Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Wpływ słów konsekracji w Mszale Pawła VI na przeżywanie ofiary Mszy świętej

 • Paweł Ślawski
Przesłane: 13 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Opracowanie odnosi się do analizy słów konsekracji zawartych w Mszale Pawła VI i poszukiwania ich biblijnego fundamentu. Realizacja programu duszpasterskiego opartego na haśle: „Eucharystia daje życie” jest motywem stawiania wielu prakseologicznych pytań dotyczących Eucharystii, m.in.: uczestnictwa w niej, zaangażowania wiernych świeckich, celebracji przez kapłanów, oczekiwanych duchowych owoców, duchowego przeżywania. Zagadnienia te nie pretendują jednak do formułowania ostatecznych rozwiązań. Mają raczej formę dyskusji nad Eucharystią. Są także podstawą propozycji i postulatów prakseologicznych. W artykule w pierwszej kolejności dokonano wyjaśnienia paschalnych związków z Eucharystią. Zwrócono przy tym uwagę na żydowską Paschę, która stała się wzorem kształtującym Ostatnią Wieczerzę i rodzącą się Eucharystię. Następnie dokonano analizy przekazów biblijnych zawierających opis Ostatniej Wieczerzy, zestawiając z obecnie używanymi słowami konsekracji zawartymi w Mszale Pawła VI. Wykorzystując metodę analizy tekstu, wskazano paschalne i biblijne pochodzenie Słów konsekracji oraz uobecnienie Jezusowej Ofiary przez kapłanów Nowego Przymierza. Słowa konsekracji wpływają zasadniczo na uczestników sprawowanej Liturgii, dając możliwość autentycznego spotkania z Jezusem. Kwestia wpływu Słów konsekracji na uczestników i ich przeżywanie wymaga jednak pogłębionej refleksji opartej na badaniach empirycznych, które to pozwolą także uwzględnić dynamiczne zmiany mentalnościowe jakie zachodzą w społeczeństwie.

Bibliografia

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 2. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu: od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011.
 3. Benoit P., Opisy ustanowienia Eucharystii, w: Biblia dzisiaj, red. J. Kudasiewicz, Kraków 1969, s. 332-362.
 4. Bergamini A., Chrystus – świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo, Kraków 2003.
 5. Jankowski A., Novi et aeterni Testamenti, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 1957, t. 10, nr 3, s. 169-179.
 6. Kiełb D., Pawlak A., Eucharystia w życiu i posłannictwie Kościoła, Rzeszów 2021.
 7. Kudasiewicz J., Eucharystia. Wydarzenie – teologia – praktyka w świetle Biblii, „Znak”, 2005, t. 9, nr 604, s. 15-32.
 8. Kudasiewicz J., Teksty ustanowienia Eucharystii, w: Biblia o Eucharystii, red. S. Szymik, Lublin 1997, s. 63-82.
 9. Mazza E., Dall’Ultima cena all’Eucaristia della Chiesa, Bologna 2014.
 10. Mazza E., La celebrazione Eucaristica : Genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione, Roma 1996.
 11. Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, editio typica tertia, Watykan 2002.
 12. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, wydanie drugie poszerzone, Poznań 2009.
 13. Nadolski B., Liturgika, t. 4, Poznań 2011.
 14. Pietkiewicz R., Biblijne przekazy o ustanowieniu Eucharystii: studium egzegetyczno-teologiczne, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 2009, t. 17, nr 2, s. 77-91.
 15. Proniewski A., Ostatnia wieczerza Jezusa w kontekście żydowskiej uczty paschalnej, „Rocznik Teologii Katolickiej”, 2007, nr 6, s. 57-67.
 16. Ślawski P., Pedagogiczny wymiar Eucharystii, w: Eucharystia w życiu i posłannictwie Kościoła, red. D. Kiełb, A. Pawlak, Rzeszów 2021, s. 175-194.
 17. Rojewski A., Nadolski B., Cichy S., Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja w Mszale Pawła VI, „Collectanea Theologica”, 1988, t. 58, nr 1, s. 89-98.
 18. Rosik M., Pierwszy list do Koryntian, w: Nowy Komentarz Biblijny, red. A. Paciorek, Częstochowa 2009, s. 363-381.
 19. Sieg F., Jezus ustanawia Eucharystię i ogłasza Nowe Przymierze, „Studia Bobolanum”, 2007, t. 18, nr 1, s. 81-95.
 20. Stefański J., Nowe Modlitwy eucharystyczne w mszale Pawła VI, w: Nowe Modlitwy Eucharystyczne Mszału rzymskiego, red. H. Sobeczko, Opole 2005, s. 39-69.
 21. Żukowski H., Uczestnictwo w Eucharystii wg 1Kor 11,17-34, „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża”, 24 (2006), s. 5-12.