25. Podolak-Zając J., Udział galicyjskich lekarzy i higienistów w pracach opiekuńczo-wychowawczych, „Studia i Prace Pedagogiczne”, 2 (2015), s. 183-196.
 26. Sosnowski K., Szkoła narodowa jako krzewicielka kultury zdrowotnej i energii twórczej, Kraków 1917.
 27. Szczepańska B., Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w II Rzeczypospolitej, Łódź 2014.
 28. Wernic L., Higiena pracy uczniów w szkole i higiena snu, w: Tablice poglądowe higieny szkolnej, Warszawa 1908.
 29. Wolny B., Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów, Lublin 2012.
 30. Winogrodzki A., Z higieny szkolnej, Kraków 1903.
 31. Żuliński T., Higiena szkolna, Kraków 1886.