Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Zefiryna, Peregryna, Dydak… o imionach wybieranych dla dzieci nieślubnych w XIX wieku (na przykładzie ksiąg metrykalnych parafii Trzciana i Żegocina)

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_11kwk  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

Artykuł dotyczy charakterystyki imion nadawanych dzieciom nieślubnym w XIX wieku na terenie powiatu bocheńskiego (diecezja tarnowska). Materiał językowy wyekscerpowany został z dwóch ksiąg metrykalnych (księgi urodzeń) parafii Trzciana oraz Żegocina z lat 1801-1900. Przedmiot analizy stanowią imiona wybierane dla dzieci najczęściej, a także miana rzadkie oraz nietypowe nieodnotowane w imienniku dzieci pochodzących ze związków sformalizowanych. Tekst dotyczy również zagadnienia wieloimienności oraz głównych determinant religijnych i kulturowych decydujące o wyborze omawianych imion.

Bibliografia

 1. Bołdyrew A. (2008), Matka i dziecko w rodzinie polskiej, Warszawa. [Google Scholar]
 2. Bubak J. (1993), Księga naszych imion, Kraków. [Google Scholar]
 3. Bystroń J. (1938), Księga imion w Polsce używanych, Warszawa. [Google Scholar]
 4. Chwalba A. (red.) (2006), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa. [Google Scholar]
 5. Ferenc M. (2006), Czasy nowożytne, [w:] A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa. [Google Scholar]
 6. Fros H., Sowa F. (1979), Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków. [Google Scholar]
 7. Grzenia J. (2006), Słownik imion, Warszawa. [Google Scholar]
 8. Karpluk M. (1961), Słowiańskie imiona kobiece, Wrocław. [Google Scholar]
 9. Karpluk M. (1973), Polskie imiona słowiańskie, Warszawa–Kraków. [Google Scholar]
 10. Koziara S., Rudnicka-Fira E. (2010), Imiona chrzestne dzieci nieślubnych w perspektywie historyczno-kulturowej (na materiale z terenu Małopolski), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, nr 5. [Google Scholar]
 11. Krawczyk-Tyrpa A. (2004), Imiona zakazane i unikane, [w:] M. Czachorowska, M. Pająkowska-Kensik (red.), Nazwy mówią, Bydgoszcz. [Google Scholar]
 12. Kulo C. (1987), Dzieci nieślubne i podrzutki w warszawskiej parafii św. Krzyża w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 35, z. 2. [Google Scholar]
 13. Kulo C. (2009), Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa. [Google Scholar]
 14. Kumor B. (1975), Przepisy państwowe i kościelne dotyczące metryk kościelnych w zaborze austriackim, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 7. [Google Scholar]
 15. Malec M. (1996), O imionach i nazwiskach w Polsce. Tendencja i współczesność, Kraków. [Google Scholar]
 16. Malec M. (2001), Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków. [Google Scholar]
 17. Mędrzecki W. (1997), Konwenans wiejski i nowe wzorce zachowań kobiet na wsi w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] A. Szwarc, A. Żarnowska (red.), Kobieta i kultura życia codziennego: wiek XIX i XX. Zbiór studiów, Warszawa. [Google Scholar]
 18. Nowaczyk M. (2010), Pater ignotus, czyli sprawa dzieci nieślubnych, http://www.genpol.com/module-subjects-pagereview-pageid-24.html [dostęp: 30.04.2021]. [Google Scholar]
 19. Rejman S. (2006), Urodzenia nieślubne w Krasnem w latach 1786–1863, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 27. [Google Scholar]
 20. Ryguła E. (2016), Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 38, nr 2. [Google Scholar]
 21. Rymut K. (1995), Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków. [Google Scholar]
 22. Rzepka W.R., Walczak B. (1992), Pochodzenie nazwiska Sajkowski, „Studia Polonistyczne”. [Google Scholar]
 23. Sieradzki A. (2004), Leksykon. Skarbiec imion. Imiona i ich patroni, Warszawa. [Google Scholar]
 24. Szwarc A. (2004), Rygorystyczne normy i swobodne obyczaje. Małżeństwo i związki pozamałżeńskie w opiniach ziemiańsko-arystokratycznej elity w połowie XIX wieku, [w:] A. Szwarc, A. Żarnowska (red.), Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności: wiek XIX i XX. Zbiór studiów, t. VIII, Warszawa. [Google Scholar]
 25. Umińska-Tytoń E. (2017), Imiona dzieci nieślubnych na tle obyczaju imienniczego w XIX wieku w Działoszynie, „Onomastica”, R. LXI. [Google Scholar]
 26. Wiślicz T. (2012), Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław. [Google Scholar]
 27. Wolnicz-Pawłowska E. (2008), Imiona nieślubnych dzieci (na przykładzie rzymskokatolickich ksiąg metrykalnych z dawnych polskich kresów południowo-wschodnich, [w:] J. Trempała (red.), Studia Linguistica in honorem Edvardi Breza, Bydgoszcz. [Google Scholar]
 28. Wyżga M. (2010), Urodzenia pozamałżeńskie w podkrakowskiej parafii Raciborowice w XVII–XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 29. [Google Scholar]
 29. Zmuda E. (2019), Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do połowy XX w.), Kraków. [Google Scholar]
 30. Żołądź-Strzelczyk D. (2002), Dziecko w dawnej Polsce, Poznań. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.