Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 48 (2021)

Rozprawy i artykuły – Studia historyczne

Ingerencje władzy komunistycznej w politykę personalną diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2021.179-212  [Google Scholar]
Opublikowane: 24.11.2021

Abstrakt

Artykuł przedstawia jedną z metod jaką stosowały władze komunistyczne w walce z Kościołem katolickim, polegającą na ingerowaniu w politykę personalną, w celu jej sparaliżowania. Ingerencje dotyczyły obsadzania stanowisk kościelnych: proboszczowskich, dziekańskich , kurialnych. Stanowiły wygodne narzędzie represjonowania kapłanów „wrogo” ustosunkowanych do władz PRL, jak również bronienia tych, którzy należeli do ruchu księży „patriotów”.

Bibliografia

 1. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, red. J. Związek, Częstochowa 1978, s. 480. [Google Scholar]
 2. Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956, red. R. Wnuk, Warszawa – Lublin 2007. [Google Scholar]
 3. Becmer K., Matka Boża Płacząca w Syrakuzach, [w:] http//www. Niedziela.pl/artykul/43639/Nd/Matka-Boza-Placzaca-w-Syrakuzach [04.09.2017]. [Google Scholar]
 4. Czaczkowska E., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013. [Google Scholar]
 5. Duch W., Jak Katowice Stalinogrodem się stały, [w:] http//historia.org.pl/2013/12/10/jak-Katowice – Stalinogrodem – się – stały. [4.01.2018]. [Google Scholar]
 6. Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006. [Google Scholar]
 7. Dziurok A., Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012. [Google Scholar]
 8. Gryz R., Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956. Na przykładzie województwa kieleckiego, Kraków 1999. [Google Scholar]
 9. Jelonek M., Mihi vivere Christus. Życie i działalność biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej Stanisława Czajki (1897-1965), Częstochowa 2017. [Google Scholar]
 10. Kapuściński J., Kasprzak Władysław (1909-1969), [w:] Radomszczański Słownik Biograficzny, t. 1, red. G. Mieczyński, Radomsko 2017. [Google Scholar]
 11. Kapuściński J., Maciąg Władysław (1916-2003), [w:] Radomszczański Słownik Biograficzny, t. 1, s. 115-116. [Google Scholar]
 12. Kapuściński J., Rektorzy Częstochowskiego Seminarium Duchownego w latach 1926-2011, „Veritati et Caritati” 2 (2014), s. 375-409. [Google Scholar]
 13. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, red. J. Związek, Częstochowa 1978, s. 480. [Google Scholar]
 14. Kopera Ł.S., Musialik Zdzisław Marian (1923-1997), [w:] Radomszczański Słownik Biograficzny, t. 1, red. G. Mieczyński, Radomsko 2017. [Google Scholar]
 15. Kostrzewski P., Charakterystyka działalności duszpasterskiej i społeczno-politycznej niektórych biskupów częstochowskich w świetle akt Urzędu do spraw Wyznań (1950-1989), „Veritati et Caritati” 9 (2017), s. 303-335. [Google Scholar]
 16. Kostrzewski P., Ks. Edward Stasiewicz (1914-2004) duszpasterz i działacz społeczny, Częstochowa 2013. [Google Scholar]
 17. Kostrzewski P., Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła Częstochowskiego w latach 1984-1989, „Veritati et Caritati” 10 (2018), s. 243-274. [Google Scholar]
 18. Kostrzewski P., Represje władzy komunistycznej wobec ks. Edwarda Stasiewicza w latach 1945-1989, [w:] Człowiek w okowach systemu. Postawy, kariery i ułomności ludzkie w chwilach próby, red. R. Majzner, Radomsko 2012. [Google Scholar]
 19. Kostrzewski P., Represje władzy komunistycznej wobec ks. Edwarda Stasiewicza w latach 1945-1989, [w:] Człowiek w okowach systemu. Postawy, kariery i ułomności ludzkie w chwilach próby, red. R. Majzner, Radomsko 2012, s. 125-138. [Google Scholar]
 20. Kostrzewski P., Śp. ks. Kan. Michał Sudoł (1927-2020), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” (2020) nr 2, s. 219-220. [Google Scholar]
 21. Ladra K., Protestujemy, „Głos Nauczycielski” z 3 X 1957 r. [Google Scholar]
 22. Liber mortuorum. Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek, [w:] https://libermortuorum.pl/zmarli_index.php?biograf=198 [24.05.2021]. [Google Scholar]
 23. Łatka R., Marecki J., Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 24. Malarski T., Franusiak K., Mandrysz I., Dzieje parafii św. Józefa Częstochowa – Raków, Częstochowa [brw]. [Google Scholar]
 25. Marek Ł, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, Katowice 2009. [Google Scholar]
 26. Mikołajczyk M., Ks. Błażej Kawalec (1 II 1909 – 14 II 1994), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” (1994) nr 3, s. 37-39. [Google Scholar]
 27. Mikołajczyk M., Ks. Feliks Litewka (16 listopada 1909 – 12 kwietnia 2001), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” (2001) nr 5-6, s. 46-47. [Google Scholar]
 28. Mikołajczyk M., Ks. Jan Woźny (1916-2000), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 74 (2000) nr 11-12, s. 72-74. [Google Scholar]
 29. Mikołajczyk M., Ks. Zenon Raczyński, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 70 (1996) nr 5-6, s. 50-57. [Google Scholar]
 30. Mikołajczyk M., Problemy religijno-moralno-społeczne diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989 wynikające z ówczesnej sytuacji politycznej, Częstochowa 2002; [Google Scholar]
 31. Mikołajczyk M., Władza ludowa a diecezja częstochowska, Częstochowa 2000; [Google Scholar]
 32. Nowak S., Iuxta Crucem Tecum stare. Kościół Częstochowski na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia (1984-2011), Częstochowa 2018 [Google Scholar]
 33. Pikuła N., Pozaszkolne nauczanie religii dzieci i młodzieży w diecezji częstochowskiej (1961-1990), Kraków 2009. [Google Scholar]
 34. Raina P., Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 1: 1945-1959, Poznań 1994. [Google Scholar]
 35. Relacje kościelno-państwowe na przykładzie diecezji częstochowskiej. Dokumenty (1945-1953). Wstęp, redakcja i opracowanie ks. W.P. Wlaźlak, t. 1, Rzeszów 2019. [Google Scholar]
 36. Stępień M., Działania podejmowane przez władze diecezjalne w związku z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, na przykładzie wybranych diecezji, „Prawo Kanoniczne” 59 (2016) nr 2. [Google Scholar]
 37. Wlaźlak W., Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie działalności biskupa Zdzisława Golińskiego (1951-1963), Kraków 2000. [Google Scholar]
 38. Wlaźlak W., Ks. Antoni Godziszewski (8 I 1889 – 1 XI 1954), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 80 (2006) nr 1-2, s. 131-132. [Google Scholar]
 39. Wlaźlak W., Ks. Józef Szewczyk (9.03.1895-11.05.1960), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” (2005) nr 9-11, s. 103-104. [Google Scholar]
 40. Wolnicki P., Ks. Eugeniusz Leopold Stefaniak (1925-2010), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 84 (2010) nr 1-3, s. 126-128. [Google Scholar]
 41. Zabraniak S., Ks. Edward Stasiewicz (23.01.1914 – 18.08.2004), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” (2004) nr 8-9, s. 75-77. [Google Scholar]
 42. Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003. [Google Scholar]
 43. Związek J., Ks. Artur Mieczysław Pietrusiński (1908-1996), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 70 (1996) nr 5-6. [Google Scholar]
 44. Związek J., Ks. dr Walenty Patykiewicz (1903-1980), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 55 (1981) nr 6, s. 140-148. [Google Scholar]
 45. Związek J., Ks. Jatowtt Alojzy (1894-1972), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 46 (1972) nr 10-12, s. 278-273. [Google Scholar]
 46. Związek J., Ostatnie lata życia i działalności biskupa Teodora Kubiny, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 75 (2001) nr 2-4, s. 51-63. [Google Scholar]
 47. Związek J., W służbie Niepokalanemu Sercu Maryi. Życie i działalność biskupa Stanisława Czajki, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 37 (2009), s. 205-250. [Google Scholar]
 48. Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003. [Google Scholar]
 49. Żurek J., Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.