Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 2 (2015)

Historia Kościoła

Powstanie metropolii wrocławskiej w 1930 roku

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.269-287  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.12.2019

Abstrakt

In the new, post-war circumstances, the Holy See preferred to sign one concordat with the new German state. However, as this turned out impossible, E. Pacelli, the nuncio, arrived at signing a concordat with Bavaria in 1924, and from 1915 led intensive negotiations towards signing one with Prussia. With the important support of the Prussian episcopate and their president, Cardinal A. Bertram, the negotiations resulted in a successful signing of the concordat on August 14, 1929. By the force of the executive bull Pastoralis Officii Nostri of August 13, 1930, Wrocław became the seat of the new eastern Metropolitan See in Germany. The following were incorporated into it as the suffragan dioceses: the diocese of Warmia, which since 1821 had been directly dependent on the Holy See, the newly erected Diocese of Berlin, and the Prelature of Piła (Praelatura nullius).

Bibliografia

 1. Bertram A., Bp A. Bertram do Benedykta XV, 11.03.1919, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 25 t 8. [Google Scholar]
 2. Bertram A., Kard. A. Bertram do bpa Augustyna Bludaua i bpa Christiana Schreibera, 25.04.1923, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 25 o 6. [Google Scholar]
 3. Bertram A., Kard. A. Bertram do frakcji partii Centrum w pruskim Landtagu, C. H. Beckera i O. Brauna, 10.07.1929 [in:] Akten deutscher Bischofe ilber die Lage der Kirche 1918–1933, cz. 2: 1926–1933, nr 464, s. 939. [Google Scholar]
 4. Bertram A., Bp A. Bertram do F. X. Seppelta, 8.01.1919, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 25 t 8. [Google Scholar]
 5. Bertram A., Kard. A. Bertram do kard. De Lai, 10.04.1923, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 25 o 6. [Google Scholar]
 6. Bertram A., Kard. A. Bertram do J. Wirtha, Wrocław, 19.2.1922, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 25 k 154. [Google Scholar]
 7. Bertram A., Kard. A. Bertram do nuncjusza E. Pacellego, 15.8.1926, [in:] Akten deutscher Bischofe Uber die Lage der Kirche 1918–1933, t. 2: 1926–1933, Paderborn–Fimfohen–Wien–Ziurich 2007, nr 375, s. 758–760. [Google Scholar]
 8. Betram A., Kard. A. Bertram do Ordynariatów (włącznie z Berlinem) Prus, 2.11.1929, Archiwum Archidiecezjalne we Wro¬cławiu, I A 25 k 156. [Google Scholar]
 9. Bertram A., Kundgebung an den hochwertigsten Diözesanklerus, 24.06.1919, [w:] Verordnungen des Fwrstbischoflichen General–Vikariat–Amtes zu Breslau, nr 661, s. 81–83. [Google Scholar]
 10. Dola K., Duszpasterstwo w (archi)diecezji wrocławskiej i jej ustrój za rządów arcybiskupa ks. kardynała Adolfa Bertrama (1914–1945), „Studia Teologiczno–Historyczne Śląska Opolskiego” 15 (1995), s. 143–206. [Google Scholar]
 11. Erklarung der Fuldaer Bischofskonferenz, Fulda 10.08.1927, [in:] Akten deutscher Bischofe iiber die Lage der Kirche 1918–1933, t. 2: 1926–1933, nr 407, s. 827–828. [Google Scholar]
 12. Faulhaber M., kard. M. Faulhaber do kard. A. Bertrama, Monachium, 3.2.1925, Archiwum Archidiecezjalne we Wro-cławiu, I A 25 k 155. [Google Scholar]
 13. Golombek D., Die politische Vorgeschichte des Pre^enkonkordats (1929), Mainz 1970. [Google Scholar]
 14. Gutachten Heyers, Die Frage der Diözesan Zirkumskription in Pre/śen 12.05.1927 [in:] Akten deutscher Bischofe iiber die Lage der Kirche 1918–1933, cz. II: 1926–1933, nr 400, s. 802–807. [Google Scholar]
 15. Handbuch des Bistums Breslau und seines Delegaturbezirks für das Jahr 1925, [in:] Handbuch des Bistums Breslau und seines Delegatur–Bezirks, Fürstbischöfliche Gemeine Kanzlei (hrsg.), Breslau 1925, s. 25–144. [Google Scholar]
 16. Hinkel S., Adolf Kardinal Bertram. Kirchenpolitik in Kaiserreich und Weimarer Repunlik, Paderborn–Munchen–Wien–Zurich 2010. [Google Scholar]
 17. Historia w datach, red. M. Czapliński, J. Maroń, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 18. Huber W., Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert. Staat und Kirche in der Zeit der Weimarer Republik, Berlin 1988. [Google Scholar]
 19. Kaas L., L. Kaas do kard. A. Bertrama, 23.07.1929 [in:] Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1918–1933, bd. 1: 1918–1925, bd. 2: 1926–1933, hrsg. H Hürten, Paderborn 2007. [Google Scholar]
 20. Katholische Kirche Erzdiözese Breslau, Kirchliches Amtsblatt des Erzbischoflichen Ordinariats in Breslau, Breslau 1930. [Google Scholar]
 21. Książek S., Granice i podział diecezji wrocławskiej na komisariaty i dekanaty w latach 1914–1945, „Prawo Kanoniczne” 19 (1976), nr 3–4, s. 123–151. [Google Scholar]
 22. Linneborn T., Dr Linneborn do kard. A. Bertrama, 11.02.1927, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 25 k 155. [Google Scholar]
 23. Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Śląsku czasy nowożytne, t. 3, cz. 4 (1914–1945), Warszawa 2010. [Google Scholar]
 24. Morsey R., Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland, [in:] Pius XII. zum Gedachtnis, hrsg. H. von Schambeck, Berlin 1977. [Google Scholar]
 25. Mussinghoff H., Theologische Fakultäten im Spannungsfeld von Staat und Kirche, Mainz 1979. [Google Scholar]
 26. Myszor J., Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999. [Google Scholar]
 27. Niederschrift Uber die Beratung der Vertreter der preu. Ordinariate betr. Verteilung der konkordatsma igen Staatsdotation auf die einzelnen Diozesen, Breslau 24–25.10.1929, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 25 k 156. [Google Scholar]
 28. Niermann A., Projekt konkordatu, Berlin 1920. [Google Scholar]
 29. Olszar H., Kościół na Śląsku w okresie Republiki Weimarskiej, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 120–133. [Google Scholar]
 30. Pacelli E., Nuncjusz E. Pacelli do kard. A. Bertrama, 29.11.1922, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 25 k 154. [Google Scholar]
 31. Akten deutscher Bischöfe zur Lage der Kirche 1918–1933, bd.51, t.1: 1918–1925, hrsg. H. Hürten, Paderborn 2007. [Google Scholar]
 32. Pius XI, bulla Pastoralis Offici Nostri, 1930, „Acta Apostolicae Sedis” 23 (1931), s. 34–41. [Google Scholar]
 33. Real–Handbuch des Bistums Breslau, t. 2, hrsg. Fürstbischöfliches Ordinariat, Breslau 1929. [Google Scholar]
 34. Schulte J., Kard. J. Schulte do kard. A. Bertrama, 1.04.1922, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 25 k 154. [Google Scholar]
 35. Teki Baczyńskiego (Materiały dotyczące stanowiska Watykanu w kwestii plebiscytu na Górnym Śląsku. Odpis pisma Poselstwa Polskiego w Rzymie do p. Wł. Skrzyńskiego w sprawie Wikariatów apostolskich w kra¬jach plebiscytowych), Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.476.1.97. [Google Scholar]
 36. Volk L., Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933. Von den Ansatzen in der Weimarer Republik bis zur Ratifizierung am 10. September 1933, Mainz 1972. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.