Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Przez oścień i słabość do mocy i łaski. Słowo Pana w 2 Kor 12,9… jako retoryczno-teologiczny klimaks pawłowej „mowy głupca”

 • Arkadiusz Wojnicki
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.645-662  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

W dzisiejszej biblistyce użycie metody retorycznej do analizy Corpus Paulinum pozwala na zrozumienie nie tylko struktury Pawłowych listów, ale także używanej terminologii i stojącej za nią teologii Apostoła Narodów. „Mowa głupca” zawarta w 2 Kor 11-12 zmierza ku swojemu szczytowemu punktowi, jakim jest rzadkie w listach Pawłowych słowo Pana (Herrenwort): „Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9). Artykuł, bazując na założeniach metody retorycznej, podejmuje analizę perykopy 2 Kor 12,7-10 i użytych przez Pawła par terminów σκόλοψ – ἀσθένεια i δύναμις – χάρις, by rzucić światło na jej teologiczną interpretację. Użycie słowa Pana jako sententia okazuje się być kluczem do przeprowadzenia synkrisis zarówno Pawła z Chrystusem, jak i z adresatami listu, a nawet z każdym chrześcijaninem.

Bibliografia

 1. Adeyemo T., Africa Bible commentary, Nairobi-Grand Rapids 2006. [Google Scholar]
 2. Augustyn, Epistula CXXX, PL 31,493-507. [Google Scholar]
 3. Barnett P., The Second Epistle to the Corinthians, Grand Rapids 1997. [Google Scholar]
 4. Barré M. L., Qumran and the Weakness of Paul, CBQ 42 (1980), s. 216-227. [Google Scholar]
 5. Bauer W., Danker, F. W., Arndt, W.F., Gingrich, F.W., Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed., Chicago 1999. [Google Scholar]
 6. Betz H. D., Eine Christus-Aretalogie bei Paulus (2 Kor 12, 7-10), ZThK 66 (3/1969), s. 288-305. [Google Scholar]
 7. Black D. A., Paul, Apostle of Weakness: Astheneia and its Cognates in the Pauline Literature, New York 1984. [Google Scholar]
 8. Chevallier M. A., L’argumentation de Paul dans II Corinthiens 10 à 13, „Revue d’histoire et de philosophie religieuse”, 70 (1/1990), s. 3-15. [Google Scholar]
 9. Chwiła D., Znaczenie „ościenia dla ciała” (2 Kor 12,7-10) w retoryce św. Pawła, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 24 (1/2021), s. 6-16. [Google Scholar]
 10. Διδαχη των δωδεκα ἀποστολων, w: The Didache. Text, Translation, Analysis and Commentary, red. A. Milavec, Collegeville 2003. [Google Scholar]
 11. Friedrich G., Kittel, G. (red.), Theological Dictionary of the New Testament, Grand Rapids 1964-1976. [Google Scholar]
 12. Furnish V. P., II Corinthians (The Anchor Bible 32A), Garden City 1984. [Google Scholar]
 13. Garland D. E., 2 Corinthians. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture (The New American Commentary 29), Nashville 1999. [Google Scholar]
 14. Gräbe P. J., The all-surpassing power of God through the Holy Spirit in the midst of our broken earthly existence: perspectives on Paul’s use of δυναμις in 2 Corinthians, „Neotestamentica”, 28 (1/1994), s. 147-156. [Google Scholar]
 15. Guthrie G. H., 2 Corinthians (Baker Exegetical Commentary on the New Testament), Grand Rapids 2015. [Google Scholar]
 16. Harris M. J., The Second Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek text, Grand Rapids-Milton Keynes 2005. [Google Scholar]
 17. Harvey A. E., Renewal through Suffering: A Study of 2 Corinthians (Studies of the NT and Its World), Edinburgh 1996. [Google Scholar]
 18. Heckel U., Der Dorn im Fleisch. Die Krankheit des Paulus in 2Kor 12,7 und Gal 4,13f., ZNT 84 (1993), s. 65-92. [Google Scholar]
 19. Heckel U., Kraft in Schwachheit: Untersuchungen zu 2. Kor 10-13 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2nd ser., vol. 56), Tübingen 1993. [Google Scholar]
 20. Hood J. B., The Temple and the Thorn: 2 Corinthians 12 and Paul’s Heavenly Ecclesiology, „Bulletin for Biblical Research”, 21 (2011), s. 357–370. [Google Scholar]
 21. Hubbard M. V., 2 Corinthians (Teach the Text Commentary Series), Grand Rapids 2017. [Google Scholar]
 22. Jan Chryzostom, In Epistula II ad Corinthianos Homilia XXVI, PG 61, s. 575-584. [Google Scholar]
 23. Jegher-Bucher V., ’The Thorn in the Flesh’/’Der Pfahl im Fleisch’: Considerations about 2 Corinthians 12.7-10 in Connection with 12.1-13, w: The Rhetorical Analysis of Scirpture. Essays from the 1995 London Conference, red. S.E. Porter, T.H. Olbricht (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 146), Sheffield 1997. [Google Scholar]
 24. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2, Poznań 2009. [Google Scholar]
 25. Keener C. S., 1 and 2 Corinthians (New Cambridge Bible Commentary), Cambridge 2005. [Google Scholar]
 26. Kowalski M., Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of Pauline Periautologia in 2 Cor 10-13 (Studies in Judaism), Lanham-Plymouth 2013. [Google Scholar]
 27. Kruse C. J., 2 Corinthians: An Introduction and Commentary (Tyndale New Testament Commentaries), 2nd ed., Westmont 2015. [Google Scholar]
 28. Lambrecht J., The Fool’s Speech and Its Context: Paul’s Particular Way of Arguing in 2 Cor 10-13, „Biblica”, 82 (3/2001), s. 305-324. [Google Scholar]
 29. Langkammer H., Tak zwana mowa błazna świętego Pawła (2 Kor 11, 16–12, 13), RT KUL 45 (1/1998), s. 135-148. [Google Scholar]
 30. Leary T. J., A Thorn in the Flesh – 2 Corinthians 12, 7, JThS 43 (1992), s. 520-522. [Google Scholar]
 31. Martin R. P., 2 Corinthians (World Biblical Commentary 40), Waco 1986. [Google Scholar]
 32. Matera F. J., II Corinthians: A Commentary (The New Testament Library), Louisville 2013. [Google Scholar]
 33. McCant J., Paul’s Thorn of Rejected Apostleship, NTS 34 (4/1988), s. 550-572. [Google Scholar]
 34. Menoud P. H., The Thorn in the Flesh and Satan’s Angel (2 Cor. 12:7), w: Jesus Christ and the Faith: A Collection of Studies (PTMS 18), Pittsburgh 1978, s. 19-30. [Google Scholar]
 35. Metzger B. M., United Bible Societies, A textual commentary on the Greek New Testament, second edition a companion volume to the United Bible Societies’ Greek New Testament (4th rev. ed.), London-New York 1994. [Google Scholar]
 36. Mullins T. Y., Paul’s Thorn in the Flesh, JBL 76 (4/1957), s. 299-303. [Google Scholar]
 37. O’Collins G. G., Power made perfect in weakness: 2 Cor 12:9-10, CBQ 33 (4/1971), s. 528-537. [Google Scholar]
 38. Paciorek A., Drugi List do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny NT VIII), Edycja Świętego Pawła 2017. [Google Scholar]
 39. Pascual A. M., Lamarca I. M., Casals J. P., Saint Paul’s Thorn in the Flesh: a Dermatological Weakness?, „Scientia et Fides”, 10 (1/2002), s. 9-27. [Google Scholar]
 40. Plummer A., Critical and Exegetical Commentary on the Second Epistle of St. Paul to the Corinthians (International Critical Commentary), Edinburgh 1915. [Google Scholar]
 41. Polhill J. P., Paul and his letters, Nashville 1999. [Google Scholar]
 42. Russell R., Redemptive Suffering and Paul’s Thorn in the Flesh, JETS 39 (4/1996), s. 559-570. [Google Scholar]
 43. Schlatter A., Paulus, der Bote Jesu: Eine Deutung seiner Briefe an die Korinther, 2nd ed., Stuttgart 1956. [Google Scholar]
 44. Segalla G., Struttura letteraria ed unità della 2 Corinzi, „Teologia” 13 (1988), s. 189-218. [Google Scholar]
 45. Stępień A., Oścień z powodu ciała (2 Kor 12,7-10). Kontekst, struktura, miejsce i funkcja w argumentacji Pawła, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 31 (1/2022), s. 97-113. [Google Scholar]
 46. Talbert C. H., Reading Corinthians: a literary and theological commentary on 1 & 2 Corinthians, rev. ed., Macon 2002. [Google Scholar]
 47. Thrall M. E., A Critical and Exegetical Commentary on the Second Epistle to the Corinthians (International Critical Commentary), London 2004. [Google Scholar]
 48. Wallace J. B., Snatched into Paradise (2 Cor 12:1-10). Paul’s Heavenly Journey in the Context of Early Christian Experience (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 179), Berlin-New York 2011. [Google Scholar]
 49. Zmijewski J., Der Stil der Paulinischen ‘Narrenrede’: Analyse der Sprachgestaltung in 2 Kor 11:1–12:10 als Beitrag zur Methodik von Stiluntersuchungen neutestamentlicher Texte (Bonner biblische Beiträge 52), Köln 1978. [Google Scholar]