Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2022)

Artykuły

Związek między orzeczeniem o żądaniu głównym i ewentualnym. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 9 listopada 2021 r., III CZP 70/20

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8737  [Google Scholar]
Opublikowane: 15-05-2024

Abstrakt

Opracowanie prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa zawartej w uchwale Sądu Najwyższego z 9 listopada 2021 r., sygn.. akt III CZP 70/20. Orzeczenie to rozstrzyga zagadnienie prawne odnoszące się do związku między zawartymi w jednym wyroku rozstrzygnięciami dotyczącymi roszczenia głównego i zgłaszanego jako ewentualne. Autor przedstawia charakterystykę prawną związku pomiędzy żądaniem głównym i ewentualnym. Następnie analizuje istotę związku między zawartymi w jednym wyroku rozstrzygnięciami o tych żądaniach. Po zobrazowaniu znaczenia i praktycznych skutków uchwały z 9 listopada 2021 r.
zaprezentowana została koncepcja zakładająca, że zawarte w jednym wyroku rozstrzygnięcia pozostają w związku integralnym – oraz analiza skutków tej koncepcji, gdy chodzi o granice apelacji i sposób rozstrzygnięcia sprawy przez sąd odwoławczy

Bibliografia

 1. Allerhand M., Komentarz do orzeczenia SN z 24 stycznia 1922, Rw.1755/21 (OSP nr 6/1922). [Google Scholar]
 2. Allerhand M., Na marginesie orzeczeń Sądu Najwyższego. Żądanie ewentualne, „Polski Proces Cywilny”, 1938, nr 7–8. [Google Scholar]
 3. Broniewicz-Pasieka B., Zakres zaskarżenia wyroku wydanego na skutek wniesienia pozwu zawierającego żądanie główne i ewentualne – glosa – I ACa 1273/18, „Monitor Prawniczy”, 2021, nr 14. [Google Scholar]
 4. Fruchs M., O dopuszczalność ewentualnego żądania pozwu w przyszłej polskiej procedurze cywilnej, „Głos Prawa”, 1927, nr 10–11. [Google Scholar]
 5. Fruchs M., O dopuszczalności ewentualnego żądania pozwu, „Polski Proces Cywilny” 1935, nr 5–6. [Google Scholar]
 6. Gudowski J., Komentarz do art. 321 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 2. Postępowanie rozpoznawcze, T. Ereciński (red.), wyd. 5, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 7. Misztal-Konecka J., Niektóre wymogi formalne i fiskalne pozwu i apelacji w sprawie cywilnej z żądaniem ewentualnym, „Monitor Prawniczy”, 2020, nr 11. [Google Scholar]
 8. Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 9. Tyrluk A, Instytucja żądania ewentualnego, „Monitor Prawniczy”, 1995, nr 1. [Google Scholar]
 10. Weitz K., Związanie sądu granicami żądania w procesie cywilnym [w:] J. Gudowski (red.), K. Weitz (red.), Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom 1, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 11. Zadrożniak H., Szczególna kumulacja roszczeń w procesie cywilnym, „Państwo i Prawo”, 2009, z. 1. [Google Scholar]