Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Wpływ słów konsekracji w Mszale Pawła VI na przeżywanie ofiary Mszy świętej

 • Paweł Ślawski
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.629-642  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Opracowanie odnosi się do analizy słów konsekracji zawartych w Mszale Pawła VI i poszukiwania ich biblijnego fundamentu. Realizacja programu duszpasterskiego opartego na haśle: „Eucharystia daje życie” jest motywem stawiania wielu prakseologicznych pytań dotyczących Eucharystii, m.in.: uczestnictwa w niej, zaangażowania wiernych świeckich, celebracji przez kapłanów, oczekiwanych duchowych owoców, duchowego przeżywania. Zagadnienia te nie pretendują jednak do formułowania ostatecznych rozwiązań. Mają raczej formę dyskusji nad Eucharystią. Są także podstawą propozycji i postulatów prakseologicznych. W artykule w pierwszej kolejności dokonano wyjaśnienia paschalnych związków z Eucharystią. Zwrócono przy tym uwagę na żydowską Paschę, która stała się wzorem kształtującym Ostatnią Wieczerzę i rodzącą się Eucharystię. Następnie dokonano analizy przekazów biblijnych zawierających opis Ostatniej Wieczerzy, zestawiając z obecnie używanymi słowami konsekracji zawartymi w Mszale Pawła VI. Wykorzystując metodę analizy tekstu, wskazano paschalne i biblijne pochodzenie Słów konsekracji oraz uobecnienie Jezusowej Ofiary przez kapłanów Nowego Przymierza. Słowa konsekracji wpływają zasadniczo na uczestników sprawowanej Liturgii, dając możliwość autentycznego spotkania z Jezusem. Kwestia wpływu Słów konsekracji na uczestników i ich przeżywanie wymaga jednak pogłębionej refleksji opartej na badaniach empirycznych, które to pozwolą także uwzględnić dynamiczne zmiany mentalnościowe jakie zachodzą w społeczeństwie.

Bibliografia

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. [Google Scholar]
 2. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu: od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011. [Google Scholar]
 3. Benoit P., Opisy ustanowienia Eucharystii, w: Biblia dzisiaj, red. J. Kudasiewicz, Kraków 1969, s. 332-362. [Google Scholar]
 4. Bergamini A., Chrystus – świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo, Kraków 2003. [Google Scholar]
 5. Jankowski A., Novi et aeterni Testamenti, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 1957, t. 10, nr 3, s. 169-179. [Google Scholar]
 6. Kiełb D., Pawlak A., Eucharystia w życiu i posłannictwie Kościoła, Rzeszów 2021. [Google Scholar]
 7. Kudasiewicz J., Eucharystia. Wydarzenie – teologia – praktyka w świetle Biblii, „Znak”, 2005, t. 9, nr 604, s. 15-32. [Google Scholar]
 8. Kudasiewicz J., Teksty ustanowienia Eucharystii, w: Biblia o Eucharystii, red. S. Szymik, Lublin 1997, s. 63-82. [Google Scholar]
 9. Mazza E., Dall’Ultima cena all’Eucaristia della Chiesa, Bologna 2014. [Google Scholar]
 10. Mazza E., La celebrazione Eucaristica : Genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione, Roma 1996. [Google Scholar]
 11. Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, editio typica tertia, Watykan 2002. [Google Scholar]
 12. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, wydanie drugie poszerzone, Poznań 2009. [Google Scholar]
 13. Nadolski B., Liturgika, t. 4, Poznań 2011. [Google Scholar]
 14. Pietkiewicz R., Biblijne przekazy o ustanowieniu Eucharystii: studium egzegetyczno-teologiczne, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 2009, t. 17, nr 2, s. 77-91. [Google Scholar]
 15. Proniewski A., Ostatnia wieczerza Jezusa w kontekście żydowskiej uczty paschalnej, „Rocznik Teologii Katolickiej”, 2007, nr 6, s. 57-67. [Google Scholar]
 16. Ślawski P., Pedagogiczny wymiar Eucharystii, w: Eucharystia w życiu i posłannictwie Kościoła, red. D. Kiełb, A. Pawlak, Rzeszów 2021, s. 175-194. [Google Scholar]
 17. Rojewski A., Nadolski B., Cichy S., Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja w Mszale Pawła VI, „Collectanea Theologica”, 1988, t. 58, nr 1, s. 89-98. [Google Scholar]
 18. Rosik M., Pierwszy list do Koryntian, w: Nowy Komentarz Biblijny, red. A. Paciorek, Częstochowa 2009, s. 363-381. [Google Scholar]
 19. Sieg F., Jezus ustanawia Eucharystię i ogłasza Nowe Przymierze, „Studia Bobolanum”, 2007, t. 18, nr 1, s. 81-95. [Google Scholar]
 20. Stefański J., Nowe Modlitwy eucharystyczne w mszale Pawła VI, w: Nowe Modlitwy Eucharystyczne Mszału rzymskiego, red. H. Sobeczko, Opole 2005, s. 39-69. [Google Scholar]
 21. Żukowski H., Uczestnictwo w Eucharystii wg 1Kor 11,17-34, „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża”, 24 (2006), s. 5-12. [Google Scholar]