Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Online First

Artykuły

Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8512  [Google Scholar]
Opublikowane: 05.04.2024

Abstrakt

Przestrzeganie, a także wykonywanie orzeczeń ETPCz odnosi się do państw pozwanych i obejmuje zobowiązanie do zaprzestania naruszenia, restytucji, czy też zapobieżenia tożsamym lub podobnym naruszeniom, które miały miejsce uprzednio. Z EKPCz nie wynika szczegółowa treść tychże zobowiązań. Należy ją odpowiednio wyinterpretować z uwzględnieniem stwierdzonego w wyroku naruszenia praw podmiotowych. Prawodawcy krajowemu pozostawiono wybór drogi prawnej, która ma służyć wykonaniu wyroku (np. wprowadzenie specjalnej regulacji intertemporalnej, wprowadzanie mechanizmów wyrównawczych, ustanowienie mechanizmu prawnego umożliwiającego: przywrócenie stanu poprzedniego, wznowienie postępowania, skorzystanie z innych nadzwyczajnych środków prawnych lub też pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Mimo wszystko, jak wskazuje statystyka, w przypadku Polski wykonywanie wyroków ETPCz niestety nie znajduje się w czołówce państw, które podpisały EKPCz.

Bibliografia

 1. Banaszak, Bogusław, Andrzej Bisztyga, Krystian Complak, et al. 2003. System ochrony praw człowieka. Zakamycze: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 2. Bisztyga, Andrzej. 2002. “Europejski system ochrony praw człowieka.” In Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, edited by Bogusław Banaszak, and Artur Preisner, 823-34. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Ciżyńska-Pałosz, Angelika. 2020. “Wpływ Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na porządek prawny państw-stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a koncepcja marginesu oceny. Analiza ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Hirst przeciwko Zjednoczonemu Królestwu.” Przegląd Prawno-Ekonomiczny 1:7-28. https://doi.org/10.31743/ppe.7503 [Google Scholar]
 4. Garlicki, Leszek. 2007. “Zakres zobowiązań państwa w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” In Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski, edited by Mirosław Granat, 36-77. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 5. Jaskiernia, Jerzy. 2002. “Uwarunkowania skuteczności orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka 8:50-67. [Google Scholar]
 6. Jaskiernia, Jerzy. 2011. “Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ustawodawstwo w państwach członkowskich Rady Europy ze szczególnym uwzględnieniem Polski.” In Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, edited by Andrzej Wróbel, 291-360. Warszawa: Wolters Kluwer Business. [Google Scholar]
 7. Kamiński, Ireneusz, Rafał Kownacki, and Karolina Wierczyńska. 2011. “Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim systemie prawnym.” In Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, edited by Andrzej Wróbel, 89-227. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 8. Kozikowski, Krystian, Maciej Lubiszewski, Paweł Ośko, et al. 2020. Kryteria dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw człowieka. Poradnik praktyczny. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. [Google Scholar]
 9. Liżewski, Bartosz. 2015. Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Studium teoretycznoprawne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 10. Mężykowska, Aleksandra. 2021. “Komitet Ministrów Rady Europy w mechanizmie nadzoru nad wykonywaniem przez państwa-strony EKPC wyroków ETPC.” In Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy, edited by Elżbieta Morawska, and Katarzyna Gałka, 55-84. Lublin: Episteme. [Google Scholar]
 11. Mik, Cezary. 2012. “Opinia w sprawie roli parlamentu (Sejmu) w wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” In Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Sejm, edited by Cezary Mik, 5-13. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych. [Google Scholar]
 12. Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks, and Clare Ovey. 2017. Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: University Press. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.