Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Terminologia militarna polskiego kodeksu karnego w przekładach na język niemiecki

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_06ap  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

Niniejszy artykuł zajmuje się problematyką terminologii militarnej z punktu widzenia przekładoznawstwa. W artykule przeprowadzona została analiza kontrastywna wybranych terminów pochodzących z części wojskowej polskiego kodeksu karnego oraz ekwiwalentów zastosowanych w trzech tłumaczeniach kodeksu na język niemiecki. Celem badania jest ocena użytych ekwiwalentów oraz zastosowanych strategii tłumaczeniowych. Pozwoli to ocenić, czy tłumaczenia polskiego kodeksu karnego na język niemiecki są wartościowym narzędziem pracy tłumacza.

Bibliografia

 1. Alpmann J. (2005), Fachlexikon Recht, Leipzig–Mannheim. [Google Scholar]
 2. Arsan Ch. (2017), Die Sprache in zentralen militärischen Dienstvorschriften der Bundeswehr, Frankfurt am Main. [Google Scholar]
 3. Chudzik J., Jakowczyk M., Kowalski K., Krajewski A., Matthies K. (tłum.) (2012), Kodeks karny i kodeks wykroczeń. Strafgesetzbuch und Übertretungsgesetzbuch, Warszawa. [Google Scholar]
 4. Constantinesco L. (1972), Rechtsvergleichung. Die rechtsvergleichende Methode, Köln. [Google Scholar]
 5. Fabricius-Hansen C. (2007), Paralleltext und Übersetzung in sprachwissenschaftlicher Sicht, [w:] H. Kittel, A. Frank, N. Greiner, T. Hermans, W. Koller, J. Lambert, F. Paul (red.), Übersetzung, Translation, Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung, Berlin–New York. [Google Scholar]
 6. Faliszewska P. (2018), Kodyfikacja języka wojskowego – wybrane postulaty językowe publikowane na łamach miesięcznika „Bellona”, „Słowo. Studia językoznawcze”, nr 9. [Google Scholar]
 7. Kilian A., Kilian A. (2011), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, t. 2, Warszawa. [Google Scholar]
 8. Kozieja-Dachterska A. (2010), Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache, t. 2, Warszawa. [Google Scholar]
 9. Kudłaj A. (2012), Das polnische StGB und seine Übersetzung ins Deutsche, „Lingwistyka Stosowana”, nr 6. [Google Scholar]
 10. Pieńkos J. (2002), Polsko-niemiecki słownik prawniczy, Kraków. [Google Scholar]
 11. Rozporządzenie z dnia 28 maja 2021 r. Soldatenlaufbahnverordnung, BGBl. I S. 1228, 5240. [Google Scholar]
 12. Schwierskott-Matheson E. (tłum.) (2019), Polnisches Strafgesetzbuch. Kodeks karny – tłumaczenie na język niemiecki, Berlin. [Google Scholar]
 13. Siewert K. (2014), Analiza kulturowych aspektów w niemieckim przekładzie polskiego kodeksu karnego, „Comparative Legilinguistics”, nr 17. [Google Scholar]
 14. Siewert K. (2015), Kary i środki karne w polskim kodeksie karnym oraz ekwiwalenty ich nazw w języku niemieckim, „Comparative Legilinguistics”, nr 21. [Google Scholar]
 15. Stolze R. (2013), Fachübersetzen – ein Lehrbuch für Theorie und Praxis, Berlin. [Google Scholar]
 16. Ustawa z dnia 24 maja 1974 r. Wehrstrafgesetz, BGBl. I S. 1213 (niem.). [Google Scholar]
 17. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553. [Google Scholar]
 18. Ustawa z dnia 16 sierpnia 2001 r. Wehrdisziplinarordnung, BGBl. I S. 2093 (niem.). [Google Scholar]
 19. Ustawa z dnia 30 maja 2005 r. Soldatengesetz, BGBl. I S. 1482 (niem.). [Google Scholar]
 20. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Dz.U. 2022, poz. 655. [Google Scholar]
 21. Weigend E. (tłum.) (1998), Das polnische Strafgesetzbuch. Kodeks karny, Freiburg im Breisgau. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.