Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Health Resort Block Subsidy as a Source of Economic Revenue for SPA LGU’S

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5136  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

In Article 49 of the Spa Act it is explicitly stated that the spa subsidy is payable to the municipality which performs the tasks defined in Article 46 of that Act. It should be agreed here that the spa subsidy not only fulfils the function of financing own tasks, but also contains an incentive function, which from the point of view of the division of public resources between the government administration and the self-government administration is a secondary function. Therefore, if so, it should not limit the function of task financing. Moreover, it should be pointed out that a subsidy from the state budget is not an appropriate form of financing own tasks, which is commonly pointed out in the literature. Despite those reservations, the Health Resort Act in Article 49 clearly defines this type of income of the health resort community earmarked for financing of tasks mentioned in Article 46 of the Health Resort Act as a subsidy.

References

 1. Borodo, Andrzej. 2013 (ed.). Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 2. Czarnecki, Sławomir. 2017a. “Opłata uzdrowiskowa w prawie polskim – rys historyczny.” Przegląd Podatków Lokalnych I Finansów Samorządowych 8:11-13. [Google Scholar]
 3. Czarnecki, Sławomir. 2017b. “Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z 25 lutego 2016 r. (II FSK 3866/13).” Biuletyn Uzdrowiskowy SGU RP 3:5-8. [Google Scholar]
 4. Czarnecki, Sławomir. 2017c. “Opłaty uzdrowiskowa i miejscowa – podobieństwa i różnice.” Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia 1-2:118-20. [Google Scholar]
 5. Golba, Jan. 2001. “Uwarunkowania prawne i finansowe uzdrowisk polskich.” Biuletyn Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych RP 1-2:56-64. [Google Scholar]
 6. Golba, Jan. 2020. Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Korczak, Jerzy. 2018. “Gmina uzdrowiskowa w prawodawstwie polskim.” Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 16:99-118. DOI: https://doi.org/10.25167/osap.209 [Google Scholar]
 8. Niezgoda, Andrzej. 2012. “Modyfikacja zakresu działania gmin uzdrowiskowych oraz posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej a podział zasobów.” In Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową. Lex el. [Google Scholar]
 9. Nowak-Far, Andrzej. 2010. “Miejscowości uzdrowiskowe w Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji: status prawny i regulacyjne determinanty funkcjonowania.” Studia z Polityki Publicznej 2(18):37-58. DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.2.3 [Google Scholar]
 10. Owsiak, Stanisław. 2022. Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 11. Paczuski, Ryszard. 1991. “Zagadnienie odrębności prawnoustrojowej samorządów zarządzających sprawami uzdrowisk.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 53(2):85-95. [Google Scholar]
 12. Sekuła, Alicja, and Roman Fandrejewski. 2016. “Zasady, tryb przyznawania i przekazywania dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.” Finanse Komunalne 10:64-71. [Google Scholar]
 13. Sikora, Kamil. 2014. “Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce.” Studia Iuridica Lublinensia 23:107-24. DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2014.23.107 [Google Scholar]
 14. Sołtyk, Piotr. 2021. Finanse samorządowe. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 15. Wołowiec, Tomasz. 2002. “Taksa kuracyjna – źródeł dochodów gmin uzdrowiskowych (rozwiązania niemieckie i austriackie).” Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 1:63-67. [Google Scholar]
 16. Wołowiec, Tomasz. 2004. “Metody stymulowania konkurencyjności gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych.” Samorząd Terytorialny 10:55-62. [Google Scholar]
 17. Wołowiec, Tomasz. 2021. “Gmina uzdrowiskowa w postępowaniu administracyjnym o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.10.2016 r., II GSK 700/15.” GLOSA 1:120-28. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.