Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 Nr 1 (2020)

Artykuły

Wpływ sytuacji politycznej na wolność religijną w Polsce w latach 1918–1989

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-28  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

Autor podejmuje analizę sytuacji religijnej w Państwie Polskim w latach 1918–1989. Wpływ na ówczesną sytuację religijną, w tym na prawa i wolności kościołów i związków wyznaniowych, miała sytuacja polityczna. W artykule zostały scharakteryzowane 3 okresy w historii Rzeczypospolitej Polskiej: 1) okres II Rzeczypospolitej (1918–1939); 2) okres okupacji niemieckiej i sowieckiej (1939–1945); 3) okres Polski Ludowej (1945–1989), a także przeanalizowane podstawowe akty normatywne traktujące o sytuacji kościołów i związków wyznaniowych.

Bibliografia

 1. Adamczuk, Lucjan. 1991. „Struktura organizacyjno-terytorialna Kościoła.” W Kościół Katolicki w Polsce 1918–1990. Rocznik statystyczny, red. Lucjan Adamczuk, i Witold Zdaniewicz, 102–27. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Zakład Socjologii Religii SAC. [Google Scholar]
 2. Anusz, Anna, i Andrzej Anusz. 1994. Samotnie wśród wiernych. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce (1944–1994). Warszawa: Wydawnictwo Alfa. [Google Scholar]
 3. Gawryszewski, Andrzej. 2005. Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN. [Google Scholar]
 4. Główny Urząd Statystyczny. 2018. Sto lat Polski w liczbach. 1918–2018. Warszawa. [Google Scholar]
 5. Góralski, Wojciech. 2019. „Konkordat polski z 1925 r.” W Konkordaty polskie. Historia i teraźniejszość, red. Józef Krukowski, 93–119. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 6. Grabowski, Waldemar. 2009. „Raport. Straty ludzkie poniesione przez Polskę w latach 1939–1945.” W Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. Wojciech Materski, i Tomasz Szarota, 13–38. Warszawa: IPN. [Google Scholar]
 7. Klafkowski, Alfons. 1985. Umowa Poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939–1945. Wyd. 2. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax. [Google Scholar]
 8. Kłoczowski, Jerzy, Lidia Müllerowa, i Jan Skarbek. 1986. Zarys dziejów Kościoła katolickiego. Kraków: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 9. Krukowski, Józef. 2000. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Wyd. 2. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 10. Krukowski, Józef. 2013. „Stosunki państwo-Kościół.” W Synteza prawa polskiego. 1918–1939, red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, i Maria R. Pałubska, 869–83. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Kumor, Bolesław. 2004. Historia Kościoła. Czasy współczesne 1914–1992. T. 8. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 12. Mariański, Janusz. 1991. „Katolicy w strukturze wyznaniowej Polski.” W Kościół Katolicki w Polsce 1918–1990. Rocznik statystyczny, red. Lucjan Adamczuk, i Witold Zdaniewicz, 50. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Zakład Socjologii Religii SAC. [Google Scholar]
 13. Misztal, Henryk. 2006. „Historia relacji państwo – kościół w Polsce.” W Artur Mezglewski, Henryk Misztal, i Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, 21–31. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Raina, Peter. 2016. Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia. T. 1. Wrocław: Wydawnictwo „Lena”. [Google Scholar]
 15. Sitarz, Mirosław. 2013. „Prawo kanoniczne.” W Synteza prawa polskiego. 1918–1939, red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, i Maria R. Pałubska, 884–920. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Sitarz, Mirosław, i Agnieszka Romanko. 2019. “Registration of Churches and Religious Communities.” In Registrácia cirkví a náboženkých spoločností v zemiach Vyšehradskej Štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad four Contries, Austria nad Ukraine, ed. Damián Němec, 243–63. Praha: Nakladatelství Leges. [Google Scholar]
 17. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Zapiski więzienne. 1982. Paris: Éditions du Dialogue. Société d’Éditions Internationales. [Google Scholar]
 18. Urząd Statystyczny w Warszawie. 2009. Ludność i powierzchnia Warszawy w latach 1921–2008. Warszawa. [Google Scholar]
 19. Zieliński, Zygmunt. 2003. Kościół w Polsce 1944–2002. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. [Google Scholar]
 20. Żaryn, Jan. 2003. Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989). Warszawa: Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>